Specializuoti nacionaliniai teismai

Rumunija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Rumunijos specializuotus teismus.

Turinį pateikė
Rumunija

Specializuoti teismai

Brašovo vaikų ir šeimos bylų teismas (rum. Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Brašove veikiantis vaikų ir šeimos bylų teismas nagrinėja bylas, susijusias su vaikų arba prieš vaikus padarytomis nusikalstamomis veikomis. Prieš įsteigiant šį specializuotą teismą tokias bylas nagrinėjo Brašovo specializuotas teismas.

Specializuoti teismai

Yra trys specializuoti teismai (buvę komercinių bylų teismai):

 • Klužo specializuotas teismas (rum. Tribunalul Specializat Cluj),
 • Murešo specializuotas teismas (rum. Tribunalul Specializat Mureș),
 • Ardžešo specializuotas teismas (rum. Tribunalul Specializat Argeș).

Jie nagrinėja su specialistais susijusias bylas. Specialistu laikomas bet koks įmonę valdantis asmuo.

Karo teismai

Karo teismų kompetencija nustatyta Baudžiamojo proceso kodekse. Kiekvienas karo teismas turi karinės bazės statusą.

Karo teismų hierarchinė struktūra:

 • keturi karo teismai (Bukarešto, Klužo-Napokos, Jasų ir Timišoaros);
 • Bukarešto teritorinis karo teismas;
 • Bukarešto apeliacinis karo teismas.

Karo teismuose dirba karo teisėjai, tarnautojai, archyvarai ir kiti darbuotojai.

Pirmos instancijos karo teismai

Rumunijoje yra keturi pirmos instancijos karo teismai, posėdžiaujantys:

 • Bukarešte;
 • Kluže-Napokoje;
 • Jasuose;
 • Timišoaroje.

Karo teismas, kaip aukščiausiasis pirmos instancijos teismas, gali nagrinėti bylas dėl karinio personalo iki pulkininko laipsnio (įskaitytinai) ir kitas įstatymuose konkrečiai nurodytas bylas.

Bukarešto apeliacinis karo teismas.

Bukarešto apeliacinis karo teismas sprendžia šiuos klausimus:

 • kaip pirmosios instancijos teismas įstatyme nustatyta tvarka nagrinėja bylas dėl nusikaltimų nacionaliniam saugumui: išdavystės, išdavystės perduodant slaptą valstybės žvalgybos informaciją, išdavystės padedant valstybės priešui, veiksmų prieš konstitucinę santvarką, priešiškų veiksmų prieš valstybę, šnipinėjimo, išpuolio, kuriuo keliamas pavojus nacionaliniam saugumui, išpuolio prieš bendruomenę, diversijos, klaidingo faktų pateikimo, karo propagandos, valstybės interesų diskreditavimo, informacijos atskleidimo, dėl kurio kyla pavojus nacionaliniam saugumui, nusikaltimų prieš asmenis, kuriems taikoma tarptautinė apsauga, nepranešimo apie karinio personalo įvykdytus nusikaltimus nacionaliniam saugumui, specialiuose įstatymuose nurodytų su Rumunijos nacionaliniu saugumu susijusių nusikaltimų, kuriuos įvykdė karinis personalas, karo teismų teisėjų ir prie šių teismų veikiančių karinių prokuratūrų prokurorų įvykdytų nusikaltimų, generolų, maršalų ir admirolų įvykdytų nusikaltimų, taip pat nagrinėja prašymus dėl priverstinio perkėlimo;
 • kaip apeliacinis teismas nagrinėja prašymus peržiūrėti karo teismų pirmąja instancija priimtus sprendimus;
 • įstatyme nustatyta tvarka nagrinėja bylas dėl jo jurisdikcijoje esančių karo teismų jurisdikcijos kolizijos ir apeliacinius skundus, kuriais skundžiami šių karo teismų sprendimai.

Administraciniai teismai

Rumunijoje nėra administracinių teismų. Kompetenciją nagrinėti administracines bylas turi specialūs teismų administracinių bylų skyriai.

Kiti specializuoti teismai

Konstitucinis Teismas

Konstitucinį Teismą sudaro devyni teisėjai, skiriami devynerių metų kadencijai, kuri negali būti pratęsta arba atnaujinta. Po tris teisėjus skiria Deputatų rūmaiSenatas ir Rumunijos prezidentas. Konstitucinio Teismo pirmininką trejų metų kadencijai slaptu balsavimu renka Konstitucinio teismo teisėjai. Trečdalis Konstitucinio Teismo teisėjų keičiami kas trejus metus.

Pagal Rumunijos Konstitucijos 146 straipsnį Konstituciniam Teismui suteikti šie įgaliojimai:

 • spręsti dėl įstatymų konstitucingumo prieš juos oficialiai paskelbiant, kai to paprašo Rumunijos prezidentas, vieno iš dviejų Parlamento rūmų pirmininkas, Vyriausybė, Aukštasis Kasacinis Teisingumo Teismas, ombudsmenas, bent 50 deputatų arba bent 25 senatoriai, taip pat ex officio Konstitucijos keitimo iniciatyvų atveju;
 • spręsti dėl tarptautinių sutarčių ar kitų tarptautinių susitarimų konstitucingumo, kai to paprašo bet kurių Parlamento rūmų pirmininkas, bent 50 deputatų arba bent 25 senatoriai;
 • spręsti dėl Parlamento priimtų teisės aktų konstitucingumo, kai to paprašo bet kurių Parlamento rūmų pirmininkas, Parlamento frakcija, bent 50 deputatų arba bent 25 senatoriai;
 • nagrinėti prieštaravimus dėl įstatymų ir potvarkių konstitucingumo, kai šie klausimai iškeliami teisme arba komercinio arbitražo teisme; tokį prieštaravimą taip pat gali tiesiogiai pareikšti ombudsmenas;
 • Rumunijos prezidento, bet kurių parlamento rūmų pirmininko, ministro pirmininko ar Aukščiausiosios magistratų tarybos pirmininko prašymu nagrinėti konstitucinio pobūdžio valdžios institucijų teisinius ginčus;
 • prižiūrėti, kaip laikomasi Rumunijos prezidento rinkimų tvarkos, ir tvirtinti rinkimų rezultatus;
 • priimti patariamąsias nuomones dėl pasiūlymų nušalinti Rumunijos prezidentą nuo pareigų;
 • patvirtinti, kad yra susiklosčiusios aplinkybės, kuriomis pateisinamas asmens, laikinai einančio valstybės vadovo pareigas, paskyrimas, ir pateikti savo išvadas Parlamentui bei Vyriausybei;
 • prižiūrėti, kaip laikomasi referendumo organizavimo ir rengimo tvarkos, ir tvirtinti jo rezultatus;
 • tikrinti, ar piliečiams sudarytos galimybės pasinaudoti teisėkūros iniciatyva sąlygos;
 • spręsti prieštaravimus dėl politinės partijos nekonstitucingumo;
 • vykdyti kitas pareigas nustatytas Teismo pagrindiniame įstatyme (Įstatymas Nr. 47/1992, paskelbtas nauja redakcija).

Teisinių duomenų bazės

Internete skelbiamos šios duomenų bazės:

Ar teisine duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Susijusios nuorodos

Teismų jurisdikcija – Rumunija

Paskutinis naujinimas: 25/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.