Specializuoti nacionaliniai teismai

Švedija

Šiame skyriuje pateikiam informacija apie Švedijos specializuotųjų teismų sistemą.

Turinį pateikė
Švedija

Specializuotieji teismai

Veikia daug įvairių specializuotųjų teismų, kuriems pavesta nagrinėti konkrečias bylas ir teisės klausimus:

  • Darbo bylų teismas (Arbetsdomstolen) sprendžia darbo ginčus. Darbo ginču laikomas bet koks ginčas, kylantis iš darbdavio ir darbuotojo santykių. Darbo bylų teismas paprastai yra pirmoji ir vienintelė instancija, kompetentinga nagrinėti darbo ginčus. Tačiau tam tikri darbo ginčai pirmiausia nagrinėjami apylinkės teisme, kurio sprendimas gali būti apskųstas darbo bylų teisme. Tokiu atveju jis yra antrosios (ir galutinės) instancijos teismas.
  • Rinkos ir konkurencijos bylų teismas (Marknadsdomstolen), be kita ko, nagrinėja ginčus pagal Konkurencijos įstatymą ir Rinkos praktikos įstatymą.
  • Apeliacinis patentų teismas (Patentbesvärsrätten) nagrinėja skundus dėl Švedijos patentų biuro (Patent- och registreringsverket) sprendimų dėl patentų, prekių ženklų ir pan. Apeliacinio patentų teismo sprendimai gali būti skundžiami Aukščiausiajam administraciniam teismui (Högsta förvaltningsdomstolen).

Žemės ir aplinkos apsaugos teismai (Mark- och miljödomstolar) nagrinėja bylas, susijusias su veikla vandens telkiniuose ir aplinkai pavojinga veikla, sveikatos apsaugos, gamtos išsaugojimo, atliekų surinkimo, užterštų vietovių, pavojingų atliekų, žalos aplinkai ir jos atlyginimo klausimais, statybos, griovimo ir žemės leidimų pagal Planavimo ir statybos įstatymą klausimais, sklypų nuoma, skundais dėl planavimo klausimų, žemės padalijimo, servituto ir eksproprijavimo. Yra penki žemės ir aplinkos apsaugos teismai, kurie yra specializuotieji teismai, veikiantys Nakos, Vanersborgo, Vaksjo, Umėjos ir Ostersundo apylinkėse. Žemės ir aplinkos apsaugos teismų nuosprendžiai ir sprendimai gali būti apskųsti Žemės ir aplinkos apsaugos apeliaciniam teismui (Mark- och miljööverdomstolen), priklausančiam Svea apeliaciniam teismui. Apeliaciniai skundai dėl apskųstų ir Žemės ir aplinkos apsaugos apeliaciniame teisme išnagrinėtų bylų gali būti pateikti Aukščiausiajam Teismui (Högsta domstolen).

Jūrų teismai (Sjörättsdomstolar) nagrinėja bylas, kurioms taikomas Švedijos jūrų kodeksas (1994:1009). Yra septyni apylinkių teismuose veikiantys jūrų teismai: Lulėjoje, Sundsvalyje, Stokholme, Kalmare, Malmėje, Geteborge ir Vermlande.

Migracijos bylų teismai (Migrationsdomstolar) peržiūri Švedijos migracijos agentūros (Migrationsverket) sprendimus dėl užsieniečių ir pilietybės reikalų. Migracijos bylų teismai – tai specializuotieji teismai, veikiantys Malmės, Geteborgo, Stokholmo ir Lulėjos administraciniuose teismuose. Migracijos bylų teismų nuosprendžiai ir sprendimai gali būti apskųsti Apeliaciniam migracijos bylų teismui (Migrationsöverdomstolen), veikiančiam Stokholmo administraciniame teisme.

Kai kurių rūšių ginčus dėl nuomos ir išsinuomoto nekilnojamojo turto sprendžia regioniniai nuomos ir turto nuomos bylų teismai (hyres- och arrendenämnder). Tai pusiau teisminės institucijos, kurių funkcijos panašios į teismų.

Kiti specializuotieji teismai

Švedijoje nėra konstitucinio teismo ar į jį panašios institucijos.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.