Specijalizirani nacionalni sudovi

Slovačka

Ovaj odjeljak sadržava informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Slovačkoj.

Sadržaj omogućio
Slovačka

Upravni sudovi

Predmeti iz područja upravnog prava uglavnom su dio nadležnosti regionalnih sudova (krajský súd) i Vrhovnog suda Slovačke Republike (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Slovačka Republika nema zasebne upravne sudove; umjesto toga postoje zasebna vijeća upravnih sudaca.

Specijalizirani sudovi

Ustavni sud

Ustavni sud Slovačke Republike (Ústavný súd Slovenskej republiky) neovisno je pravosudno tijelo koje je nadležno za odlučivanje o ustavnosti zakonodavstva.

Sjedište Ustavnog suda nalazi se u Košicama, na adresi Hlavná 110, Košice 042 65, a podružnica u Bratislavi na adresi Župné námestie 12.

Nadležnost

Ustavni sud u skladu s Ustavom Slovačke Republike donosi odluke o sljedećem:

 • o tome jesu li zakoni usklađeni s Ustavom, ustavnim zakonima i međunarodnim ugovorima koje je potvrdilo Nacionalno vijeće Slovačke Republike i koji su ratificirani i proglašeni na zakonom utvrđen način
 • o tome jesu li državni propisi i opće obvezujuće zakonske odredbe ministarstava i drugih središnjih državnih tijela usklađeni s Ustavom, ustavnim zakonima i međunarodnim ugovorima koje je potvrdilo Nacionalno vijeće Slovačke Republike i koji su ratificirani i proglašeni na zakonom utvrđen način, te jesu li u skladu sa zakonima
 • o tome jesu li opće obvezujući propisi usklađeni s Ustavom (članak 68.), ustavnim zakonima i međunarodnim ugovorima koje je potvrdilo Nacionalno vijeće Slovačke Republike i koji su ratificirani i proglašeni na zakonom utvrđen način, te jesu li u skladu sa zakonima, osim ako o tome mora odlučiti drugi sud
 • o tome jesu li opće obvezujuće zakonske odredbe lokalnih državnih tijela i opće obvezujući propisi lokalnih samoupravnih tijela (na temelju članka 71. stavka 2.) usklađeni s Ustavom, ustavnim zakonima i međunarodnim ugovorima koji su proglašeni na zakonom utvrđen način te jesu li u skladu sa zakonima, državnim propisima i opće obvezujućim zakonskim odredbama ministarstava i drugih središnjih državnih tijela, osim ako o tome mora odlučiti drugi sud.

Ustavni sud mora izvršavati i sljedeće zadaće:

 • mora odlučivati o usklađenosti dogovorenih međunarodnih ugovora za koje su nužni pristanak Nacionalnog vijeća Slovačke Republike i usklađenost s Ustavom i/ili ustavnim zakonom
 • mora odlučivati o tome je li referendumsko pitanje na referendumu koji će se održati kao odgovor na peticiju građana ili odluku Nacionalnog vijeća Slovačke Republike (u skladu s člankom 95. stavkom 1.) usklađeno s Ustavom ili ustavnim zakonom
 • mora odlučivati o sporovima povezanima s ovlastima središnjih državnih tijela, osim ako je zakonom propisano da drugo državno tijelo mora odlučiti o tim sporovima
 • mora odlučivati o tužbama koje su podnijele fizičke ili pravne osobe pozivajući se na kršenje svojih temeljnih ljudskih prava ili sloboda u skladu s međunarodnim ugovorom koji je ratificirala Slovačka Republika i koji je proglašen na zakonom utvrđen način, osim ako o zaštiti tih prava i sloboda mora odlučiti drugi sud
 • mora odlučivati o prigovorima koje su podnijela lokalna samoupravna tijela u pogledu neustavnosti ili nezakonitosti odluka o pitanjima lokalne samouprave ili o upletanju u pitanja lokalne samouprave, osim ako o njihovoj zaštiti mora odlučiti drugi sud
 • mora tumačiti Ustav ili ustavni zakon ako je predmet sporan
 • mora odlučivati o prigovorima podnesenima na odluku kojom se potvrđuje ili odbacuje mandat člana parlamenta
 • mora odlučivati o ustavnosti ili zakonitosti izbora (za predsjednika Slovačke Republike, Nacionalno vijeće Slovačke Republike, lokalna samoupravna tijela i Europski parlament)
 • mora odlučivati o prigovorima podnesenima na rezultat referenduma ili na rezultat plebiscita o smjeni predsjednika Slovačke Republike
 • mora odlučivati o tome je li odluka o raspuštanju političke stranke ili pokreta ili o obustavi njezinih/njegovih aktivnosti u skladu s ustavom i drugim zakonima
 • mora odlučivati o opozivu predsjednika Slovačke Republike, koji je pokrenulo Nacionalno vijeće, zbog namjernog kršenja Ustava ili izdaje
 • mora odlučivati o tome jesu li odluka kojom su proglašene izvanredne okolnosti ili izvanredno stanje i druge odluke povezane s takvom odlukom donesene u skladu s Ustavom ili ustavnim zakonom.

Sastav suda

Ustavni sud čini 13 sudaca.

Suce Ustavnog suda imenuje predsjednik Slovačke Republike na dvanaestogodišnji mandat na prijedlog Nacionalnog vijeća Slovačke Republike. Nacionalno vijeće mora predložiti dvostruko veći broj pravosudnih kandidata nego što će ih predsjednik imenovati.

Druge važne informacije

Odluke Ustavnog suda donosi tročlani panel ili se one donose na plenarnom zasjedanju.

Odluke Ustavnog suda konačne su, što znači podnošenje žalbe protiv njih nije moguće.

Ustavni sud može pokrenuti postupak nakon primitka prijedloga koji podnosi:

 • barem petina svih članova Nacionalnog vijeća Slovačke Republike
 • predsjednik Slovačke Republike
 • Vlada Slovačke Republike
 • sud
 • glavni javni tužitelj (generálny prokurátor)
 • bilo koja osoba o čijem se pravu odlučuje u predmetima obuhvaćenima člankom 127. (žalbe koje podnose fizičke ili pravne osobe) i člankom 127.a (žalbe koje ulože lokalna samoupravna tijela)
 • Vrhovni državni ured za reviziju Slovačke Republike (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) u predmetima obuhvaćenima člankom 126. stavkom 2. (bez obzira na to je li Ured nadležan ili ne)
 • predsjednik Sudbenog vijeća Slovačke Republike u pogledu pitanja koja se odnose na ustavnost zakonodavstva u skladu s člankom 125. stavkom 1. povezana s pravosuđem
 • pučki pravobranitelj u pogledu pitanja koja se odnose na ustavnost zakonodavstva u skladu s člankom 125. stavkom 1., ako daljnja primjena takvog zakonodavstva može ugroziti temeljna prava ili slobode ili ljudska prava i temeljne slobode koji proizlaze iz međunarodnog ugovora koji je ratificirala Slovačka Republika te koji je proglašen na zakonom utvrđen način
 • bilo tko tko osporava revizorsku aktivnost Vrhovnog državnog ureda za reviziju Slovačke Republike u predmetu utvrđenom u članku 126. stavku 2.

Pravne baze podataka

Internetskim stranicama Ustavnog suda Slovačke Republike omogućuje se slobodan pristup:

 • odlukama suda
 • izvješćima o nalazima i presudama
 • priopćenjima za medije
 • međunarodnim aktivnostima
 • informacijama o sudu.

Posebni kazneni sud

Posebni kazneni sud (Špecializovaný trestný súd) osnovan je 2009. kao nasljednik Posebnog suda. Kazneni sud odlučuje u kaznenim pitanjima i drugim pitanjima o kojima se odlučuje u sudskim postupcima kako je utvrđeno zakonodavstvom (Zakonom o kaznenom postupku). To je prvostupanjski sud sa statusom regionalnog suda. Člankom 14. Zakona br. 301/2005, Zakona o kaznenom postupku, utvrđene su nadležnosti i funkcije tog suda.

Podaci za kontakt Posebnog kaznenog suda Slovačke Republike:

Adresa: Suvorovova č. 5/A, P.O. BOX 117, 902 01 Pezinok
Tel: +421 33 69 031 14
Telefaks: +421 33 69 032 72

Nadležnost

Posebni kazneni sud nadležan je za rješavanje predmeta koji obuhvaćaju sljedeća kaznena djela:

 • ubojstvo s namjerom
 • manipulacija javnom nabavom i javnim dražbama u skladu s člankom 266. stavkom 3. Kaznenog zakona
 • krivotvorenje valuta i vrijednosnih papira u skladu s člankom 270. stavkom 4. Kaznenog zakona
 • zloupotreba javnog službenog položaja u skladu s člankom 326. stavcima 3. i 4. Kaznenog zakona u vezi s kaznenim djelima navedenima u točkama (b), (c), (e), (f), (g), (h), (i), (l) ili (m)
 • primanje mita u skladu s člancima od 328. do 330. Kaznenog zakona
 • podmićivanje u skladu s člancima od 332. do 334. Kaznenog zakona
 • neizravna korupcija u skladu s člankom 336. Kaznenog zakona
 • izborno podmićivanje u skladu s člankom 336.a Kaznenog zakona
 • korupcija u sportu u skladu s članku 336.b Kaznenog zakona
 • stvaranje, organiziranje ili promicanje kriminalne skupine, posebno ozbiljna kaznena djela koja počine kriminalne skupine
 • terorizam
 • djela protiv imovine u skladu s glavom četvrtom posebnog dijela Kaznenog zakona ili gospodarska kaznena djela u skladu s glavom petom posebnog dijela Kaznenog zakona, pri čemu je kazneno djelo rezultiralo štetom ili dobitkom najmanje 25 000 puta većim od iznosa manje štete utvrđenog u Kaznenom zakonu ili pri čemu je opseg počinjenog kaznenog djela najmanje 25 000 puta veći od manje štete utvrđenog u Kaznenom zakonu
 • nanošenje štete financijskim interesima Europske unije
 • kaznena djela povezana s onima prethodno navedenima u točkama od (a) do (l) ili (m), pri čemu su stečeni uvjeti za spajanje postupaka
 • ekstremizam u skladu s člankom 140.a Kaznenog zakona.
Posljednji put ažurirano: 27/02/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.