Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Specializuoti nacionaliniai teismai

Latvija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Latvijos specializuotus teismus.

Turinį pateikė
Latvija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Latvijos Respublikos Konstitucinis Teismas (lat. Satversmes tiesa)

Pagal Latvijos Respublikos Konstituciją Latvijoje veikia Konstitucinis Teismas, kuris yra nepriklausoma teisminė institucija, pagal kompetenciją nagrinėjanti bylas dėl įstatymų atitikties Konstitucijai ir kitas įstatymu jai priskirtas bylas. Konstitucinis Teismas gali paskelbti įstatymus ir kitus teisės aktus arba jų dalis negaliojančiais.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 16 straipsnį Konstitucinis Teismas nagrinėja bylas dėl:

 1. įstatymų atitikties Konstitucijai;
 2. Latvijos pasirašytų ar sudarytų tarptautinių susitarimų atitikties Konstitucijai (prieš Saeima (parlamentui) patvirtinant šiuos susitarimus arba po to);
 3. įstatymų ir kitų teisės aktų ar jų dalies atitikties aukštesnės galios teisės aktams;
 4. kitų Saeima (parlamento), Vyriausybės, Prezidento, parlamento pirmininko arba ministro pirmininko priimtų aktų (išskyrus administracinius aktus) atitikties įstatymams;
 5. įsakymų, kuriais Vyriausybės įgaliotas ministras sustabdo vietos tarybos priimtų sprendimų galiojimą, atitikties įstatymams;
 6. Latvijos nacionalinių įstatymų nuostatų atitikties Latvijos sudarytiems tarptautiniams susitarimams, neprieštaraujantiems Konstitucijai.

Konstitucinį Teismą sudaro septyni teisėjai, kurių kandidatūras balsų dauguma tvirtina parlamento nariai (ne mažiau kaip 51 balsas). Trys teisėjai skiriami ne mažiau kaip dešimties parlamento narių teikimu, du – Vyriausybės teikimu, o dar du – Aukščiausiojo Teismo plenarinės sesijos teikimu. Aukščiausiojo Teismo pasiūlyti kandidatai privalo būti parenkami iš Latvijos teisėjų.

Konstitucinis Teismas neturi teisės kelti bylų savo iniciatyva; jis nagrinėja tik tas bylas, dėl kurių į jį kreipiasi įstatymuose nustatyti asmenys.

Paduoti prašymą iškelti bylą dėl Latvijos pasirašytų ar sudarytų tarptautinių susitarimų atitikties Konstitucijai (prieš Saeima (parlamentui) patvirtinant šiuos susitarimus arba po to), dėl įstatymų ir teisės aktų ar jų dalies atitikties aukštesnės galios teisės aktams arba dėl Latvijos nacionalinės teisės nuostatų atitikties Latvijos sudarytiems tarptautiniams susitarimams, kurie neprieštarauja Konstitucijai, gali:

 1. Prezidentas;
 2. Saeima (parlamentas);
 3. ne mažiau kaip dvidešimt parlamento narių;
 4. Vyriausybė;
 5. generalinis prokuroras;
 6. Valstybės audito tarnybos taryba (lat. Valsts kontroles padome);
 7. vietos taryba;
 8. ombudsmenas (lat. tiesībsargs), jeigu ginčijamą aktą priėmusi institucija arba pareigūnas per ombudsmeno nustatytą terminą nepašalino nustatytų šio akto trūkumų;
 9. civilinę, baudžiamąją arba administracinę bylą nagrinėjantis teismas;
 10. žemės registro skyriaus teisėjas, registruodamas nekilnojamąjį turtą ir susijusias teises žemės registre;
 11. bet kuris asmuo, kurio Konstitucijoje garantuojamos pagrindinės teisės buvo pažeistos;
 12. Teismų taryba (lat. Tieslietu padome) pagal įstatymuose nustatytą kompetenciją.

Paduoti prašymą iškelti bylą dėl kitų Saeima (parlamento), Vyriausybės, Prezidento, parlamento pirmininko arba ministro pirmininko priimtų aktų (išskyrus administracinius aktus) atitikties įstatymams gali:

 1. Prezidentas;
 2. Saeima;
 3. ne mažiau kaip dvidešimt parlamento narių;
 4. Vyriausybė;
 5. Teismų taryba pagal įstatymuose nustatytą kompetenciją.

Teisę paduoti prašymą iškelti bylą dėl įsakymų, kuriais Vyriausybės įgaliotas ministras sustabdo vietos tarybos priimtų sprendimų galiojimą, atitikties įstatymams turi ta vietos taryba.

Bylas, susijusias su įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų jos aktų atitiktimi Konstitucijai, Latvijos nacionalinių įstatymų nuostatų atitiktimi Latvijos sudarytiems tarptautiniams susitarimams, neprieštaraujantiems Konstitucijai, ir Latvijos pasirašytų ar sudarytų tarptautinių susitarimų atitiktimi Konstitucijai (prieš Saeima (parlamentui) patvirtinant šiuos susitarimus arba po to) ir įstatymų, nutarimų arba jų dalies atitiktimi Konstitucijai nagrinėja Konstitucinis Teismas plenarinėje sesijoje. Kitas bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija, išskyrus atvejus, kai Konstitucinis Teismas nusprendžia kitaip.

Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir įsiteisėja jį paskelbus. Konstitucinio Teismo sprendimas ir jame pateiktas ginčijamų nuostatų išaiškinimas yra privalomas visoms centrinėms ir vietos valdžios institucijoms (įskaitant teismus) ir pareigūnams, taip pat fiziniams ir juridiniams asmenims.

Nuostata, kurią Konstitucinis Teismas paskelbė nesuderinama su aukštesnę galią turinčia teisės norma, laikoma negaliojančia nuo tos dienos, kurią paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, išskyrus atvejus, kai Konstitucinis Teismas nustato kitaip. Jeigu Konstitucinis Teismas paskelbia, kad Latvijos pasirašytas arba sudarytas tarptautinis susitarimas prieštarauja Konstitucijai, Vyriausybė turi nedelsdama imtis priemonių, kad pakeistų šį susitarimą, paskelbtų jį negaliojančiu, sustabdytų jo galiojimą ar iš jo pasitrauktų.

Teisinių duomenų bazės

Duomenų bazės pavadinimas ir URL

Konstitucinio Teismo nagrinėjamos bylos (paieška)

Ar duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų bazė yra nemokama.

Trumpas duomenų bazės turinio aprašymas

Duomenų bazėje pateikiami Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimai.

Papildoma informacija

Duomenų bazėje esanti paieškos funkcija ir teismo sprendimai pateikiami latvių ir anglų kalbomis.

Nuorodos

Latvijos Respublikos Konstitucinis Teismas

Paskutinis naujinimas: 20/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.