A tagállamok szakosított bíróságai

Luxemburg

Ez a szakasz a luxemburgi szakosított bíróságok szervezetéről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg

Szakosított bíróságok a rendes bíróságok rendszerében

Társadalombiztosítási választottbírósági tanács és legfelsőbb társadalombiztosítási tanács

társadalombiztosítási jogviszonnyal kapcsolatos jogvitákban, amelyek járulékkötelezettségre vagy jogosultságra, járulékokra, pénzbírságokra és ellátásokra vonatkoznak – kivéve a társadalombiztosítási törvénykönyv (Code des assurances sociales) 317. cikkének hatálya alá tartozó, vagy a 147. és 148. cikkében foglaltakkal összefüggő kérdéseket – a társadalombiztosítási választottbírósági tanács (Conseil arbitral de la sécurité sociale), másodfokon pedig a legfelsőbb társadalombiztosítási tanács (Conseil supérieur de la sécurité sociale) dönt. A társadalombiztosítási választottbírósági tanács által hozott jogerős határozatok, valamint a legfelsőbb társadalombiztosítási tanács határozatai ellen jogkérdésben a Semmítőszékhez (Cour de cassation) lehet fellebbezni.

Közigazgatási bíróságok

A közigazgatási fellebbviteli bíróság

Ellenkező jogszabályi rendelkezés hiányában a luxemburgi székhelyű közigazgatási fellebbviteli bírósághoz (Cour administrative) fellebbezést lehet benyújtani az elsőfokú közigazgatási bíróság (Tribunal administratif) határozatai ellen, amelyben egyedi közigazgatási határozatok, vagy szabályozási jellegű közigazgatási intézkedéssel kapcsolatban hozott határozatok megsemmisítése kérhető. A közigazgatási fellebbviteli bíróság ezen felül másodfokon eljáró bíróság olyan más közigazgatási bíróságok határozataival szembeni fellebbezések esetében, amelyek külön jogszabályban megállapított hatáskör alapján határozatok megváltoztatása iránti kérelmeket bíráltak el.

A Nagyhercegség bíróságai előtt eljárni jogosult valamennyi ügyvéd a közigazgatási fellebbviteli bíróság előtt is eljárhat; per-előkészítési és eljárási cselekményeket azonban csak azok az ügyvédek végezhetnek (perbeli képviselet), akik szerepelnek az ügyvédi kamarák tanácsai (conseils des ordres des avocats) által évente összeállított l. listán.

Az államot a közigazgatási fellebbviteli bíróság előtt kormánytisztviselő vagy ügyvéd képviseli.

Az elsőfokú közigazgatási bíróság

A luxemburgi székhelyű közigazgatási bíróság (Tribunal administratif) elbírálja a közigazgatási határozatokkal szemben a hatáskör hiánya, hatásköri túllépés vagy hatáskörrel való visszaélés, valamint jogszabálysértés vagy a magánérdekek védelmét szolgáló eljárási szabályok megsértése miatt benyújtott kereseteket, ha a törvények és rendeletek értelmében semmilyen más jogorvoslati lehetőség nem áll rendelkezésre, továbbá eljár a szabályozási jellegű közigazgatási intézkedések ellen benyújtott keresetek tárgyában, függetlenül attól, hogy az intézkedést melyik hatóság hozta. Ezen felül a hatásköre – fő szabály szerint – a közvetlen adókkal, valamint a helyi önkormányzati adókkal és díjakkal összefüggő vitás kérdésekre is kiterjed.

Az elsőfokú közigazgatási bíróság határozatai ellen a közigazgatási fellebbviteli bírósághoz lehet fellebbezni.

Az elsőfokú közigazgatási bíróság érdemben bírálja el a közvetlen adózásért felelős hivatal (Administration des contributions directes) igazgatójának határozataival szembeni jogorvoslati kérelmeket azokban az esetekben, amikor a vonatkozó jogszabályok ilyen jogorvoslatot lehetővé tesznek.

Egyéb szakosított bíróságok

Alkotmánybíróság

Az alkotmánybíróság (Cour Constitutionnelle) határoz a jogszabályok alkotmányosságáról, a nemzetközi szerződések megerősítéséről szóló törvények kivételével.

Amikor egy fél rendes vagy közigazgatási bíróság előtt egy jogszabály alkotmányosságával kapcsolatos kérdést vet fel, az adott bíróság köteles az alkotmánybírósághoz fordulni, kivéve ha úgy ítéli meg, hogy: a) ítéletének meghozatalához nincs szükség a felvetett kérdésről való döntésre; b) a kérdés minden alapot nélkülöz; c) az alkotmánybíróság már határozott egy ugyanilyen tárgyú kérdésben.

Az alkotmánybíróság a legfelsőbb bíróság (Cour supérieure de justice) elnökéből, a közigazgatási fellebbviteli bíróság elnökéből, a semmítőszék két bírójából, valamint a legfelsőbb bíróság és a közigazgatási fellebbviteli bíróság együttes véleménye alapján a nagyherceg által kinevezett öt bíróból áll. Az alkotmánybíróság egyetlen tanácsában öt alkotmánybíró ülésezik.

A témára vonatkozó jogi adatbázisok

Lásd az Igazságügyi Minisztérium honlapjának a bíróságokra vonatkozó részét.

Ingyenes-e az adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.

A tartalom rövid leírása

Lásd a társadalombiztosítási választottbírósági tanács és a legfelsőbb társadalombiztosítási tanács honlapját.

Lásd a közigazgatási bíróságok honlapját.

Lásd az alkotmánybíróság honlapját.

Kapcsolódó linkek

Igazságügyi Minisztérium

Utolsó frissítés: 20/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.