Specijalizirani nacionalni sudovi

Malta

U ovom odjeljku pružaju se informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Malti.

Sadržaj omogućio
Malta

Specijalizirani sudovi

Ustavni sud

Drugostupanjski sud

Odlučivanje o žalbama

Taj sud razmatra žalbe u predmetima koji uključuju navodne povrede ljudskih prava, tumačenja Ustava i nevaljanost zakona. Također ima prvostupanjsku nadležnost u odlučivanju o pitanjima povezanima s članstvom u Zastupničkom domu te o svim slučajevima koji su mu upućeni, a koji se odnose na glasanje za izbor članova Zastupničkog doma.

Predsjeda predsjednik suda i dva druga suca

Glavni građanski sud

Prvostupanjski sud

Glavni građanski sud također odlučuje o predmetima koji se odnose na navodne povrede ljudskih prava i temeljnih sloboda zaštićenih Ustavom i Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

Predsjeda sudac

Sud za radne sporove

Prvostupanjski sud

Taj sud razmatra predmete koji se odnose na nepravedno otpuštanjediskriminatorno ili drugo nezakonito postupanje na radnome mjestu.

Predsjeda predsjednik

Povjerenstvo za najam

Prvostupanjski sud

Povjerenstvo za najam razmatra predmete povezane s promjenama u uvjetima najma, uključujući povećanje najamnine i prekid najma. Ti se predmeti moraju odnositi na ugovore o najmu sklopljene prije 1. lipnja 1995.

Predsjeda magistratski sudac

Arbitražno vijeće za zemljišta

Prvostupanjski sud

Arbitražno vijeće za zemljišta razmatra predmete koji se odnose na klasifikaciju izvlaštenih zemljišta, javnu svrhu izvlaštenja i iznos naknade namijenjene vlasniku.

Predsjeda magistratski sudac

Odbor za nadzor najma ruralnih zemljišta

Prvostupanjski sud

Taj odbor razmatra predmete koji se odnose na najam ruralnih zemljišta i potraživanja vlasnika povezana s prekidom najma zemljišta.

Predsjeda magistratski sudac

Sud za upravne sporove

Prvostupanjski sud

Taj sud nadležan je za preispitivanje upravnih akata.

Predsjeda sudac ili magistratski sudac

Sud za podjelu nasljedstva

Prvostupanjski sud

Taj sud odlučuje u predmetima povezanima s podjelom nasljedstva koje je u zajedničkom vlasništvu nasljednika preminule osobe.

Predsjeda arbitražni sudac

Žalbeni sud za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača

Odlučivanje o žalbama

Taj sud razmatra i rješava žalbe na odluke, rješenja i mjere koje su donijeli glavni direktor za tržišno natjecanje i glavni direktor za pitanja potrošača. Odluke suda konačne su osim u iznimnim slučajevima kada su dopuštene žalbe. Takve su žalbe, međutim, ograničene na pravna pitanja.

Predsjedaju sudac i dva člana

Sud za reviziju javnobilježničkih akata

Prvostupanjski sud

Taj posebni sud nadzire sve javne bilježnike, javnobilježničke arhive i javni registar. U nadležnosti je suda posjetiti i pregledati javnobilježničke arhive, javni registar i urede javnih bilježnika te primijeniti disciplinske mjere. Sud ima ovlasti i zatražiti ispravke netočnih navoda u upisima u javnom registru.

Sastoji se od članova koji se nazivaju „nadzornicima”

Upravni sudovi

Sudsko preispitivanje postupak je kojim sudovi mogu odluku vlade, tijela ili agencije preispitati te na kraju i ukinuti ako dokažu da je nezakonita.

Taj postupak može zatražiti svatko tko je oštećen odlukom vlade ili njezinim djelovanjem. Članak 469.A poglavlja 12. Zakona Malte ključni je članak kojime se sudovima dodjeljuju takve ovlasti. Međutim, čak i u nedostatku takve zakonske odredbe, sudsko preispitivanje može se smatrati implicitnom sudskom ovlasti na temelju načela podjele vlasti kojim se vode demokratske države.

Redovni sudovi, odnosno Glavni građanski sud, nadležni su u takvim predmetima, uz pravo žalbe Žalbenom sudu.

Zakon o upravnom pravu stupio je na snagu 1. siječnja 2009. te je u okviru tog zakona predviđena uspostava Suda za upravne sporove. Taj neovisan i nepristran sud preispituje upravne akte koje mu uputi bilo koja oštećena osoba te odlučuje u sporovima koji su mu upućeni. Njime predsjeda osoba koja jest ili je bila sudac ili magistratski sudac u Malti. Žalbe na odluke tog suda podnose se Žalbenom sudu.

Drugi specijalizirani sudovi

Lokalni sudovi

Lokalni sudovi sastavni su dio pravosudnog sustava u Malti. Lokalni se sudovi mogu smatrati produženom rukom sudova te odlučuju o prekršajima koji, iako neznatni, mogu prouzročiti probleme široj javnosti. Lokalnim sudovima predsjeda povjerenik za pravosuđe koji se imenuje na razdoblje od dvije godine i smjenjuje na isti način i iz istih razloga kao i bilo koji drugi magistratski sudac.  Na taj je način svim građanima dostupna mogućnost izražavanja određenih pritužbi, pri čemu su zajamčena temeljna načela poštenog saslušanja. Postoji devet lokalnih sudova u okviru kojih je okupljeno nekoliko lokalnih vijeća.

Pravne baze podataka

Posjetite maltešku stranicu „Organizacija pravosuđa u državama članicama – Malta” gdje možete pronaći detaljne informacije o bazama podataka i odgovarajuće poveznice.

Druge poveznice

Ministarstvo pravosuđa, kulture i lokalne uprave

Usluge suda

Usluge suda – presude na internetu

Usluge suda – sudski postupci

Usluge suda – raspored rasprava po sudnicama

Usluge suda – statistički podaci

Usluge suda – sudske dražbe

Usluge suda – sudski obrasci (na malteškom)

Pravne usluge (Zakoni Malte)

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.