Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Specializuoti nacionaliniai teismai

Anglija ir Velsas

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie kai kuriuos Anglijos ir Velso specializuotus teismus, įskaitant specialiosios jurisdikcijos teismus.

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Administraciniai teismai

2007 m. specialiosios jurisdikcijos teismų, teismų ir priverstinio vykdymo įstatymu buvo sukurta bendra daugumos specialiosios jurisdikcijos teismų sistema, kurią sudaro Pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismas ir Aukštesnysis specialiosios jurisdikcijos teismas. Ir Pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismas, ir Aukštesnysis specialiosios jurisdikcijos teismas turi atskiras kolegijas, kurios nagrinėja skirtingų sričių bylas ir kurios apima panašią kompetenciją. Daugiau informacijos apie specialiosios jurisdikcijos teismus galima rasti Jos Didenybės teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnybos interneto svetainėje.

Pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismas

Pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismas yra bendros kompetencijos teismas. Jo pagrindinė funkcija – nagrinėti skundus dėl vyriausybės sprendimų tose srityse, kurios priskirtos šio specialiosios jurisdikcijos teismo kompetencijai. Tam tikrais klausimais jo jurisdikcija apimą visą Jungtinę Karalystę. Pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismą šiuo metu sudaro šešios kolegijos:

 • Socialinių teisių kolegija,
 • Sveikatos, švietimo ir socialinės rūpybos kolegija,
 • Karo pensijų ir kompensacijų kariškiams kolegija,
 • Mokesčių kolegija,
 • Bendroji reguliavimo kolegija,
 • Imigracijos ir prieglobsčio kolegija,
 • Nuosavybės kolegija.

Aukštesnysis specialiosios jurisdikcijos teismas

Aukštesnysis specialiosios jurisdikcijos teismas daugiausia (bet ne išimtinai) nagrinėja apeliacinius skundus dėl Pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismo sprendimų. Šis teismas yra aukštesnysis teismas, kuriame surašomi posėdžių protokolai ir kuris tam tikrais atvejais turi kompetenciją nagrinėti bylas dėl teisminės peržiūros.

Aukštesnįjį specialiosios jurisdikcijos teismą sudaro:

 • Administracinė apeliacinių skundų kolegija,
 • Žemės kolegija,
 • Mokesčių ir Kanclerio kolegija,
 • Imigracijos ir prieglobsčio kolegija.

Specialiosios jurisdikcijos teismai išsiskiria tuo, kad jų teisėjai turi ekspertinių žinių, susijusių su apeliacinių skundų sritimi. Jų teisėjai yra šių teismų kompetencijai priskirtų teisės sričių ekspertai, o nariai, kurie nėra teisininkai, turi profesinę kvalifikaciją arba pakankamai patirties savo srityje. Atskirų rūšių apeliacinius skundus nagrinėjančių kolegijų sudėtis priklauso nuo apeliacinio skundo dalyko.

Darbo ginčų teismai ir apeliaciniai darbo ginčų teismai

Darbo ginčų teismas ir Apeliacinis darbo ginčų teismas nepriklauso bendrai specialiosios jurisdikcijos teismų sistemai, tačiau jiems padeda Jos Didenybės teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnyba. Šie teismai atlieka administracines užduotis, būtinas Darbo ginčų teisme pareikštiems reikalavimams ir Apeliaciniam darbo ginčų teismui vėliau pateiktiems apeliaciniams skundams išnagrinėti.

Anglijoje ir Velse Administracinis teismas turi kompetenciją nagrinėti administracinės teisės bylas bei vykdyti žemesnių teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų priežiūrą.

Specializuoti teismai

Anglijoje ir Velse veikia šie specializuoti teismai:

 • Koronerio teismuose koroneris (kartais pasitelkdamas prisiekusiuosius) tiria smurtinių, nenatūralių ir įtartinų mirčių priežastis, taip pat staigios mirties, kai mirties priežastis nežinoma, atvejus.
 • Globos teismas priima sprendimus dėl neveiksnių suaugusiųjų (kartais ir vaikų) nuosavybės, reikalų, sveikatos priežiūros ir asmeninės gerovės. Šis teismas taip pat turi įgaliojimus paskelbti, ar asmuo geba priimti tam tikrą sprendimą. Tai aukštesnės instancijos teismas, kuriame saugomi procesinių veiksmų protokolai ir kuris gali nustatyti precedentus.
 • Karo teismai nagrinėja ginkluotųjų pajėgų nariams iškeltas bylas, kurioms taikytina karo teisė.
 • Bažnytiniai teismai sprendžia klausimus, susijusius su Anglikonų bažnyčia ir bažnytine teise.
 • Komercinių bylų teismai nagrinėja komercines bylas.
 • Technologijos ir statybos bylų teismai nagrinėja su statybos darbais arba IT sutartimis susijusius klausimus.

Susijusios nuorodos

Jos Didenybės teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnyba

Paskutinis naujinimas: 27/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.