Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Specializuoti nacionaliniai teismai

Graikija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie specializuotų Graikijos teismų sistemą.

Turinį pateikė
Graikija

Valstybės Taryba

Pagal Konstitucijos 95 straipsnį įsteigta Valstybės Taryba (Συμβούλιο της Επικρατείας) yra aukščiausiasis administracinis teismas; jos darbas organizuojamas plenarinėse sesijose arba skyriuose. Plenarinėje sesijoje dalyvauja pirmininkas, bent dešimt Tarybos narių, du jaunesnieji Tarybos nariai ir sekretorius.

Skyriai yra šeši: I, II, III, IV, V ir VI.

Pirmieji keturi skyriai (I, II, III ir IV) atlieka teismines Tarybos funkcijas ir posėdžiauja viešai. Posėdžiuose dalyvauja skyriaus pirmininkas (Valstybės Tarybos pirmininko pavaduotojas), du Tarybos nariai, du jaunesnieji Tarybos nariai ir sekretorius (iš viso penki nariai).

Dalyvaujant dar dviem Tarybos nariams, kiekvienas iš šių skyrių gali posėdžiauti ir septynių narių kolegijoje. Tai daroma tik bylose, kurias septynių narių skyriui pateikia teismo pirmininkas arba perduoda penkių narių skyrius.

V skyrius atsakingas už nutarimų tvarkymą ir drausminių įgaliojimų vykdymą. Skyrių sudaro pirmininkas (Valstybės Tarybos pirmininko pavaduotojas), bent vienas Tarybos narys, vienas jaunesnysis Tarybos narys (vykdydamas pareigas, jis turi lemiamą balsą) ir sekretorius.

VI skyrius atsakingas už sprendimų, susijusių su Valstybės pajamų rinkimo kodeksu (Κώδικας Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων), kasacinį nagrinėjimą ir per administracinius ginčus patirtos žalos kompensavimą. Jo sudėtis tokia pati kaip pirmųjų keturių skyrių.

Pagrindinės Valstybės Tarybos pareigos apibrėžtos Konstitucijos 95 straipsnio 1 dalyje ir vykdomos taip, kaip nustatyta pagal įstatymus.

Valstybės Tarybos kompetencijai, be kita ko, priklauso:

 • gavus prašymą, panaikinti administracinių institucijų vykdytinus aktus, kuriais piktnaudžiaujama valdžia ar pažeidžiami įstatymai;
 • gavus prašymą, kaip nustatyta įstatymuose, kasacine tvarka peržiūrėti bendrosios kompetencijos administracinių teismų galutinius sprendimus;
 • nagrinėti esminius administracinius ginčus, kurie jai perduodami pagal Konstituciją ir įstatymus;
 • tvarkyti visus reguliuojamojo pobūdžio potvarkius.

Institucijos privalo vykdyti Valstybės Tarybos sprendimus dėl panaikinimo. Šio įpareigojimo nesilaikanti kompetentinga institucija gali būti pagal įstatymus patraukta atsakomybėn.

Audito Rūmai

Pagal Konstitucijos 98 straipsnį įsteigti Audito Rūmai (Ελεγκτικό Συνέδριο) yra dvejopas – teismines ir administracines – funkcijas atliekantis aukščiausiasis teismas. Vykdydamas administracinius įgaliojimus, jis yra teisminė institucija. Audito Rūmų sudėtis tokia pati kaip Valstybės Tarybos. Audito Rūmai savo pareigas vykdo plenarinėse sesijose, trijuose skyriuose ir poskyriuose.

Pagrindinės Audito Rūmų kompetencijos sritys:

 • tikrinti valstybės ir vietos valdžios institucijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų išlaidas;
 • tikrinti valstybės valdžios institucijų ar joms prilyginamų asmenų sudaromas didelės ekonominės vertės sutartis;
 • tikrinti valstybės apskaitos pareigūnų ir vietos valdžios institucijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų sąskaitas;
 • pareikšti nuomonę dėl įstatymų projektų, susijusių su pensijomis arba tarnybos pripažinimu teisei į pensiją gauti;
 • parengti ir pateikti parlamentui valstybės pajamų ir išlaidų, taip pat balanso ataskaitą;
 • nagrinėti ginčus dėl pensijų skyrimo;
 • nagrinėti civilių ar karių valstybės tarnautojų atsakomybės už tyčia ar dėl aplaidumo valstybei padarytą žalą bylas.

Valstybės Taryba Audito Rūmų sprendimų netikrina.

Kiti specializuoti teismai

Karo teismas (στρατοδικείο), laivyno teismas (ναυτοδικείο) ir oro pajėgų teismas (αεροδικείο)

Tai specializuoti baudžiamieji teismai. Visi (be išimties) sausumos, jūrų arba oro pajėgose padaryti karinio personalo pažeidimai priklauso karinių teismų jurisdikcijai.

Aukščiausiasis specialusis teismas

Aukščiausiasis specialusis teismas (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) – į Konstitucinį Teismą panašus specializuotas teismas, nes dauguma jo jurisdikcijai priklausančių ginčų yra konstitucinio pobūdžio. Šis pagal Konstitucijos 100 straipsnį įsteigtas teismas yra specialiai įgaliotas tikrinti parlamento rinkimų teisėtumą, atstatydinti parlamento narius ir spręsti trijų aukščiausiųjų Graikijos teismų konfliktus. Aukščiausiojo specialiojo teismo sprendimai neatšaukiami, t. y. apeliacija negalima.

Teismą sudaro Valstybės Tarybos pirmininkas, Aukščiausiojo Teismo (Άρειος Πάγος) pirmininkas, Audito Rūmų pirmininkas, keturi Valstybės Tarybos nariai ir keturi Aukščiausiojo Teismo nariai (jie kas dvejus metus skiriami burtais).

Teismui pirmininkauja Valstybės Tarybos arba Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų vyresnis. Svarstant bylas, kuriose sprendžiami konstitucinio pobūdžio konfliktai ir ginčai arba aiškinamos įstatymų nuostatos, taip pat dalyvauja du nuolatiniai Graikijos universitetų teisės fakultetų profesoriai.

Specialusis bylų prieš teismo pareigūnus teismas

Pagal Konstitucijos 99 straipsnį ir Įstatymą Nr. 693/1977 įsteigtas Specialusis bylų prieš teismo pareigūnus teismas (Ειδικό δικαστήριο αγωγών κακοδικίας) nagrinėja teismo pareigūnams iškeltas bylas dėl neteisingo teismo proceso. Teismui pirmininkauja Valstybės Tarybos pirmininkas, kiti nariai: Valstybės Tarybos narys, Aukščiausiojo Teismo narys, Audito Rūmų tarybos narys, du nuolatiniai Graikijos universitetų teisės fakultetų profesoriai ir du teisininkai (burtais skiriami teisininkų Aukščiausiosios drausminės tarybos nariai).

Specialusis ministrų atsakomybės teismas

Specialusis ministrų atsakomybės teismas (Ειδικό Δικαστήριο ευθύνης υπουργών) įsteigtas pagal Konstitucijos 86 straipsnį.

Kiekvienai konkrečiai bylai nagrinėti šis teismas sudaromas iš šešių Valstybės Tarybos narių ir septynių Aukščiausiojo Teismo narių, kuriuos, prasidėjus teismo procesui, burtais skiria parlamento pirmininkas. Byla svarstoma viešame parlamento posėdyje, o svarstymui vadovauja minėtųjų aukščiausiųjų teismų nariai, kurie turimą statusą turi būti įgiję arba iki jo paaukštinti iki pateikiant pasiūlymą pradėti teismo procesą. Specialiajam teismui pirmininkauja aukščiausio rango iš burtais paskirtų Aukščiausiojo Teismo narių, o jeigu to paties rango yra keli nariai, – vyriausias iš jų. Prokuroro pareigas eina Aukščiausiojo Teismo prokuratūros narys – jis ir jo pavaduotojas taip pat skiriami burtais.

Šio teismo kompetencija – nagrinėti bylas, susijusias su vyriausybės ministrų ir jų pavaduotojų einant pareigas padaryta nusikalstama veika, jeigu bylas šiam teismui perdavė parlamentas.

Specialusis ginčų dėl teismo pareigūnų atlygio teismas

Specialusis ginčų dėl teismo pareigūnų atlygio teismas (Ειδικό δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) įsteigtas pagal Konstitucijos 88 straipsnį.

Jį sudaro Konstitucijos 99 straipsnyje numatyto Specialiojo teismo nariai, taip pat dalyvauja nuolatinis profesorius ir teisininkas.

Teismo kompetencija – nagrinėti ginčus dėl (bet kokio) teismo pareigūnų atlygio ir pensijų, jeigu atitinkamų teisinių klausimų sprendimo rezultatas gali turėti įtakos didesnės asmenų grupės atlyginimams, pensijoms arba mokestiniam statusui.

Teisinių duomenų bazės

 1. Valstybės Tarybosinterneto svetainėje pateikiama daugiau kaip 250 000 sprendimų.

Duomenų baze galima naudotis nemokamai.

 1. Toliau nurodytos pagrindinių pirmosios instancijos administracinių teismų interneto svetainės.

Atėnų pirmosios instancijos administracinio teismo interneto svetainėje teikiamos šios paslaugos:

 • teismų praktikos paieškos;
 • teismų praktikos biuletenių.

Rengiamasi teikti šias paslaugas:

 • pažymų išdavimo;
 • bylos stebėjimo;
 • teisinių dokumentų pateikimo.

Visų kitų teismų interneto svetainėse teikiamos šios paslaugos:

 • elektroninių paraiškų išduoti pažymą;
 • bylų stebėjimo.

Be to, daugumoje šių interneto svetainių teikiama informacija apie teismų kompetenciją, istoriją, darbo tvarkos taisykles, organizacinę struktūrą, dirbančius teismo pareigūnus ir kt.

Paprastai prieiga nemokama. Vis dėlto teisinių duomenų baze leidžiama naudotis tik teisėjams ir reikalaujama specialios naudotojo programinės įrangos ir identifikavimo kodų.

 1. Toliau nurodytos pagrindinių administracinių apeliacinių teismų svetainės:

Teikiamos šios paslaugos:

 • bylų svarstymo tvarkaraščių;
 • elektroninių paraiškų išduoti pažymą;
 • bylos stebėjimo.

Paprastai prieiga nemokama. Vis dėlto teisinių duomenų baze leidžiama naudotis tik teisėjams ir reikalaujama specialios naudotojo programinės įrangos ir identifikavimo kodų.

Susijusios nuorodos

Valstybės Taryba

Audito Rūmai

Paskutinis naujinimas: 25/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.