Specijalizirani nacionalni sudovi

Luksemburg

U ovom ćete odjeljku naći kratak pregled specijaliziranih sudova u Luksemburgu.

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Specijalizirani sudovi u sustavu redovnih sudova

Arbitražno vijeće za socijalnu sigurnost i Žalbeno vijeće za socijalnu sigurnost

Arbitražno vijeće za socijalnu sigurnost (Conseil arbitral de la sécurité sociale) odlučuje u svim sporovima u području socijalne sigurnosti koji se odnose na uključivanje u sustav ili obveze u okviru sustava, doprinose, upravne novčane kazne i druge naknade, osim onih predviđenih člankom 317. ili onih koji se odnose na članke 147. i 148. Zakonika o socijalnoj sigurnosti (Code de la sécurité sociale), dok u žalbenom postupku odlučuje Žalbeno vijeće za socijalnu sigurnost (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Protiv pravomoćnih odluka Arbitražnog vijeća i odluka Žalbenog vijeća može se podnijeti žalba u kasacijskom postupku.

Upravni sudovi

Visoki upravni sud

Osim ako je zakonom određeno drukčije, Visokom upravnom sudu (Cour administrative) u Luxembourgu može se podnijeti žalba protiv odluka Prvostupanjskog upravnog suda (Tribunal administratif) o zahtjevima za poništenje pojedinačnih upravnih odluka ili odluka donesenih u pogledu regulatornih upravnih mjera. Visoki upravni sud odlučuje i o žalbama te djeluje kao sud nadležan za donošenje presude u postupcima protiv odluka drugih upravnih sudova koji su odlučivali o zahtjevima za preinaku ako su za njih nadležni u skladu s posebnim zakonima.

Svi odvjetnici koji imaju pravo zastupanja pred sudovima Velikog Vojvodstva imaju pravo zastupanja i pred Visokim upravnim sudom. Međutim, samo odvjetnici navedeni na Popisu I. tablica koje jednom godišnje sastavljaju odvjetničke komore (conseils des ordres des avocats) imaju pravo izvršavati pripremne i postupovne radnje (pravno zastupanje).

Državu pred Visokim upravnim sudom zastupaju državni službenici ili odvjetnici.

Prvostupanjski upravni sud

Prvostupanjski upravni sud (Tribunal administratif) u Luxembourgu odlučuje o tužbama podnesenima zbog nenadležnosti, prekoračenja i zlouporabe ovlasti, povrede zakona ili postupaka namijenjenih zaštiti privatnih interesa, protiv svih upravnih odluka u pogledu kojih u skladu sa zakonom i propisima nije dostupan nijedan drugi pravni lijek i protiv regulatornih upravnih mjera, bez obzira na to koje ih je tijelo donijelo. Sud u načelu odlučuje i o sporovima povezanima s izravnim oporezivanjem te lokalnim porezima i pristojbama.

Protiv odluka Prvostupanjskog upravnog suda žalba se može podnijeti Visokom upravnom sudu.

Prvostupanjski upravni sud nadležan je za odlučivanje u postupcima povodom žalbi protiv odluka ravnatelja Uprave za izravno oporezivanje (Administration des contributions directes) u slučajevima kada su takvi postupci predviđeni mjerodavnim zakonodavstvom.

Ostali specijalizirani sudovi

Ustavni sud

Ustavni sud (Cour Constitutionnelle) donosi odluke o sukladnosti zakonâ s Ustavom, osim onih kojima se ratificiraju ugovori.

Kada stranka postavi pitanje o sukladnosti nekog zakona s Ustavom pred redovnim ili upravnim sudom, taj je sud obvezan uputiti to pitanje Ustavnom sudu, osim ako ocijeni: (a) da odlučivanje o postavljenom pitanju nije potrebno za donošenje presude; (b) da je pitanje neutemeljeno; (c) da je Ustavni sud već odlučio o istovjetnom pitanju.

Ustavni sud čine predsjednik Vrhovnog suda (Cour supérieure de justice), predsjednik Visokog upravnog suda, dva savjetnika Kasacijskog suda i pet sudaca koje imenuje Veliki vojvoda na temelju zajedničkog mišljenja Vrhovnog suda i Visokog upravnog suda. Ustavni sud zasjeda u vijeću od pet sudaca.

Pravne baze podataka u predmetnim područjima

Vidjeti odjeljak o sudovima na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup bazi podataka besplatan je.

Kratak opis sadržaja

Vidjeti internetske stranice Arbitražnog vijeća za socijalnu sigurnost i Žalbenog vijeća za socijalnu sigurnost.

Vidjeti internetske stranice upravnih sudova.

Vidjeti internetske stranice Ustavnog suda.

Ostale poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 20/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.