Specijalizirani nacionalni sudovi

Rumunjska

Ova stranica sadržava informacije o specijaliziranim sudovima u Rumunjskoj.

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Specijalizirani sudovi

Sud za djecu i obiteljskopravne predmete u Brașovu (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Sud za djecu i obiteljskopravne predmete u Brașovu odlučuje u predmetima koji se odnose na kaznena djela koja su počinila djeca ili kaznena djela protiv djece. Prije osnivanja tog specijaliziranog suda u navedenim je slučajevima odlučivao Sud u Brașovu.

Specijalizirani sudovi

Tri su specijalizirana suda (bivši trgovački sudovi):

 • specijalizirani sud u Cluju (Tribunalul Specializat Cluj)
 • specijalizirani sud u Mureșu (Tribunalul Specializat Mureș)
 • specijalizirani sud u Argeșu (Tribunalul Specializat Argeș)

Oni odlučuju u predmetima u koje su uključene osobe u profesionalnom svojstvu. Svaka osoba koja djeluje kao poduzetnik smatra se osobom u profesionalnom svojstvu.

Vojni sudovi

Nadležnost vojnih sudova utvrđena je Zakonom o kaznenom postupku. Svaki vojni sud ima status vojne baze.

Hijerarhijski je ustroj vojnih sudova kako slijedi:

 • četiri vojna suda (Bukurešt, Cluj-Napoca, Iași i Temišvar)
 • Vojni sud u Bukureštu
 • Vojni žalbeni sud u Bukureštu.

Vojni sudovi imaju vojne suce, službenike, arhivare i drugo osoblje.

Vojni sudovi

U Rumunjskoj postoje četiri vojna suda, u sljedećim gradovima:

 • Bukurešt
 • Cluj-Napoca
 • Iași
 • Temišvar.

Kao najviši prvostupanjski sud, vojni sud može odlučivati u predmetima koji se odnose na sva kaznena djela koja počini vojno osoblje do razine pukovnika (uključujući tu razinu) te u drugim predmetima posebno propisanima zakonom.

Vojni žalbeni sud u Bukureštu

Vojni žalbeni sud u Bukureštu rješava sljedeće predmete:

 • kao prvostupanjski sud, on odlučuje u predmetima koji se odnose na kaznena djela protiv nacionalne sigurnosti kao što su: izdaja, izdaja otkrivanjem tajnih obavještajnih podataka države, izdaja pomaganjem neprijatelju, radnje koje su u suprotnosti s ustavnim poretkom, neprijateljsko djelovanje protiv države, špijunaža, napad kojim se ugrožava nacionalna sigurnost, napad protiv zajednice, postupci diverzije, pogrešno prikazivanje podataka, ratna propaganda, ugrožavanje državnih interesa, otkrivanje informacija koje ugrožava nacionalnu sigurnost, kaznena djela protiv osoba pod međunarodnom zaštitom, neosuđivanje kaznenih djela protiv nacionalne sigurnosti koje počini vojno osoblje, kaznena djela koja se tiču nacionalne sigurnosti Rumunjske, a koja počini vojno osoblje, kako je propisano posebnim zakonima, kaznena djela koja počine suci vojnih sudova i vojni tužitelji iz ureda vojnog tužitelja povezanih s tim sudovima, kaznena djela koja počine generali, maršali i admirali te zahtjevi za premještaj, kako je propisano zakonom
 • kao žalbeni sud, on odlučuje o zahtjevima za preispitivanje presuda prvostupanjskih vojnih sudova
 • odlučuje o sukobima nadležnosti između vojnih sudova u okviru svoje nadležnosti i žalbama podnesenima protiv presuda koje su donijeli ti sudovi, kako je propisano zakonom.

Upravni sudovi

U Rumunjskoj nema upravnih sudova. Posebni upravni odjel suda nadležan je odlučivati u upravnim predmetima.

Drugi specijalizirani sudovi

Ustavni sud

Ustavni sud ima devet sudaca imenovanih na devet godina bez mogućnosti produljenja ili ponovnog imenovanja. Tri suca imenuje Zastupnički dom, tri imenuje Senat, a tri predsjednik Rumunjske. Suci Ustavnog suda biraju predsjednika Ustavnog suda tajnim glasovanjem, na mandat od tri godine. Trećina sudaca Ustavnog suda mijenja se svake tri godine.

U skladu s člankom 146. rumunjskog Ustava, Ustavni sud ima sljedeće ovlasti:

 • odlučuje o ustavnosti zakona prije njihova proglašenja, na zahtjev predsjednika Rumunjske, predsjednika jednog od domova Parlamenta, Vlade, Visokog kasacijskog suda, pučkog pravobranitelja ili barem 50 zastupnika ili 25 senatora, ili po službenoj dužnosti u slučaju inicijativa kojima se predlaže revizija Ustava
 • odlučuje o ustavnosti međunarodnih ugovora ili drugih međunarodnih sporazuma, na zahtjev predsjednika jednog od domova Parlamenta ili barem 50 zastupnika ili 25 senatora
 • odlučuje o ustavnosti propisa Parlamenta, na zahtjev predsjednika jednog od domova Parlamenta, parlamentarne skupine ili barem 50 zastupnika ili 25 senatora
 • donosi presude o prigovorima o neustavnosti zakona i naloga pokrenutima na sudovima ili sudovima za trgovačku arbitražu; takav prigovor može izravno podnijeti i pučki pravobranitelj
 • odlučuje o pravnim sporovima ustavne prirode između javnih tijela, na zahtjev predsjednika Rumunjske, predsjednika jednog od domova Parlamenta, premijera ili predsjednika Vrhovnog sudskog vijeća
 • prati sukladnost postupka izbora za predsjednika Rumunjske te potvrđuje rezultate izbora
 • daje savjetodavna mišljenja o prijedlozima o razrješenju dužnosti predsjednika Rumunjske
 • potvrđuje postojanje okolnosti kojima se opravdava potreba za vršiteljem dužnosti šefa države te izvješćuje Parlament i Vladu o svojim nalazima
 • prati poštovanje postupka organiziranja i održavanja referenduma te potvrđuje njegove rezultate
 • provjerava jesu li ispunjeni uvjeti za provedbu građanske zakonodavne inicijative
 • donosi presude o prigovorima povezanima s neustavnosti političke stranke
 • obavlja sve druge dužnosti predviđene organskim zakonima Suda (Zakon br. 47/1992, ponovljeno izdanje).

Pravne baze podataka

Na internetu su dostupne sljedeće pravne baze podataka:

Je li pristup pravnim bazama podataka besplatan?

Da, pristup je bazama podataka besplatan.

Relevantne poveznice

Nadležnost sudova – Rumunjska

Posljednji put ažurirano: 25/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.