Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok szakosított bíróságai

Görögország

Ez a szakasz Görögország szakosított bíróságainak rendszeréről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Görögország

Államtanács

Az Államtanács (Συμβούλιο της Επικρατείας), melyről a görög Alkotmány 95. cikke rendelkezik, a legfelsőbb közigazgatási bíróság, joghatóságát teljes ülésben (Ολομέλεια) vagy szekciókban (τμήματα) gyakorolja. A teljes ülést az elnök, legalább tíz tanácsos (σύμβουλοι), két helyettes tanácsos (πάρεδροι) és egy bírósági titkár (γραμματέας) alkotja.

Hat szekció működik, ezek az I., II., III., IV., V. és a VI. szekció.

Az első négy szekció (I., II., III. és IV.) az Államtanács bírósági jogköreit gyakorolja, és nyilvánosan ülésezik. Az ülésen részt vesz a szekcióelnök (az Államtanács alelnöke), két tanácsos, két helyettes tanácsos, valamint egy bírósági titkár (összesen öt tag).

Két újabb tanácsossal kiegészülve mindegyik szekció ülésezhet héttagú összetételben is. Erre csak olyan ügyekben kerülhet sor, amelyeket az Államtanács elnöke héttagú szekció elé terjeszt, vagy amelyeket öttagú szekció utal a héttagú szekció elé elbírálásra.

Az V. szekció feladata rendeletek kidolgozása és a fegyelmi jogkör gyakorlása. Elnökből (az Államtanács alelnökéből), legalább egy tanácsosból, egy döntő szavazattal bíró helyettes tanácsosból, továbbá egy bírósági titkárból áll.

A VI. szekció hatáskörébe az állami bevételek beszedéséről szóló törvénykönyvvel (Κώδικας Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων) összefüggő ítéletek bírósági felülvizsgálata (megsemmisítése), továbbá a közigazgatási jogvitákból származó kártérítési igények elbírálása tartozik. Összetétele az első négy szekcióéval azonos.

Az Államtanács feladatait az Alkotmány 95. cikkének (1) bekezdése tartalmazza, végrehajtásukról pedig törvény rendelkezik.

Az Államtanács joghatósága alá a következők tartoznak:

 • a végrehajtható közigazgatási jogi aktusok megsemmisítésére irányuló keresetek a közigazgatási hatóság hatáskörrel való visszaélése vagy jogszabálysértése miatt;
 • a rendes közigazgatási bíróságok által hozott jogerős ítéletek törvényes felülvizsgálati kérelmei;
 • az Alkotmány vagy törvény által a hatáskörébe utalt közigazgatási jogviták érdemi elbírálása;
 • a szabályozási jellegű rendeletek felülvizsgálata.

Az Államtanács megsemmisítésről rendelkező határozatait a hatóságoknak be kell tartaniuk. Amennyiben ez nem történik meg, a mulasztásért a törvény által meghatározott minden illetékes hatóság felelősségre vonható.

Számvevőszék

A Számvevőszék (Ελεγκτικό Συνέδριο), melyről a görög Alkotmány 98. cikkében rendelkezik, kettős jellegű felsőbíróság, igazságszolgáltatási és közigazgatási feladatokkal. Közigazgatási jogkörei gyakorlása során megőrzi igazságszolgáltatási jellegét. A Számvevőszék összetétele az Államtanácséval azonos. A Számvevőszék bírósági jogköreit teljes ülésben (Ολομέλεια), három szekcióban (τμήματα), valamint egységekben (κλιμάκια) gyakorolja.

A Számvevőszék főbb jogkörei a következők:

 • az állam, a helyi önkormányzatok vagy a közjog hatálya alá tartozó más jogi személyek által eszközölt kiadások ellenőrzése;
 • olyan nagy értékű szerződések felülvizsgálata, ahol az egyik szerződő fél az állam vagy az államéval egyenértékű jogállású szerv;
 • állami könyvelők és helyi önkormányzatok vagy a közjog hatálya alá tartozó más jogi személyek könyvelésének ellenőrzése;
 • a nyugdíjjal vagy a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idő elismerésével kapcsolatos jogalkotási javaslatok véleményezése;
 • az államháztartás bevételi és kiadási kimutatásáról (απολογισμός), valamint az államháztartási mérlegről (ισολογισμός) szóló jelentés elkészítése és benyújtása a parlamentnek;
 • a nyugdíjak odaítélésével kapcsolatos jogviták elbírálása;
 • a polgári vagy katonai tisztviselők által az államnak szándékosan vagy gondatlanul okozott károkkal összefüggő felelősség megállapítására irányuló ügyek elbírálása.

A Számvevőszék határozataira az Államtanács bírósági hatásköre nem terjed ki.

Egyéb szakosított bíróságok

Katonai bíróságok (στρατοδικεία), tengerészeti bíróságok (ναυτοδικεία) és a légierő bíróságai (αεροδικεία)

Ezen szervezetek szakosított büntetőbíróságok. A hadsereg, a tengerészet vagy a légierő állományába tartozó személyek által elkövetett valamennyi bűncselekmény elbírálása (kivétel nélkül) a katonai bíróságok hatáskörébe tartozik.

Legfelsőbb Különbíróság

A Legfelsőbb Különbíróság (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) szakosított bíróság, az Alkotmánybírósághoz hasonló abban az értelemben, hogy a hatáskörébe tartozó jogviták többsége alkotmányjogi természetű. A Legfelsőbb Különbíróságról a görög Alkotmány 100. cikke rendelkezik, feladatkörébe tartozik a törvényhozási választások érvényességének elbírálása, a parlamenti képviselők hivatalukból történő elmozdítása, továbbá a három görög legfelsőbb bíróság közötti hatásköri viták rendezése. A Legfelsőbb Különbíróság ítéletei jogerősek, velük szemben jogorvoslatnak helye nincs.

A Legfelsőbb Különbíróság az Államtanács elnökéből, a Legfelsőbb Bíróság (Άρειος Πάγος) elnökéből, a Számvevőszék elnökéből, az Államtanács négy tanácsosából, valamint a Legfelsőbb Bíróság négy tanácsosából áll (akiket kétévente sorshúzás alapján jelölnek ki).

A Bíróságot az Államtanács vagy a Legfelsőbb Bíróság elnöke közül az idősebb elnököli. Alkotmányjogi tárgyú problémák és jogviták elbírálásával vagy a törvényi rendelkezések értelmezésével kapcsolatos ügyek tárgyalásakor a Bíróság görög egyetemek jogi karáról választott két rendes egyetemi tanárral egészül ki.

Törvénytelen ítéletekkel kapcsolatos jogvitákat elbíráló különbíróság

A Törvénytelen ítéletekkel kapcsolatos jogvitákat elbíráló különbíróságról (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας) az Alkotmány 99. cikke, továbbá az 1977. évi 693. törvény rendelkezik, és az igazságügyi tisztviselők ellen indított ügyekben jár el. A Bíróság elnöke az Államtanács elnöke, többi tagja az Államtanács egy tanácsosa, a Legfelsőbb Bíróság egy tanácsosa, a Számvevőszék egy tanácsosa, görög egyetemek jogi karáról választott két rendes egyetemi tanár, továbbá az Ügyvédi fegyelmi főtanács tagjai közül sorshúzás alapján kijelölt két ügyvéd.

Miniszteri felelősséggel foglalkozó különbíróság

A Miniszteri felelősséggel foglalkozó különbíróságról (Ειδικό Δικαστήριο Ευθύνης Υπουργών) az Alkotmány 86. cikke rendelkezik.

Konkrét esetekben hívják össze, és az Államtanács hat tagja, valamint a Legfelsőbb Bíróság hét tagja alkotja, akiket a jogi eljárás megindítása után a Parlament elnöke sorshúzással választ ki. A tárgyalások a Parlament nyilvános üléseinek megfelelően zajlanak, és a fenti két felsőbíróság tagjai vezetik, akiket a jogi eljárás megindítására vonatkozó javaslat benyújtását megelőzően kellett kijelölni vagy beosztásukra támogatni. Az elnöki teendőket a Legfelsőbb Bíróság kiválasztott tagjai közül a magasabb beosztású látja el; több azonos beosztású tag esetén az idősebb elnököl. Ügyészként a Legfelsőbb Bíróság mellett működő ügyészség sorshúzással választott egy tagja vagy annak helyettese jár el.

E különbíróság hatáskörébe a miniszterek vagy miniszterhelyettesek által hivataluk ellátása közben elkövetett bűncselekmények elbírálása tartozik. Az eljárás megindításának feltétele az, hogy a parlament a minisztert vagy miniszterhelyettest e bíróság elé idézze.

Az igazságügyi tisztviselők javadalmazásával kapcsolatos jogvitákkal foglalkozó különbíróság

Az igazságügyi tiszviselők javadalmazásával kapcsolatos jogvitákkal foglalkozó különbíróságról (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) az Alkotmány 88. cikke rendelkezik.

Az Alkotmány 99. cikkének megfelelően létrehozott különbíróság tagjaiból áll, a tagok sorát ezen felül egy rendes egyetemi tanár és egy ügyvéd egészíti ki.

Hatáskörébe az igazságügyi tisztviselők mindenfajta javadalmazásával, valamint nyugdíjazásával kapcsolatos jogviták elbírálása tartozik, amennyiben a jogvita eldöntése szélesebb személyi kör bérét, nyugdíját vagy adójogi státuszát érintheti.

Jogi adatbázisok

 1. Az Államtanács honlapja több mint 250 000 határozatot tartalmaz.

Az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.

 1. A főbb görög elsőfokú közigazgatási bíróságok (διοικητικά πρωτοδικεία) honlapjai a következők:

Az Athéni Elsőfokú Közigazgatási Bíróság honlapján hozzáférhető szolgáltatások a következők:

 • ítélkezési gyakorlat keresésére vonatkozó lehetőség
 • Ítélkezési gyakorlatról szóló közlemények.

A következő szolgáltatások vannak jelenleg feltöltés alatt:

 • tanúsítványok kibocsátása;
 • ügyek nyomon követése;
 • jogi iratok benyújtása.

A valamennyi bíróság honlapján elérhető szolgáltatások a következők:

 • tanúsítványok kiadása iránti elektronikus kérelmek;
 • ügyek nyomon követése.

A fenti honlapok többségén elérhető továbbá a bíróságok illetékességére, történetére, eljárási szabályaira, szervezeti felépítésére, hivatalban lévő bíráira stb. vonatkozó tájékoztatás is.

A hozzáférés általában ingyenes. A jogi adatbázis használata azonban a bírákra korlátozott, és külön felhasználói szoftvert és azonosító adatokat igényel.

 1. A fontosabb görög közigazgatási fellebbviteli bíróságok (διοικητικά εφετεία) honlapjai az alábbiak:

Elérhető szolgáltatások:

 • napi tárgyalási beosztás;
 • tanúsítványok kiadása iránti elektronikus kérelmek;
 • ügyek nyomon követése.

A hozzáférés általában ingyenes. A jogi adatbázis használata azonban a bírákra korlátozott, és külön felhasználói szoftvert és azonosító adatokat igényel.

Kapcsolódó linkek

Államtanács

Számvevőszék

Utolsó frissítés: 25/06/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.