Specializuoti nacionaliniai teismai

Italija

Šiame skirsnyje pateikiama informacija apie Italijos specializuotų teismų sistemą.

Turinį pateikė
Italija

Specializuoti teismai. Įvadas

Italijoje teisingumas vykdomas Italijos gyventojų vardu ir pagal Italijos Konstituciją teismus saisto tik teisės aktai. Remiantis Konstitucijos 102 straipsniu, teismų įgaliojimus vykdo pagal teismų sistemos reglamentavimo normas sukurti ir reglamentuojami bendrosios kompetencijos teismai: tai reiškia, kad negalima kurti jokių ypatingų ar specialių teismų (išskyrus tuos, kurie yra konkrečiai numatyti). Gali būti kuriami tik specializuoti bendrosios kompetencijos teismų skyriai, kurių veikloje dalyvauja ir kvalifikuoti piliečiai, kurie nėra teismų sistemos nariai. Tačiau pačioje Konstitucijoje numatyti teismai, kurie nėra teismų sistemos (bendrosios kompetencijos teismų) dalis.

Specializuoti teismai

Kalbant apie civilinės teisės (plačiausia prasme) bylas, Italijos teismai skirstomi į bendrosios kompetencijos teismus ir administracinius teismus. Administraciniai teismai turi jurisdikciją saugoti teisėtus interesus ir – teisės aktais nustatytose konkrečiose srityse – individualias teises valdžios institucijų atžvilgiu: administraciniai teismai yra Regioninis administracinis teismas (it. Tribunale Amministrativo Regionale – TAR), kuris yra pirmosios instancijos teismas, ir Valstybės taryba (Consiglio di Stato), kuri yra apeliacinis teismas. Bendrosios kompetencijos teismai turi jurisdikciją bylose dėl „individualių teisių“, administraciniai teismai turi jurisdikciją bylose dėl „teisėtų interesų“. Administracinės teisenos kodeksas (it. codice di giustizia amministrativa), kuriame taip pat išvardytos jurisdikcijos rūšys, yra išdėstytas Įstatyminiame dekrete Nr. 104/2010 (decreto legislativo n. 104 del 2010). Su Administracinės teisenos kodeksu (CGA) galima nemokamai susipažinti prancūzų, anglų ir vokiečių kalbomis.

Dar vienas teisminis subjektas yra Audito rūmai (it. Corte dei conti). Jie turi jurisdikciją bylose dėl valstybinės apskaitos ir kitose teisės aktais nustatytose bylose. Apskaitos teisingumo kodeksas (it. codice di giustizia contabile) yra išdėstytas Įstatyminiame dekrete Nr. 174/2016 (decreto legislativo n. 174 del 2016).

Italija taip pat turi mokestinių bylų teismus, jų darbo tvarkos taisyklės nustatytos Įstatyminiame dekrete Nr. 546/1992 (it. decreto legislativo n. 546 del 1992). Mokestinę jurisdikciją įgyvendina provincijų mokestinių bylų teismai (it. Commissioni Tributarie Provinciali – CTP), kurie yra pirmosios instancijos teismai, ir regioniniai mokestinių bylų teismai (Commissioni Tributarie Regionali – CTR), kurie yra apeliaciniai teismai. Mokestinių bylų teismai turi jurisdikciją nagrinėti visus ginčus, susijusius su kiekvienos rūšies ir pavadinimo mokesčiais, įskaitant regioninius, provincijų ir savivaldybių mokesčius ir Italijos nacionalinei sveikatos tarnybai (it. Servizio sanitario nazionale) mokamas įmokas, antmokesčius ir papildomus mokesčius, atitinkamas sankcijas ir palūkanas, taip pat kitas papildomas rinkliavas.

Specializuotų teismų priimamus sprendimus teisės aspektais galima skųsti Aukščiausiajam Kasaciniam Teismui (it. Corte Suprema di Cassazione) (Konstitucijos 111 straipsnis).

Paskutinis naujinimas: 18/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.