Specializuoti nacionaliniai teismai

Graikija

Šiame skyriuje pateikiama informacijos apie Graikijos specializuotų teismų sistemą.

Turinį pateikė
Graikija

Audito Rūmai

Pagal Graikijos Konstitucijos 98 straipsnį įsteigti Audito Rūmai (Ελεγκτικό Συνέδριο) yra dvejopas – teismines ir administracines – funkcijas atliekantis aukščiausiasis teismas. Vykdydamas administracinius įgaliojimus, jis yra teisminė institucija. Audito Rūmų sudėtis tokia pati kaip Valstybės Tarybos. Audito Rūmai savo pareigas vykdo per plenarines sesijas(Ολομέλεια), juos sudaro trys skyriai (τμήματα) ir poskyriai (κλιμάκια).

Pagrindinės Audito Rūmų kompetencijos sritys:

  • tikrinti valstybės ir vietos valdžios institucijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų išlaidas;
  • tikrinti valstybės valdžios institucijų ar joms prilyginamų asmenų sudaromas didelės ekonominės vertės sutartis;
  • tikrinti valstybės apskaitos pareigūnų ir vietos valdžios institucijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų sąskaitas;
  • pareikšti nuomonę dėl įstatymų projektų, susijusių su pensijomis arba tarnybos pripažinimu siekiant įgyti teisę į pensiją;
  • parengti ir pateikti parlamentui valstybės pajamų ir išlaidų, taip pat balanso ataskaitą;
  • nagrinėti ginčus dėl pensijų skyrimo;
  • nagrinėti civilių ar karių valstybės tarnautojų atsakomybės už tyčia ar dėl aplaidumo valstybei padarytą žalą bylas.

Valstybės Taryba Audito Rūmų sprendimų netikrina.

Kiti specializuoti teismai

Karo teismas (στρατοδικείο), laivyno teismas (ναυτοδικείο) ir oro pajėgų teismas (αεροδικείο)

Tai specializuoti baudžiamieji teismai. Visi (be išimties) sausumos, jūrų arba oro pajėgose padaryti karinio personalo pažeidimai priklauso minėtų teismų jurisdikcijai.

Aukščiausiasis specialusis teismas

Aukščiausiasis specialusis teismas (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) – į Konstitucinį Teismą panašus specializuotas teismas, nes dauguma jo jurisdikcijai priklausančių ginčų yra konstitucinio pobūdžio. Šis teismas yra įsteigtas vadovaujantis Graikijos Konstitucijos 100 straipsniu ir yra įgaliotas nagrinėti parlamento rinkimų teisėtumą, atstatydinti parlamento narius ir spręsti trijų aukščiausiųjų Graikijos teismų konfliktus. Aukščiausiojo specialiojo teismo sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

Teismą sudaro Valstybės Tarybos pirmininkas, Aukščiausiojo Teismo (Άρειος Πάγος) pirmininkas, Audito Rūmų pirmininkas, keturi Valstybės Tarybos nariai ir keturi Aukščiausiojo Teismo nariai (jie kas dvejus metus skiriami burtų keliu).

Teismui pirmininkauja Valstybės Tarybos arba Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų pareigas eina ilgiau. Svarstant bylas, kuriose sprendžiami konfliktai ir ginčai dėl teisės aktų atitikties konstitucijai arba aiškinamos jų nuostatos, taip pat dalyvauja du etatiniai Graikijos universitetų teisės fakultetų profesoriai.

Specialusis bylų prieš teismo pareigūnus teismas

Pagal Konstitucijos 99 straipsnį ir Įstatymą Nr. 693/1977 įsteigtas Specialusis bylų prieš teismo pareigūnus teismas (Ειδικό δικαστήριο αγωγών κακοδικίας) nagrinėja teismo pareigūnams iškeltas bylas dėl neteisingo teismo proceso. Teismui pirmininkauja Valstybės Tarybos pirmininkas; kiti nariai: Valstybės Tarybos narys, Aukščiausiojo Teismo narys, Audito Rūmų tarybos narys, du etatiniai Graikijos universitetų teisės fakultetų profesoriai ir du advokatai (burtais skiriami advokatų Aukščiausiosios drausminės tarybos nariai).

Specialusis ministrų atsakomybės teismas

Specialusis ministrų atsakomybės teismas (Ειδικό Δικαστήριο ευθύνης υπουργών) įsteigtas pagal Konstitucijos 86 straipsnį.

Konkrečioms byloms nagrinėti šis teismas sudaromas iš šešių Valstybės Tarybos narių ir septynių Aukščiausiojo Teismo narių, kuriuos, prasidėjus teismo procesui, burtų keliu skiria parlamento pirmininkas. Byla svarstoma viešame parlamento posėdyje, o posėdžiui pirmininkauja minėtųjų dviejų aukščiausiųjų teismų nariai. Šie nariai turimą statusą turi būti įgiję arba iki jo paaukštinti iki pateikiant pasiūlymą pradėti teismo procesą. Specialiajam teismui pirmininkauja aukščiausio rango Aukščiausiojo Teismo nariai, pasirinkti burtų keliu. Jeigu yra keli to paties rango nariai, specialiajam teismui pirmininkauja ilgiausiai pareigas einantis narys. Prokuroro pareigas eina Aukščiausiojo Teismo prokuratūros narys arba jo pavaduotojas – abu skiriami burtų keliu.

Šio specialiojo teismo kompetencija – nagrinėti bylas dėl vyriausybės ministrų ir jų pavaduotojų nusikalstamų veikų, padarytų tada, kai jie ėjo pareigas, jeigu bylas teismui perdavė parlamentas.

Specialusis ginčų dėl teismo pareigūnų atlygio teismas

Specialusis ginčų dėl teismo pareigūnų atlygio teismas (Ειδικό δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) įsteigtas pagal Konstitucijos 88 straipsnį.

Jį sudaro pagal Konstitucijos 99 straipsnį įsteigto Specialiojo teismo nariai, taip pat dalyvauja etatinis profesorius ir vienas papildomas advokatas.

Teismo kompetencija – nagrinėti ginčus dėl (bet kokio) teismo pareigūnų atlygio ir pensijų, jeigu atitinkamų teisinių klausimų sprendimo rezultatas gali turėti įtakos didesnės pareigūnų grupės atlyginimams, pensijoms arba mokestiniam statusui.

Teisinių duomenų bazės

Audito Rūmų interneto svetainėje pateikiama tam tikrų sprendimų santrauka.

Susijusios nuorodos

Audito Rūmai

Paskutinis naujinimas: 29/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.