A tagállamok szakosított bíróságai

Szlovákia

Ez a szakasz a szlovák szakosított bíróságok szervezetéről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

Közigazgatási bíróságok

A közigazgatási jogi ügyek elsősorban a regionális bíróságok (krajský súd) és a Szlovák Köztársaság legfelsőbb bírósága (Najvyšší súd Slovenskej republiky) hatáskörébe tartoznak.

A Szlovák Köztársaság nem rendelkezik különálló közigazgatási bírósági rendszerrel, hanem közigazgatási bírókból álló különálló tanácsok látják el ezt a feladatot.

Szakosított bíróságok

Alkotmánybíróság

Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága (Ústavný súd Slovenskej republiky) olyan független bírói testület, amely határozhat a jogszabályok alkotmányosságáról.

Az Alkotmánybíróság székhelye Kassában található, a Hlavná 110, Košice 042 65. címen, továbbá rendelkezik egy irodával Pozsonyban, a Župné námestie 12. szám alatt.

Hatáskörök

A Szlovák Köztársaság alkotmánya értelmében az Alkotmánybíróság arról határoz, hogy:

 • megfelelnek-e a jogszabályok az alkotmánynak, a sarkalatos törvényeknek, valamint azon nemzetközi szerződéseknek, amelyekhez a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa hozzájárult, és amelyeket a jogszabályokban előírt módon megerősített és kihirdetett;
 • megfelelnek-e a kormányrendeletek, valamint a minisztériumok és az egyéb központi közigazgatási szervek által hozott általános érvényű, jogilag kötelező erejű jogszabályok az alkotmánynak, a sarkalatos jogszabályoknak, valamint azon nemzetközi szerződéseknek, amelyekhez a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa hozzájárult, és amelyeket a jogszabályokban előírt módon megerősített és kihirdetett;
 • megfelelnek-e az általános érvényű, jogilag kötelező erejű rendeletek az alkotmánynak (68. cikk), a sarkalatos törvényeknek, valamint azon nemzetközi szerződéseknek, amelyekhez a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa hozzájárult, és amelyeket a jogszabályokban előírt módon megerősített és kihirdetett, kivéve, ha a kérdés másik bíróság hatáskörébe tartozik;
 • megfelelnek-e az általános érvényű, jogilag kötelező erejű, helyi közigazgatási szervek vagy helyi önkormányzati szervek által hozott jogszabályok (a 71. cikk (2) bekezdése értelmében) az alkotmánynak, a sarkalatos törvényeknek, valamint a jogszabályokban előírt módon kihirdetett nemzetközi szerződéseknek, a törvényeknek, a kormányrendeleteknek, a minisztériumok és egyéb központi kormányzati szervek általános érvényű, jogilag kötelező erejű jogszabályainak, kivéve, ha a kérdés másik bíróság hatáskörébe tartozik.

Az Alkotmánybíróság ezen túlmenően:

 • határoz azon megtárgyalt nemzetközi szerződések megfelelőségéről, amelyekhez a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának hozzájárulása és az alkotmánynak és/vagy sarkalatos törvénynek való megfelelés egyaránt szükséges;
 • határoz arról, hogy az állampolgári beadvány vagy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által hozott határozat alapján kiírt népszavazás tárgya (a 95. cikk (1) bekezdésével összhangban) megfelel-e az alkotmánynak és/vagy sarkalatos törvénynek;
 • határozatot hoz a központi közigazgatási szervek közötti hatásköri vitákban, kivéve, ha jogszabály másik állami hatóság határozathozatalát írja elő e viták esetére;
 • határozatot hoz természetes vagy jogi személyek által benyújtott azon panaszok tárgyában, amelyekben a Szlovák Köztársaság által megerősített és a jogszabályokban előírt módon kihirdetett nemzetközi szerződések alapján őket megillető alapvető emberi jogaikat vagy szabadságaikat ért sérelemre hivatkoznak, kivéve, ha ezen jogok és szabadságok védelme másik bíróság hatáskörébe tartozik;
 • határozatot hoz a helyi önkormányzati szervek által a helyi önkormányzatok tevékenységét érintő határozatok, illetve az e tevékenységbe való beavatkozás alkotmányellenessége vagy jogellenessége tárgyában benyújtott panaszok esetében, kivéve, ha ezek védelme másik bíróság hatáskörébe tartozik;
 • vitás kérdésekben értelmezi az alkotmányt vagy a sarkalatos törvényeket;
 • határozatot hoz valamely országgyűlési képviselő mandátumának jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó határozat ellen benyújtott panasz tárgyában;
 • határozatot hoz arról, hogy a választások (a Szlovák Köztársaság elnökének, a Nemzeti Tanácsnak vagy a helyi önkormányzati szerveknek a megválasztása) az alkotmányban és a jogszabályokban foglaltakkal összhangban történtek-e;
 • határozatot hoz valamely népszavazás eredménye vagy a Szlovák Köztársaság elnökét visszahívó népszavazás eredménye ellen benyújtott panaszok tárgyában;
 • határozatot hoz arról, hogy valamely politikai párt vagy mozgalom feloszlatására vagy az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére vonatkozó határozat összhangban van-e az alkotmányos és egyéb jogszabályokkal;
 • határozatot hoz a Nemzeti Tanács által a Szlovák Köztársaság elnöke ellen a szándékos alkotmánysértés vagy hazaárulás miatt kezdeményezett büntetőeljárásról;
 • határozatot hoz arról, hogy a rendkívüli körülmények vagy szükségállapot kinyilvánításáról szóló határozat és az ezen határozattal kapcsolatos egyéb döntések összhangban vannak-e az alkotmánnyal és/vagy az alkotmányjoggal.

A bíróság összetétele

Az Alkotmánybíróság 13 bíróból áll.

Az Alkotmánybíróság bíráit a Szlovák Köztársaság elnöke nevezi ki 12 év időtartamra a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának javaslata alapján. A Nemzeti Tanácsnak az elnök által végül kiválasztott jelöltek számának kétszeresével megegyező számú jelöltet kell javasolnia.

Egyéb fontos információk

Az Alkotmánybíróság határozatait három tagból álló bírói tanácsokban vagy plenáris ülésen kell meghozni.

Az Alkotmánybíróság határozatai jogerősek: azaz ezen határozatok ellen nincs helye fellebbezésnek.

Az Alkotmánybíróság az alábbiak által benyújtott kereset alapján kezdheti meg az eljárást:

 • az Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa összes tagjának legalább egyötöde,
 • a Szlovák Köztársaság elnöke,
 • a Szlovák Köztársaság kormánya,
 • valamely bíróság,
 • a legfőbb ügyész (generálny prokurátor),
 • bárki, aki jogosult arra, hogy ügyét a 127. cikkben (természetes és jogi személyek panaszai) és a 127a. cikkben (helyi önkormányzatok szervei által tett panaszok) foglaltak szerint elbírálják,
 • a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Ellenőrző Hivatala (Najvyšší kontrolnýúrad Slovenskej republiky) a 126. cikk (2) bekezdésben meghatározott esetekben (akár rendelkezik joghatósággal a Legfelsőbb Ellenőrző Hivatal, akár nem),
 • a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Tanácsának elnöke a 125. cikk (1) bekezdése szerint az igazságszolgáltatást érintően a jogszabályok alkotmányosságával kapcsolatos ügyekben,
 • az állampolgári jogok biztosa a 125. cikk (1) bekezdése szerint a jogszabályok alkotmányosságával kapcsolatban, amennyiben az érintett jogszabály további alkalmazása veszélyeztetheti a Szlovák Köztársaság által megerősített és a jogszabályokban előírt módon kihirdetett nemzetközi szerződésekben biztosított alapvető emberi jogokat vagy szabadságokat,
 • bárki, aki vitatja a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Ellenőrző Hivatalának ellenőrzési tevékenységét a 126. cikk (2) bekezdésében meghatározott esetben.

Jogi adatbázisok

Szlovák Köztársaság alkotmánybíróságának honlapja ingyenes hozzáférést biztosít az alábbiakhoz:

 • a bíróság határozatai,
 • jelentések a megállapításokról és ítéletekről,
 • sajtóközlemények,
 • nemzetközi tevékenységek,
 • a bíróságra vonatkozó információk.

A szakosított büntetőbíróság

szakosított büntetőbíróságot (Špecializovaný trestný súd) 2009-ben hozták létre a szakosított bíróság jogutódjaként. A büntetőbíróság büntetőügyekben hoz ítéletet, valamint a jogszabályokban (a büntetőeljárásról szóló törvénykönyvben) előírtak szerint bírósági eljárásban elbírálandó ügyekben. A regionális bíróságokkal azonos szinten elhelyezkedő elsőfokú bíróságként működik. Hatásköreit és feladatait a büntető eljárásról szóló törvénykönyv, a 301/2005. sz. törvény 14. szakasza határozza meg.

A Szlovák Köztársaság szakosított büntetőbíróságának elérhetősége:

Cím: Suvorovova č. 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok (Bazin)
Tel.: +421 33 69 031 14
Fax: +421 33 69 032 72

Hatáskörök

A szakosított büntetőbíróság az alábbi bűncselekményekkel kapcsolatos ügyekben rendelkezik hatáskörrel:

 • szándékos emberölés,
 • közbeszerzésekkel és állami aukciós értékesítésekkel kapcsolatos visszaélések, a Szlovák Köztársaság Büntető Törvénykönyve 266. cikkének (3) bekezdése szerint,
 • hamisítás, pénz- és értékpapír-hamisítás, a Büntető Törvénykönyv 270. cikkének (4) bekezdése szerint,
 • közhatalommal való visszaélés, a Büntető Törvénykönyv 326. cikkének (3) és (4) bekezdése szerint, a b), c), e), f), g), h), i), l) vagy m) pontban leírt bűncselekményekkel összhangban;
 • vesztegetés elfogadása, a Büntető Törvénykönyv 328. cikkétől a 330. cikkig,
 • vesztegetés a Büntető Törvénykönyv 332. cikkétől a 334. cikkig,
 • közvetett korrupció, a Büntető Törvénykönyv 336. cikke,
 • választási vesztegetés, a Büntető Törvénykönyv 336a. cikke,
 • sporttal kapcsolatos korrupció, a Büntető Törvénykönyv 336b. cikke,
 • bűnszervezet létrehozása, szervezése vagy támogatása; bűnszervezetek által elkövetett különösen súlyos bűncselekmények,
 • terrorizmus,
 • a Büntető Törvénykönyv különös részében meghatározott IV. cím alatti tulajdon elleni bűncselekmények esetében, vagy az V. cím alatti gazdasági bűncselekmények esetében, ahol a bűncselekmény a Büntető Törvénykönyv szerinti kis méretű kár összege legalább 25 000-szeresének megfelelő mértékű kárt okoz vagy jogosulatlan előnyhöz vezet, vagy az érték, amelyre a bűncselekményt elkövették, eléri a Büntető Törvénykönyv szerinti kis méretű kár összegének legalább a 25 000-szeresét,
 • az Európai Unió pénzügyi érdekeinek megsértése,
 • az a)–l) pontban vagy az m) pontban felsoroltakhoz kapcsolódó bűncselekmények, amelyek esetében fennállnak az együttes elbírálás feltételei,
 • szélsőségesség a Büntető Törvénykönyv 140a. cikke szerint.
Utolsó frissítés: 10/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.