Specializuoti nacionaliniai teismai

Malta

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Maltos specializuotų teismų organizacinę sistemą.

Turinį pateikė
Malta

Specializuoti teismai

Konstitucinis Teismas

Antroji instancija

Apskundimas

Šis teismas nagrinėja skundus bylose, susijusiose su galimais žmogaus teisių pažeidimais, Konstitucijos aiškinimu ir teisės aktų negaliojimu. Jis taip pat turi pirminę jurisdikciją spręsti dėl klausimų, susijusių su Atstovų Rūmų nariais, ir dėl bet kokio kreipimosi, susijusio su balsavimu renkant Atstovų Rūmų narius.

Pirmininkauja Konstitucinio Teismo pirmininkas ir kiti du teisėjai

Civilinio teismo Pirmieji rūmai

Pirmoji instancija

Civilinio teismo Pirmieji rūmai taip pat nagrinėja bylas, susijusias su galimais žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, saugomų Maltos Konstitucijos ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos, pažeidimais.

Pirmininkauja teisėjas

Darbo ginčų teismai

Pirmoji instancija

Šis teismas nagrinėja bylas, susijusias su neteisėtu atleidimu ir diskriminuojančiu arba kitokiu neteisėtu elgesiu darbe.

Pirmininkauja pirmininkas

Nuomos reguliavimo taryba

Pirmoji instancija

Nuomos reguliavimo taryba nagrinėja bylas, susijusias su nuomos sąlygų pakeitimais, įskaitant nuomos mokesčio padidinimą ir nuomos nutraukimą. Šios bylos turi būti susijusios su iki 1995 m. birželio 1 d. sudarytomis nuomos sutartimis.

Pirmininkauja taikos teisėjas

Žemės ginčų taryba

Pirmoji instancija

Žemės ginčų taryba nagrinėja bylas dėl nusavintos žemės klasifikavimo, viešųjų nusavinimo reikmių ir savininkui priklausančios kompensacijos sumos.

Pirmininkauja taikos teisėjas

Kaimo nuomos kontrolės taryba

Pirmoji instancija

Ši taryba nagrinėja ginčus dėl nuomos kaimo vietovėse ir savininkų pretenzijų dėl tokios nuomos nutraukimo.

Pirmininkauja taikos teisėjas

Administracinės peržiūros teismas

Pirmoji instancija

Šis teismas turi teisę peržiūrėti administracinius aktus.

Pirmininkauja teisėjas arba taikos teisėjas

Palikimo skaidymo teismas

Pirmoji instancija

Šis teismas priima sprendimus bylose dėl paveldėtojų bendrai valdomo mirusio asmens turto padalijimo.

Pirmininkauja arbitras

Konkurencijos ir vartotojų skundų teismas

Apskundimas

Šis teismas nagrinėja ir priima sprendimus dėl skundų, susijusių su konkurencijos generalinio direktoriaus ir vartotojų reikalų generalinio direktoriaus, sprendimais, įsakymais arba priemonėmis. Išskyrus išimtinius atvejus, kai leidžiama pateikti skundą, teismo sprendimai yra galutiniai. Tačiau šie skundai gali būti tik dėl teisės.

Pirmininkauja teisėjas ir du nariai

Notarinių aktų peržiūros teismas

Pirmoji instancija

Tai specializuotas teismas, stebintis visus notarus, notariato archyvus ir viešąjį registrą. Jis turi teisę lankytis ir tikrinti notariato archyvus, viešąjį registrą ir notarų biurus bei taikyti drausmines nuobaudas. Šis teismas taip pat turi teisę nurodyti, kad būtų ištaisyta viešojo registro įrašuose esanti klaidinga informacija.

Sudaro nariai, vadinami lankytojais

Administraciniai teismai

Teisminė peržiūra – tai procesas, kuriuo vyriausybės departamento, įstaigos ar agentūros sprendimas teismų gali būti peržiūrėtas ir galimai atšauktas, jei paaiškėja, kad jis neteisėtas.

Ši galimybė prieinama visiems, kurių netenkina su jais susijęs vyriausybės sprendimas ar veiksmas. Šią teisę teismams suteikia Maltos teisės aktų rinkinio 12 skyriaus 469A straipsnis. Tačiau net ir be šios įstatymo nuostatos teisminę peržiūrą neatimama teismų teise galima laikyti remiantis demokratinėse valstybėse paprastai taikoma valdžios atskyrimo doktrina.

Jurisdikciją šiais klausimais turi bendrosios kompetencijos teismai – konkrečiai Civilinio teismo Pirmieji rūmai – kurių sprendimus galima skųsti Apeliaciniam teismui.

2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Administracinio teisingumo įstatymas, kuriuo numatyta įsteigti Administracinės peržiūros teismą. Šis nepriklausomas ir nešališkas teismas peržiūri bet kurio nukentėjusio asmens jam pateiktus administracinius aktus ir taip pat pat sprendžia jam perduotus ginčus. Jam pirmininkauja asmuo, kuris Maltoje eina arba yra ėjęs teisėjo arba taikos teisėjo pareigas. Teismo sprendimai gali būti skundžiami Apeliaciniam teismui.

Kiti specializuoti teismai

Vietos teismai

Vietos teismai yra neatskiriama Maltos teismų sistemos dalis. Juos galima vertinti kaip teismų priedą, kuris nagrinėja nors ir paprastų, tačiau galinčių kelti rimtus nepatogumus plačiajai visuomenei teisės pažeidimų bylas. Vietos teismams pirmininkauja teisingumo komisaras, kuris skiriamas dvejų metų laikotarpiui ir atleidžiamas taip pat ir dėl tų pačių priežasčių, kaip ir bet kuris kitas taikos teisėjas.  Taip garantuojama, kad kiekvienam piliečiui būtų suteikta galimybė išsakyti konkrečias nusiskundimus, ir tuo pačiu užtikrinamas pagrindinio teisėto bylos nagrinėjimo principo laikymasis. Veikia devyni vietos teismai, jungiantys keletą vietos tarybų.

Teisinių duomenų bazės

Žr. Maltos puslapį „Teisingumo organizavimas valstybėse narėse. Malta“, kuriame rasite išsamios informacijos ir nuorodų į atitinkamas duomenų bazes.

Susijusios nuorodos

Teisingumo, kultūros ir savivaldos ministerija

Teismų paslaugos

Teismų paslaugos. „Sentenzi Online“

Teismų paslaugos. Nagrinėjimas teisme

Teismų paslaugos. Salių naudojimas

Teismų paslaugos. Statistiniai duomenys

Teismų paslaugos. Teismo varžytynės

Teismų paslaugos. Civilinio proceso dokumentų formos (maltiečių k.)

Teisinės paslaugos (Maltos teisės aktai)

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.