Specializuoti nacionaliniai teismai

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

1978 m. Ispanijos Konstitucijos 117 straipsnyje įtvirtintas jurisdikcijos vieningumo principas, kuriuo grindžiama šalies teismų sistema ir veikla.

Pagal Ispanijos teisinę sistemą bendroji jurisdikcija apima keturias teisės sritis: civilinę, baudžiamąją, administracinių ginčų ir socialinę arba darbo teisę.

Be šių keturių teisės sričių pagal bendrąją jurisdikciją, Ispanijos teisinėje sistemoje pripažįstama karinė jurisdikcija, kuri yra neatskiriama valstybės teismų sistemos (isp. Poder Judicial del Estado) dalis ir suteikiama tik įstatymu įsteigtiems karo teismams.

Jurisdikcijos kolizijas tarp bet kokios teisės srities pagal bendrąją jurisdikciją teismų ir karo teismų sprendžia speciali Aukščiausiojo Teismo (isp. Tribunal Supremo) kolegija – Jurisdikcijos kolizijų kolegija (isp. Sala de Conflictos de Jurisdicción), kurią sudaro Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, du teisėjai iš Aukščiausiojo Teismo kolegijos, skirtos teisės sričiai, dėl kurios kilo kolizija, ir du teisėjai iš Karinių klausimų kolegijos (isp. Sala de lo Militar). Šie teisėjai skiriami Generalinės teisminių institucijų tarybos (isp. Consejo General del Poder Judicial) plenariniame posėdyje.

Teisės srityse pagal bendrąją jurisdikciją kai kurie teismai gali specializuotis konkrečiose srityse. Tokie teismai – tai, pavyzdžiui, teismai, nagrinėjantys bylas dėl smurto prieš moteris, komercinių bylų teismai, teismai, turintys specialių įgaliojimų bausmių vykdymo klausimais, ir nepilnamečių bylų teismai.

Pagrindiniame teismų įstatyme (isp. Ley Orgánica del Poder Judicial – LOPJ) numatyti toliau nurodyti specializuoti teismai.

KOMERCINIŲ BYLŲ TEISMAI

Komercinių bylų teismai (isp. Juzgados de lo Mercantil), kurie veikia nuo 2004 m. rugsėjo 1 d., yra specializuoti teismai. Jie priklauso civilinės jurisdikcijos sistemai.

TERITORINĖ JURISDIKCIJA

Apskritai kalbant, kiekvienoje provincijoje yra bent vienas komercinių bylų teismas (įsteigtas provincijos sostinėje), kuris turi jurisdikciją visoje provincijoje.

Komercinių bylų teismai taip pat gali būti steigiami kituose miesteliuose ar miestuose, o ne provincijos sostinėje, kai tai pateisinama atsižvelgiant į gyventojų skaičių, pramonės ar prekybos centrų buvimą ar ekonominę veiklą. Šių teismų jurisdikcijos ribos nustatomos atsižvelgiant į reikalavimus kiekvienu konkrečiu atveju.

Gali būti steigiami komercinių bylų teismai, kurie turi jurisdikciją dviejose arba daugiau provincijų, esančių toje pačioje autonominėje srityje.

JURISDIKCIJOS SRITYS

Komercinių bylų teismai įstatymais, kuriais reglamentuojama jų veikla, nustatytomis sąlygomis nagrinėja nemokumo bylas.

Komercinių bylų teismai taip pat nagrinėja bylas, kurios priskiriamos civilinės jurisdikcijos sistemai, įskaitant reikalavimus, kuriais įgyvendinama teisė pareikšti ieškinį dėl nesąžiningos konkurencijos, pramoninės nuosavybės, intelektinės nuosavybės ir reklamos, taip pat visus ieškinius, kurie pagal šią jurisdikcijos sistemą pareiškiami pagal teisės aktus, kuriais reglamentuojamos komercinės ir kooperatinės bendrovės.

Komercinių bylų teismai turi jurisdikciją pripažinti užsienio teismų priimtus nuosprendžius bei kitus teisinius ir arbitražo sprendimus ir juos vykdyti, kai jie susiję su komercinių bylų teismų jurisdikcijai priskirtais klausimais, išskyrus atvejus, kai pagal tarptautines sutartis ir kitas taisykles šiuos klausimus turėtų spręsti kitas teismas.

APELIACINIAI SKUNDAI

Provincijų teismai nagrinėja įstatyme nurodytus apeliacinius skundus dėl komercinių bylų teismų pirmąja instancija priimtų sprendimų, išskyrus nemokumo bylose priimtus sprendimus, susijusius su darbo klausimais, kuriuos, atsižvelgiant į LOPJ nuostatas, turi nagrinėti vienas ar daugiau specializuotų skyrių.

Kiti apeliaciniai skundai gali būti teikiami LOPJ nurodytose bylose ir šiame įstatyme nustatyta tvarka.

EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLŲ TEISMAI

Europos Sąjungos prekių ženklų teismai (isp. Juzgados de Marca Comunitaria) – tai Alikantės komercinių bylų teismai, kiek jie vykdo savo jurisdikciją išimtinai ir pirmąja instancija nagrinėti visas bylas, iškeltas pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo ir 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino nuostatas.

Vykdydami šią jurisdikciją minėti teismai turi jurisdikciją visoje Ispanijos teritorijoje ir tik šiais tikslais jie vadinami Europos Sąjungos prekių ženklų teismais.

Jie priklauso civilinės jurisdikcijos sistemai.

Be to, Alikantės provincijos teismo specializuotas skyrius ar skyriai išimtinai ir antrąja instancija nagrinėja apeliacinius skundus, nurodytus 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 101 straipsnyje ir 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino. Vykdydami šią jurisdikciją minėti teismai turi jurisdikciją visoje Ispanijos teritorijoje ir tik šiais tikslais jie vadinami Europos Sąjungos prekių ženklų teismais.

TEISMAI, TURINTYS SPECIALIŲ ĮGALIOJIMŲ BAUSMIŲ VYKDYMO KLAUSIMAIS

Teismai, turintys specialių įgaliojimų bausmių vykdymo klausimais (isp.Juzgados de Vigilancia Penitenciaria), atlieka Bendrajame bausmių vykdymo įstatyme (isp. Ley General Penitenciaria) nustatytas funkcijas, susijusias su laisvės atėmimo bausmių ir apsaugos priemonių vykdymu, bausmių vykdymo institucijų drausminio pobūdžio įgaliojimų teismine kontrole, kalinių teisių apsauga ir kitais įstatyme nustatytais klausimais. Jie priklauso baudžiamosios jurisdikcijos sistemai.

TERITORINĖ JURISDIKCIJA

Baudžiamosios jurisdikcijos sistemoje kiekvienoje provincijoje yra vienas arba daugiau teismų, turinčių specialius įgaliojimus bausmių vykdymo klausimais.

Madride yra vienas arba daugiau centrinių teismų, turinčių specialius įgaliojimus bausmių vykdymo klausimais, kurie turi jurisdikciją visoje Ispanijoje.

JURISDIKCIJOS SRITYS

Teismai, turintys specialių įgaliojimų bausmių vykdymo klausimais, atlieka Bendrajame bausmių vykdymo įstatyme nustatytas funkcijas, susijusias su laisvės atėmimo bausmių ir apsaugos priemonių vykdymu, bausmių vykdymo institucijų drausminio pobūdžio įgaliojimų teismine kontrole, kalinių teisių apsauga ir kitais įstatyme nustatytais klausimais.

APELIACINIAI SKUNDAI

Provincijų teismai nagrinėja įstatyme nustatytus apeliacinius skundus dėl sprendimų, kuriuos priėmė provincijų teismai, turintys specialių įgaliojimų bausmių vykdymo klausimais.

Kiti apeliaciniai skundai gali būti teikiami LOPJ nurodytose bylose ir šiame įstatyme nustatyta tvarka.

NEPILNAMEČIŲ BYLŲ TEISMAI

TERITORINĖ JURISDIKCIJA

Kiekvienoje provincijoje yra bent vienas nepilnamečių bylų teismas (isp. Juzgado de Menores) (įsteigtas provincijos sostinėje), kuris turi jurisdikciją visoje provincijoje.

Madride yra centrinis nepilnamečių bylų teismas, kuris turi jurisdikciją visoje Ispanijoje ir nagrinėja bylas, kurios šio teismo kompetencijai priskirtos pagal teisės aktus, kuriuose reglamentuota nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė.

JURISDIKCIJOS SRITYS

Nepilnamečių bylų teismai nagrinėja bylas dėl įtariamų nusikaltimų, kuriuos įvykdė 14–18 metų asmenys.

Nepilnamečių bylų teismų teisėjai atlieka įstatymuose dėl nepilnamečių, padariusių nusikaltimais laikomas veikas, nustatytas funkcijas, taip pat atlieka funkcijas, kurios dėl nepilnamečių jiems priskirtos įstatymu.

APELIACINIAI SKUNDAI

Provincijų teismai nagrinėja įstatyme nustatytus apeliacinius skundus dėl sprendimų, kuriuos priėmė provincijų nepilnamečių bylų teismai.

Kiti apeliaciniai skundai gali būti teikiami LOPJ nurodytose bylose ir šiame įstatyme nustatyta tvarka.

TEISMAI, NAGRINĖJANTYS BYLAS DĖL SMURTO PRIEŠ MOTERIS

TERITORINĖ JURISDIKCIJA

Kiekvienoje provincijoje yra teismas, nagrinėjantis bylas dėl smurto prieš moteris (isp. Juzgado de Violencia sobre la Mujer) (įsteigtas provincijos sostinėje), kuris turi jurisdikciją visoje provincijoje. Jų pavadinimai sudaromi pagal savivaldybės, kurioje šie teismai įsteigti, pavadinimą.

Generalinės teisminių institucijų tarybos pasiūlymu ir, kai taikoma, atsižvelgdama į autonominės srities valdžios institucijų ataskaitą (tais atvejais, kai teisingumo vykdymas buvo perduotas tai autonominei sričiai), vyriausybė Karaliaus dekretu gali nustatyti platesnę teismų, nagrinėjančių bylas dėl smurto prieš moteris, jurisdikciją, apimančią vieną ar daugiau tos pačios provincijos apylinkių.

Generalinė teisminių institucijų taryba, atsižvelgdama į Valdančiosios kolegijos (isp. Salas de Gobierno) ataskaitą, gali pritarti, kad tose jurisdikcijose, kur tai būtina, ir atsižvelgiant į bylų skaičių, minėtų teismų nagrinėjamas bylas gali nagrinėti atitinkamai pirmosios instancijos ir ikiteisminio tyrimo teismas (isp. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción) arba vietos baudžiamųjų bylų teismas (isp. Juzgado de Instrucción).

Apylinkėse, kur yra tik vienas pirmosios instancijos ir ikiteisminio tyrimo teismas, būtent šis teismas nagrinės bylas, priklausančias Teismo, nagrinėjančio bylas dėl smurto prieš moteris, jurisdikcijai.

Jie priklauso baudžiamosios jurisdikcijos sistemai.

JURISDIKCIJOS SRITYS

Teismai, nagrinėjantys bylas dėl smurto prieš moteris, pagal baudžiamąją sistemą ir kiekvienu atveju atsižvelgiant į Baudžiamojo proceso kodekse (isp. Ley de Enjuiciamiento Criminal) nustatytas procedūras ir skundų teikimo tvarką atlieka, be kita ko, šias funkcijas:

 • nagrinėja reikalavimus dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo už nusikalstamas veikas, nurodytas Baudžiamojo kodekso (isp. Código Penal) antraštinėse dalyse dėl nužudymo, aborto, kūno sužalojimo, vaisiaus sužalojimo, laisvės atėmimo, nusikalstamų veikų moralinei neliečiamybei, seksualinei laisvei, teisei į privatumą ir asmens atvaizdo ir reputacijos apsaugą arba už bet kokias kitas nusikalstamas veikas, įvykdytas naudojant smurtą ir grasinimus, kai šie nusikaltimai buvo įvykdyti prieš esamą ar buvusią žmoną arba moterį, kurią su nusikalstamą veiką padariusiu asmeniu sieja panašus jausminis ryšys, nepriklausomai nuo to, ar jie kartu gyvena, taip pat už nusikalstamas veikas, įvykdytas prieš nusikalstamą veiką padariusio asmens, jo žmonos arba sugyventinės palikuonis, arba prieš nepilnamečius ar asmenis, teisiškai pripažintus neįgaliais, gyvenančius kartu su nusikalstamą veiką padariusiu asmeniu arba kuriems faktiškai taikoma žmonos arba sugyventinės valdžia, apsauga, globa ar priežiūra, įskaitant atvejus, kai buvo įvykdytas smurtas prieš moteris;
 • nagrinėja reikalavimus dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo už bet kokią nusikalstamą veiką šeimos teisėms ir pareigoms, kai nukentėjusysis yra vienas iš pirmesniame punkte nurodytų asmenų;
 • nepažeisdami budinčio teisėjo (isp. Juez de Guardia) įgaliojimų, išduoda nukentėjusiesiems atitinkamus apsaugos orderius;
 • nagrinėja bylas dėl nesunkių nusikalstamų veikų, kurios pagal įstatymą priklauso jų jurisdikcijai, kai nukentėjusysis yra vienas iš pirmesniame punkte nurodytų asmenų, ir priima sprendimus šiose bylose;
 • priima ir vykdo tarpusavio pripažinimo priemones, susijusias Europos Sąjungoje priimtais sprendimais baudžiamosiose bylose, kurie priskirti jų jurisdikcijai;
 • nagrinėja reikalavimus dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo už Baudžiamojo kodekso 468 straipsnyje numatytą pažeidimą, kai nuo nusikalstamos veikos, kuria buvo pažeista bausmė, atsargumo ar apsaugos priemonė, nukentėjęs asmuo yra dabartinė ar buvusi žmona arba moteris, kurią su nusikalstamą veiką padariusiu asmeniu sieja panašus jausminis ryšys, nepriklausomai nuo to, ar jie kartu gyvena, taip pat dėl nusikaltimų prieš nusikalstamą veiką padariusio asmens, jo žmonos ar sugyventinės palikuonis, arba nepilnamečius ar asmenis, teisiškai pripažintus neįgaliais, gyvenančius kartu su nusikalstamą veiką padariusiu asmeniu arba kuriems taikoma žmonos arba sugyventinės valdžia, apsauga, globa ar priežiūra.

Teismai, nagrinėjantys bylas dėl smurto prieš moteris, pagal civilinę sistemą ir kiekvienu atveju atsižvelgiant į Civilinio proceso kodekse (isp. Ley de Enjuiciamiento Civil) nustatytas procedūras ir skundų teikimo tvarką gali nagrinėti, be kita ko:

 • bylas dėl vaiko kilmės, vaiko kilmės iš motinos ir vaiko kilmės iš tėvo;
 • bylas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, gyvenimo skyrium ir santuokos nutraukimo;
 • bylas dėl vieno iš tėvų ir vaiko ryšio;
 • bylas, kuriose prašoma priimti arba pakeisti su šeimos reikalais susijusias priemones;
 • bylas, išimtinai susijusias su vaikų globos teisėmis, arba su išlaikymo išmokomis, kurių vienas iš tėvų vaikų vardu reikalauja iš tėvo arba motinos;
 • bylas dėl būtinybės gauti leidimą įvaikinti;
 • bylas, kuriose ginčijami administraciniai sprendimai dėl nepilnamečių apsaugos.

Teismai, nagrinėjantys bylas dėl smurto prieš moteris, turi išimtinę jurisdikciją pagal civilinę sistemą, kai yra šios sąlygos:

 • nagrinėjama civilinė byla dėl vieno iš pirmesniame punkte nurodytų klausimų;
 • viena iš civilinės bylos šalių yra nukentėjęs nuo smurto dėl lyties asmuo;
 • vienai iš civilinės bylos šalių yra pareikšti kaltinimai kaip smurtinių veiksmų dėl lyties nusikaltimo vykdytojui, kurstytojui arba šiems veiksmams atlikti reikalingam bendrininkui;
 • Teisme, nagrinėjančiame bylas dėl smurto prieš moteris, buvo iškelta byla dėl nusikaltimų ar nesunkių nusikalstamų veikų dėl smurto prieš moteris, arba dėl nukentėjusio nuo smurto dėl lyties asmens buvo priimtas apsaugos orderis.

Jei teisėjas nusprendžia, kad veiksmai, apie kuriuos teismui pranešta, neabejotinai laikomi smurtu dėl lyties, jis gali reikalavimą atmesti ir jį perduoti atitinkamam teismui.

Šiose bylose tarpininkavimas neleidžiamas.

APELIACINIAI SKUNDAI

Provincijų teismai nagrinėja įstatyme nustatytus apeliacinius skundus dėl sprendimų, kuriuos priėmė provincijų teismai, nagrinėjantys bylas dėl smurto prieš moteris.

Kiti apeliaciniai skundai gali būti teikiami LOPJ nurodytose bylose ir šiame įstatyme nustatyta tvarka.

SPECIALIZUOTI TEISMAI, ĮSTEIGTI ISPANIJOS GENERALINĖS TEISMINIŲ INSTITUCIJŲ TARYBOS REZOLIUCIJA

Ispanijoje, nepažeidžiant jurisdikcijos vieningumo principo tiek, kiek jie priklauso penkioms jurisdikcijos sistemoms, specializuoti teismai gali būti įsteigti ne tik Pagrindiniu teismų įstatymu (kaip yra komercinių bylų teismų arba teismų, nagrinėjančių bylas dėl smurto prieš moteris, atveju), bet juos pagal minėto įstatymo 98 straipsnį gali įsteigti ir Generalinė teisminių institucijų taryba (taip yra šeimos bylų teismų (isp. Juzgados de Familia), išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto teismų (isp. Juzgados de Ejecución Hipotecaria) ir priverstinio vykdymo teismų (isp. Juzgados de Ejecutorias) atveju).

Kiti specializuoti teismai

1978 m. Ispanijos Konstitucijos VI antraštinės dalies 117 straipsnyje dėl teisminių institucijų įtvirtintas jurisdikcijos vieningumo principas, kuriuo grindžiama šalies teismų sistema ir veikla.

Šį principą atspindi tai, kad yra viena jurisdikcija, kurią sudaro vienas teisėjų, įgyvendinančių bendrąją jurisdikciją, korpusas.

Ispanijos Konstitucijoje nustatyta, kad teisingumas kildinamas iš žmonių, o jį Karaliaus vardu vykdo teisėjai ir teismų sistemos darbuotojai, kurie turi būti nepriklausomi, turėti pastovią kadenciją ir privalo atsiskaityti už savo veiksmus ir vadovautis teisinės valstybės principu.

Teisėjai gali būti atleidžiami, laikinai nušalinami nuo pareigų, perkeliami į kitas pareigas arba išleidžiami į pensiją tik įstatyme nustatytais pagrindais ir atsižvelgiant į jame numatytas garantijas.

Teisminę valdžią bet kokiais veiksmais, tiek priimant sprendimus, tiek juos vykdant, įgyvendina tik įstatyme nurodyti teismai, atsižvelgdami į juose nustatytas jurisdikcijos taisykles ir procedūrą.

Teismai negali vykdyti kitų įgaliojimų, išskyrus tuos, kurie nurodyti pirmesniame poskirsnyje, ir tuos, kurie jiems aiškiai suteikti įstatymu kaip kokios nors teisės garantija.

Be teisminių institucijų skirtingose Konstitucijos antraštinėse dalyse numatyti du konstituciniai teismai. Šie teismai yra visiškai nepriklausomi, nešališki ir vadovaujasi tik įstatymais.

Tokie teismai yra Konstitucinis Teismas (isp. Tribunal Constitucional) ir Audito Rūmai (isp. Tribunal de Cuentas).

KONSTITUCINIS TEISMAS

Ispanijos Konstitucinis Teismas teismų sistemai nepriklauso.

Šis teismas yra aukščiausia Konstituciją aiškinanti institucija ir yra nepriklausomas nuo kitų konstitucinių institucijų bei vadovaujasi tik Konstitucija ir atitinkamu Pagrindiniu įstatymu.

Šio teismo jurisdikcija yra išskirtinė – ji apima visą Ispaniją.

SUDĖTIS

Konstitucinį Teismą sudaro dvylika teisėjų, kuriuos skiria Karalius. Keturių iš šių teisėjų kandidatūras teikia Deputatų kongresas (isp. Congreso de los Diputados) (tam reikia trijų penktadalių jo narių balsų daugumos); keturias kandidatūras teikia Senatas (isp. Senado) (tam reikia tokios pačios balsų daugumos); dvi kandidatūras teikia vyriausybė; dvi kandidatūras teikia Generalinė teisminių institucijų taryba. Paskirti teisėjai iš savo narių išsirenka Konstitucinio Teismo pirmininką ir jo pavaduotoją.

JURISDIKCIJOS SRITYS

Konstitucinis Teismas įstatyme nustatyta tvarka nagrinėja įstatyme nurodytas bylas, įskaitant:

 • skundus dėl įstatymų, norminių nuostatų ar aktų, turinčių įstatymo galią, nekonstitucingumo;
 • skundus dėl Konstitucijos 53 straipsnio 2 dalyje nurodytų pilietinių teisių ir laisvių pažeidimo;
 • konstitucinius ginčus dėl jurisdikcijos tarp valstybės ir autonominių sričių arba tarp autonominių sričių;
 • Ispanijos konstitucinių institucijų ginčus;
 • deklaracijas dėl tarptautinių sutarčių konstitucingumo.

Daugiau informacijos: Konstitucinis Teismas

AUDITO RŪMAI

Audito rūmai yra aukščiausioji valstybės ir viešojo sektoriaus apskaitos ir ekonominio valdymo audito įstaiga.

Nepažeisdami savo jurisdikcijos, Audito rūmai yra įstatymų leidžiamosios valdžios dalis ir yra tiesiogiai atskaitingi Ispanijos parlamentui (isp. Cortes Generales).

SUDĖTIS

Audito rūmus sudaro dvylika narių, vadinamų auditoriais (isp. Consejeros de Cuentas); šešis auditorius skiria Deputatų kongresas, o kitus šešis – Senatas. Jiems taikomos tokios pačios nepriklausomumo bei kadencijos pastovumo garantijos ir tokios pačios taisyklės dėl pareigų nesuderinamumo, kaip teisėjams.

FUNKCIJOS

Audito rūmams priskirtos dvi funkcijos:

 • atliekant audito funkciją, kuri yra išorinė, nuolatinė ir kuria vertinamas suvartojimas, tikrinama, ar ekonominė ir finansinė viešojo sektoriaus veikla atitinka teisėtumo, efektyvumo ir ekonomikos principus;
 • jurisdikcijos funkcija – bylų dėl asmenų, atsakingų už viešąją nuosavybę, pajamas ar turtą, finansinės atsakomybės nagrinėjimas siekiant kompensuoti viešąsias lėšas, kurioms buvo padaryta žalos jas pasisavinant, nenurodant išsamaus arba tinkamo pagrindimo arba dėl kitų priežasčių arba kitais veiksmais.

Daugiau informacijos: Audito rūmai.

PAPROTINĖS TEISĖS TEISMAI

Konstitucijos 125 straipsnyje šie teismai pripažįstami vienu iš visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą būdų.

Pagal pagrindinio teismų įstatymo 19 straipsnį paprotinės teisės teismais (isp. tribunales consuetudinarios) laikomi Valensijos lygumos vandentvarkos teismas (isp. Tribunal de las Aguas de la Vega Valencia) ir Mursijos ekspertų taryba (isp. Consejo de Hombres Buenos de Murcia). Abu teismai yra paprotinės teisės institucijos, nagrinėjančios vandentvarkos klausimus.

Nuo 2009 m. šie du Ispanijos paprotinės teisės teismai buvo įtraukti į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą ir laikomi žmonių grupių gebėjimo demokratiškai įsteigti sudėtingas institucijas, sudarytas iš tų grupių narių, įrodymu.

VALENSIJOS LYGUMOS VANDENTVARKOS TEISMAS

Tai seniausia Europoje teisminė institucija.

Jis veikia Valensijos teritorijoje.

Šį teismą sudaro aštuoni teisėjai, kuriuos demokratiškai renka Huerta Valenciana (derlingo Valensijos regiono) ūkininkai. Jo jurisdikcijos sritys – teisingas vandens paskirstymas skirtingiems žemės savininkams, tarp ūkininkų kilusių ginčų sprendimas ir sankcijų skyrimas už Drėkinimo taisyklių pažeidimus.

MURSIJOS EKSPERTŲ TARYBA

Mursijos ekspertų tarybos istorija siekia viduramžius. Ši taryba nuo 1849 m. yra institucionalizuota ir reglamentuojama kaip Huerta de Murcia (derlingo Mursijos regiono) aukščiausiasis teismas. Tarybą sudaro pirmininkas, sekretorius ir penki nariai.

Mursijos ekspertų taryba kiekvieną ketvirtadienį rengia viešus posėdžius vietos valdžios rūmuose ir kiekvieną bylą išnagrinėja tos dienos sesijoje arba ne vėliau kaip per kitą posėdį. Sprendimai priimami iš karto ir atsižvelgiant į balsų daugumą; balsams pasiskirsčius po lygiai lemiamą balsą turi pirmininkas. Mursijos ekspertų tarybos sprendimais skiriamos sankcijos yra tik piniginės. Šio teismo priimti sprendimai yra galutiniai, neskundžiami ir vykdytini.

Daugiau informacijos: Ekspertų taryba.

Susijusios nuorodos

ISPANIJOS GENERALINĖ TEISMINIŲ INSTITUCIJŲ TARYBA

ISPANIJOS KONSTITUCINIS TEISMAS

ISPANIJOS AUDITO RŪMAI

ISPANIJOS PAPROTINĖS TEISĖS TEISMAI

Paskutinis naujinimas: 17/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.