Specializuoti nacionaliniai teismai

Liuksemburgas

Šiame skyriuje apžvelgiami Liuksemburgo specializuoti teismai.

Turinį pateikė
Liuksemburgas

Specializuoti teismai bendrosios kompetencijos teismų sistemoje

Socialinio draudimo arbitražo taryba ir Aukščiausioji socialinio draudimo taryba

Visus ginčus, kylančius socialinio draudimo srityje dėl narystės ar atsakomybės, įmokų, administracinių baudų ir paslaugų, išskyrus nurodytuosius Socialinio draudimo kodekso (pranc. Code des assurances sociales) 317 straipsnyje arba susijusius su 147 ir 148 straipsniais, nagrinėja Socialinio draudimo arbitražo taryba (Conseil arbitral de la sécurité sociale), o apeliacinius skundus – Aukščiausioji socialinio draudimo taryba (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Sprendimus, kuriuos galutine instancija priima Arbitražo taryba, ir Aukščiausiosios tarybos sprendimus galima apskųsti kasacine tvarka Kasaciniam teismui (pranc. Cour de cassation).

Administraciniai teismai

Administracinis teismas

Jei įstatyme nenustatyta kitaip, Administraciniam teismui (pranc. Cour administrative), kurio būstinė yra Liuksemburge, galima paduoti apeliacinius skundus dėl Administracinio tribunolo (Tribunal administratif) sprendimų, dėl prašymų panaikinti individualius administracinius sprendimus arba sprendimus, priimtus dėl reglamentuojamojo pobūdžio administracinių priemonių. Administracinis teismas taip pat nagrinėja apeliacinius skundus ir iš esmės nagrinėja skundus dėl kitų administracinių teismų sprendimų, jeigu tie teismai svarstė prašymus dėl sprendimų panaikinimo, kai pagal specialius įstatymus jurisdikcija yra priskirta tiems teismams.

Visi advokatai, kurie turi teisę būti gynėjais Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teismuose, tokią pat teisę turi Administraciniame teisme; tačiau tik advokatai, įrašyti į advokatūros tarybų (pranc. conseils des ordres des avocats) kasmet sudaromų lentelių ,,I sąrašą“, turi teisę atlikti parengiamuosius ir procesinius veiksmus (teisinis atstovavimas).

Valstybei Administraciniame teisme atstovauja paskirtas vyriausybės pareigūnas arba advokatas.

Administracinis tribunolas

Administracinis tribunolas (pranc. Tribunal administratif), kurio būstinė yra Liuksemburge, nagrinėja skundus dėl valdžios pareigūnų nekompetentingumo, įgaliojimų viršijimo, naudojimosi įgaliojimais ne pagal paskirtį, įstatymų ar procedūrų, kuriomis ginami privatūs interesai, pažeidimo, dėl visų administracinių sprendimų, kurių niekaip kitaip apskųsti pagal įstatymus ir kitus teisės aktus neįmanoma, ir dėl bet kurios valdžios institucijos išleistų reglamentuojamojo pobūdžio administracinių priemonių. Tribunolas paprastai taip pat nagrinėja ginčus, susijusius su tiesioginiais mokesčiais ir komunaliniais mokesčiais bei rinkliavomis.

Administracinio tribunolo sprendimus apeliacine tvarka galima apskųsti Administraciniam teismui.

Administracinis tribunolas iš esmės nagrinėja skundus dėl Tiesioginių mokesčių administracijos (pranc. Administration des contributions directes) direktoriaus sprendimų, jeigu pagal įstatymus, kuriais ši sritis reglamentuojama, galima pateikti tokius skundus.

Kiti specializuoti teismai

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas (pranc. Cour Constitutionnelle) priimdamas sprendimus sprendžia, ar įstatymai neprieštarauja Konstitucijai, išskyrus tuos įstatymus, kuriais ratifikuojamos sutartys.

Jei prašymą ištirti įstatymo atitiktį Konstitucijai šalis teikia bendrosios kompetencijos arba administraciniam teismui, šis privalo kreiptis į Konstitucinį Teismą, išskyrus atvejus, kai jis mano, kad: a) teismo sprendimui paskelbti nereikia priimti sprendimo dėl atitinkamo prašymo; b) prašymas visiškai nepagrįstas; c) Konstitucinis Teismas jau yra priėmęs sprendimą dėl prašymo, kurio dalykas yra tas pats.

Konstitucinį Teismą sudaro Aukščiausiojo teisingumo teismo (pranc. Cour supérieure de justice) pirmininkas, Administracinio teismo pirmininkas, du Kasacinio teismo teisėjai ir penki teisėjai, didžiojo hercogo skiriami Aukščiausiajam teisingumo teismui ir Administraciniam teismui pateikus bendrą nuomonę. Konstitucinį Teismą sudaro penkių teisėjų kolegija.

Teisinių duomenų bazės šiose srityse

Žr. Teisingumo ministerijos interneto svetainės teismų skyrelį.

Ar duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Trumpas turinio aprašas

Žr. Socialinio draudimo arbitražo tarybos ir Aukščiausiosios tarybos interneto svetainę

Žr. administracinių teismų interneto svetainę.

Žr. Konstitucinio Teismo interneto svetainę

Susijusios nuorodos

Teisingumo ministerija

Paskutinis naujinimas: 20/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.