A tagállamok szakosított bíróságai

Málta

Ez a szakasz a máltai különös hatáskörű bíróságok szervezetéről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Málta

Különös hatáskörű bíróságok

Alkotmánybíróság (Constitutional Court)

Másodfok

Fellebbviteli fórum

Ez a bíróság a feltételezett emberi jogi jogsértésekkel, az Alkotmány értelmezésével és a jogszabályok érvénytelenségével kapcsolatos ügyekben benyújtott fellebbezéseket tárgyalja. Elsődleges hatáskörébe körébe tartozik továbbá a Képviselőház tagjaival kapcsolatos kérdések tárgyalása és a képviselőházi tagok választásával kapcsolatban elé terjesztett ügyekben történő határozathozatal.

A legmagasabb beosztású bíró elnökletével és két további bíró részvételével jár el.

A polgári bíróság első kollégiuma (The First Hall of the Civil Court)

Elsőfok

A polgári bíróság első kollégiuma az Alkotmány, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény által védett emberi jogok és alapvető szabadságjogok feltételezett megsértésével kapcsolatos ügyekkel is foglalkozik.

Egyesbíró elnökletével jár el.

Munkaügyi bíróság (Industrial Tribunal)

Elsőfok

Ez a bíróság bírálja el a munkaviszony jogellenes megszüntetésével, valamint a megkülönböztető vagy más módon jogellenes munkahelyi bánásmóddal kapcsolatos ügyeket.

Elnök vezetésével jár el.

A bérleti jogviszonyok ügyében eljáró szabályozó testület (Rent Regulation Board)

Elsőfok

A bérleti jogviszonyok ügyében eljáró szabályozó testület a bérleti feltételek megváltoztatásával kapcsolatos ügyeket tárgyalja, ideértve a bérleti díj emelését és a bérlet felmondását is. Hatásköre az 1995. június 1-je előtt kötött bérleti szerződésekből eredő jogvitákra terjed ki.

Igazságügyi tisztviselő elnökletével jár el.

A földügyi döntőbizottság (Land Arbitration Board)

Elsőfok

A földügyi döntőbizottság a kisajátított földek besorolásával, a kisajátítás közérdekű céljával és a tulajdonost megillető kártalanítás összegével kapcsolatos ügyeket tárgyalja.

Igazságügyi tisztviselő elnökletével jár el.

A földbérlet-szabályozási tanács (Rural Lease Control Board)

Elsőfok

Ez a tanács a földhaszonbérleti ügyekkel és a földhaszonbérleti szerződések felmondása kapcsán a tulajdonosok által támasztott követelésekkel foglalkozik.

Igazságügyi tisztviselő elnökletével jár el.

A közigazgatási felülvizsgálati bíróság (Administrative Review Tribunal)

Elsőfok

E bíróság hatáskörébe tartozik a közigazgatási aktusok felülvizsgálata.

Bíró vagy igazságügyi tisztviselő elnökletével jár el.

Hagyatéki ügyekben eljáró bíróság (Partition of Inheritances Tribunal)

Elsőfok

Ez a bíróság jár el és dönt az elhunyt személy hagyatékának az örököstársak közötti felosztásával kapcsolatos ügyekben.

Döntőbíró elnökletével jár el.

Versenyjogi és fogyasztóvédelmi fellebbviteli bíróság (The Competition and Consumer Appeals Tribunal)

Fellebbviteli fórum

Ez a bíróság a versenyjogi főigazgató és a fogyasztóvédelmi főigazgató határozatai, utasításai és intézkedései elleni fellebbezéseket tárgyalja és bírálja el. A bíróság határozatai főszabály szerint végleges határozatok, ellenük csak kivételes esetekben lehet fellebbezni. Azonban az ilyen fellebbezések lehetősége is a jogkérdések körére korlátozódik.

Egy bíró elnökletével és két tag részvételével jár el.

Közjegyzői aktusok felülvizsgálati bírósága (Court of Revision of Notarial Acts)

Elsőfok

E különös hatáskörű bíróság felügyeletet gyakorol valamennyi közjegyző, a közjegyzői levéltár és az állami nyilvántartás felett. Látogatást tehet és ellenőrzést végezhet a közjegyzői levéltárban, az állami nyilvántartásnál és a közjegyzői irodákban, és fegyelmi szankciókat is kiszabhat. Elrendelheti továbbá az állami nyilvántartásban szereplő téves információk helyesbítését.

„Visitors” (látogatók) néven ismert tagok alkotják.

Közigazgatási bíróságok (Administrative courts)

bírósági felülvizsgálat az az eljárás, amelynek során a kormányzati szervek, hatóságok vagy hivatalok határozatait a bíróság felülvizsgálhatja, végső soron pedig hatályon kívül helyezheti, ha azokat jogellenesnek találja.

Erre irányuló keresetet bárki indíthat, akit a rá vonatkozó közigazgatási határozat vagy cselekmény hátrányosan érint. Ezt a hatáskört a máltai jogszabályok gyűjteménye 12. fejezetének 469A. cikke biztosítja a bíróságok számára. Mindazonáltal a hatalmi ágak elválasztásának – általában minden demokratikus ország által követett – alapelve értelmében a bírósági felülvizsgálat lehetősége e jogszabályi felhatalmazás hiányában is a bíróságok elidegeníthetetlen hatáskörének tekinthető.

Ezek az ügyek a rendes bíróságok – nevezetesen a polgári bíróság első kollégiuma – hatáskörébe tartoznak, fellebbezést pedig a fellebbviteli bírósághoz lehet benyújtani.

A közigazgatási bíráskodásról szóló, 2009. január 1-jén hatályba lépett törvény rendelkezett a közigazgatási felülvizsgálati bíróság létrehozásáról. Ez a független és pártatlan bíróság vizsgálja felül a sérelmet szenvedett felek által elé terjesztett közigazgatási aktusokat, valamint elbírálja az elé terjesztett jogvitákat. Elnöke olyan személy lehet, aki bírói vagy igazságügyi tisztviselői tisztséget tölt vagy töltött be Máltán. A bíróság határozata ellen a fellebbviteli bírósághoz lehet fellebbezni.

Más különleges hatáskörű bíróságok

Helyi békebíróságok

A helyi békebíróságok a máltai bírósági rendszer szerves részét képezik. A bíróságok kiterjesztésének tekinthetők, és olyan büntetendő cselekményekkel foglalkoznak, amelyek – bár csekély súlyúak – jelentősen zavarhatják a polgárokat. A helyi békebíróságokon egy igazságügyi tisztviselői elnököl, akit ugyanúgy kétéves időszakra neveznek ki, és ugyanolyan módon mentenek fel, mint bármely más bírósági bírót.  Ez garantálja, hogy meghatározott esetekben – a tisztességes tárgyalás alapelveinek tiszteletben tartása mellett – minden állampolgár hangot adhasson sérelmének. Kilenc helyi békebíróság működik, amelyek több helyi tanácsot fognak össze.

Jogi adatbázisok

Az igazságszolgáltatás szervezete a tagállamokban – Málta” című oldalon elérhető részletes tájékoztatás mellett megtalálhatja az érintett adatbázisokra mutató linkeket is.

Kapcsolódó linkek

Igazságügyi, kulturális és a helyi önkormányzatokkal foglalkozó minisztérium

Bírósági szolgáltatások

Bírósági szolgáltatások – Online elérhető ítéletek

Bírósági szolgáltatások – Bírósági eljárások

Bírósági szolgáltatások – Teremhasználat

Bírósági szolgáltatások – Statisztikák

Bírósági szolgáltatások – Bírósági árverés útján történő értékesítés

Bírósági szolgáltatások – nyomtatványok polgári ügyekhez (máltai nyelven)

Jogi szolgáltatások (máltai jogszabályok)

Utolsó frissítés: 04/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.