Specijalizirani nacionalni sudovi

Švedska

U ovom se odjeljku navode informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Švedskoj.

Sadržaj omogućio
Švedska

Specijalizirani sudovi

Osnovano je više specijaliziranih sudova i sudišta koji sude u posebnim predmetima i stvarima.

  • Radni sud (Arbetsdomstolen) rješava radne sporove. Radni spor je svaki spor koji se odnosi na odnos između poslodavca i zaposlenika. Radni sud je obično prva i jedina instanca nadležna za rješavanje radnih sporova. Međutim, određene se vrste radnih sporova najprije vode pred okružnim sudom, protiv čije se odluke može podnijeti žalba Radnom sudu koji odlučuje u drugom i zadnjem stupnju.
  • Trgovački sud (Marknadsdomstolen) rješava, među ostalim, sporove obuhvaćene Zakonom o tržišnom natjecanju i Zakonom o tržišnim praksama.
  • Žalbeni sud za patente (Patentbesvärsrätten) odlučuje o žalbama protiv odluka švedskog Ureda za intelektualno vlasništvo (Patent- och registreringsverket) koje se odnose na patente, žigove, dizajne i sl. Žalbe protiv odluka suda podnose se Vrhovnom upravnom sudu (Högsta förvaltningsdomstolen).

Sudovi za zemljište i okoliš (Mark- och miljödomstolar) obrađuju predmete koji se među ostalim odnose na vodopravne dozvole i dozvole za djelatnosti opasne za okoliš, pitanja zaštite zdravlja, očuvanja prirode te prikupljanja otpada, zagađena područja i opasni otpad, štetu u okolišu i naknadu takve štete, pitanja povezana s izgradnjom, rušenjem i zemljišnim dozvolama iz Zakona o prostornom planiranju i izgradnji, zakupom gradilišta, žalbama koje se odnose na urbanističke planove, parcelacijom zemljišta, javnim ili privatnim služnostima i eksproprijacijom. Postoji pet sudova za zemljište i okoliš, koji su specijalizirani sudovi pri okružnim sudovima u Nacki, Vänersborgu, Växjöu, Umeåi i Östersundu. Žalbe protiv presuda i odluka sudova za zemljište i okoliš podnose se Žalbenom sudu za zemljište i okoliš (Mark- och miljööverdomstolen), koji je dio Žalbenog suda Svea. Žalbe protiv presuda i odluka Žalbenog suda za zemljište i okoliš podnose se Vrhovnom sudu (Högsta domstolen).

Pomorski sudovi (Sjörättsdomstolar) odlučuju u predmetima obuhvaćenima švedskim Pomorskim zakonikom (1994:1009). Postoji sedam pomorskih sudova koji su dio okružnih sudova u Luleåi, Sundsvallu, Stockholmu, Kalmaru, Malmöu, Göteborgu i Värmlandu.

Sudovi za migracije (Migrationsdomstolar) preispituju odluke švedske Agencije za migracije (Migrationsverket) o strancima i građanskim stvarima. Sudovi za migracije specijalizirani su sudovi pri upravnim sudovima u Malmöu, Göteborgu, Stockholmu i Luleåi. Žalbe protiv presuda i odluka sudova za migracije podnose se Žalbenom sudu za migracije (Migrationsöverdomstolen), koji je dio Upravnog suda u Stockholmu.

Određene vrste sporova u vezi s najmom, suvlasništvom i zakupom rješavaju regionalni sudišta za najam i zakup (hyres- och arrendenämnder). To su neformalna pravosudna tijela koja imaju slične ovlasti kao sudovi.

Drugi specijalizirani sudovi

U Švedskoj ne postoji ustavni sud ni slično tijelo.

Posljednji put ažurirano: 09/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.