Specializētās valstu tiesas

Bulgārija

Šajā sadaļā sniegta informācija par specializētajām tiesām Bulgārijas tiesu sistēmā.

Saturu nodrošina
Bulgārija

Specializētās tiesas

Bulgārijas Republikā nav specializētas darba lietu tiesas, jūrlietu tiesas, komerctiesas vai līdzīga veida specializētu tiesu.

Administratīvo tiesu iestāžu sistēma

Bulgārijas Republikā administratīvo tiesu sistēma tika ieviesta līdz ar jauna Administratīvā procesa kodeksa pieņemšanu 2006. gadā. Administratīvo tiesu sistēma ietver 28 apgabalu administratīvās tiesas un Augstāko administratīvo tiesu (Varhoven administrativen sad).

Administratīvās tiesas

Administratīvo tiesu jurisdikcijā ir izskatīt visas prasības par:

 • administratīvo aktu izsniegšanu, grozīšanu, noraidīšanu vai anulēšanu,
 • vienošanos anulēšanu atbilstīgi Administratīvā procesa kodeksam,
 • tiesisko aizsardzību pret administrācijas nepamatotām darbībām vai bezdarbību,
 • tiesisko aizsardzību pret nelikumīgu piespiedu izpildi,
 • kompensāciju to zaudējumu gadījumā, kas radušies jebkādas administratīvo iestāžu un amatpersonu nelikumīgas rīcības, darbības vai bezdarbības dēļ,
 • kompensāciju to zaudējumu gadījumā, kas radušies piespiedu izpildes dēļ,
 • administratīvās tiesas nolēmumu anulēšanu, atzīšanu par spēkā neesošiem vai noraidīšanu,
 • administratīvo aktu autentiskuma apstrīdēšanu atbilstīgi Administratīvā procesa kodeksam.

Ikviens var celt prasību tiesā, lai tiktu konstatēts, vai pastāv administratīvās tiesības vai juridiskās attiecības, ja pieteikuma iesniedzējiem ir procesuālā tiesībspēja un nav pieejams neviens cits tiesiskās aizsardzības līdzeklis.

Lietas, kas saistītas ar individuālu administratīvo aktu apstrīdēšanu, izskata administratīvajās tiesās, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir tās iestādes reģionālā biroja mītnesvieta, kas izdevusi apstrīdēto aktu, ja pieteikuma iesniedzēja pastāvīgā/pašreizējā adrese vai mītnesvieta atrodas minētā reģionālā biroja darbības teritorijā. Šādas lietas tiek izskatītas administratīvajā tiesā, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir tās iestādes mītnesvieta, kas izdevusi apstrīdēto individuālo administratīvo aktu, ja:

 1. apstrīdētajam aktam ir vairāki adresāti, kura pastāvīgā vai pašreizējā adrese nav izdevējiestādes reģionālā biroja darbības teritorijā;
 2. tās iestādes administrācijai, kas izdevusi apstrīdēto aktu, nav reģionāla biroja.

Lietas, kas saistītas ar vispārēju administratīvo aktu apstrīdēšanu, izskata administratīvajā tiesā, kuras teritoriālajā jurisdikcijā ir tās iestādes mītnesvieta, kas izdevusi apstrīdēto aktu.Ja iestādei, kas izdevusi apstrīdēto administratīvo aktu, ir mītnesvieta citā valstī, lietas izskata
Sofijas pilsētas Administratīvā tiesa (Administrativen sad — grad Sofia).
Zaudējumu atlīdzināšanas prasības arī tiek celtas tajā tiesā, kuras jurisdikcijā ir pieteikuma iesniedzēja adrese vai mītnesvieta, ja 1.–4. punktā minētā strīda gadījumā zaudējumu atlīdzināšanas prasības ir apvienotas.
Ja kompetentā tiesa nevar izskatīt kādu lietu, Augstākā administratīvā tiesa izdod rīkojumu par šīs lietas nodošanu līdzvērtīga līmeņa administratīvajai tiesai.

Administratīvos aktus, ar kuriem tieši īsteno Bulgārijas ārpolitiku, aizsardzības un drošības politiku, nepārskata tiesā, ja vien likumā nav paredzēts citādi.

Augstākā administratīvā tiesa

Augstākās Administratīvās tiesas jurisdikcijā ir:

 1. normatīvo noteikumu — izņemot municipālo padomju izdoto noteikumu — apstrīdēšana;
 2. Ministru padomes, premjerministra, premjerministra vietnieku un ministru lēmumu apstrīdēšana;
 3. Augstākās tiesu padomes (Vissh sadeben savet) lēmumu apstrīdēšana;
 4. Bulgārijas Valsts bankas un tās struktūrvienību lēmumu apstrīdēšana;
 5. kasācijas sūdzības un procesuālās apelācijas sūdzības par spriedumiem, ko izdevušas pirmās instances tiesas;
 6. procesā iesaistīto pušu apelācijas sūdzības par nolēmumiem un rīkojumiem;
 7. pieteikumi par galīgajiem tiesas nolēmumiem noraidāmajās administratīvajās lietās;
 8. pieteikumi, ar ko apstrīd citus likumā noteiktos aktus.

Augstākajai Administratīvajai tiesai ir nodaļas, kas ietver kolēģijas. Nodaļas vada priekšsēdētājs (vai priekšsēdētāja vietnieks), kas var vadīt arī attiecīgās nodaļas tiesnešu sastāvus.

Citas specializētās tiesas

Militāro tiesu iestāžu sistēma

Militāro tiesu vēsture aizsākās 1879. gada 1. jūlijā. Militārās tiesas 1956. gadā tika pārstrukturētas atbilstīgi armijas korpusu atrašanās vietām Sofijas, Plovdivas, Slivenas, Varnas un Plevenas pilsētā. (Šī militāro tiesu struktūra ir saglabājusies līdz šai dienai.)

Militārā tiesa (Voenen sad)

Militārās tiesas kā pirmās instances tiesas izskata krimināllietas, kas saistītas ar noziegumiem, kurus izdarījušas dienestā esošas militārpersonas, ģenerāļi, virsnieki, instruktori, citu ministriju un aģentūru ierindas personāls, Aizsardzības ministrijas, Bulgārijas armijas, aizsardzības ministra pakļautībā esošo struktūru, Valsts aizsardzības dienesta un Valsts izlūkošanas dienesta civilais personāls. Šo lietu izskatīšanā otrās instances tiesa ir Militārā apelācijas tiesa (Voenno-apelativen sad). Militāro tiesu jurisdikcija ir definēta Kriminālprocesa kodeksā. Šīm tiesām ir tādi paši statūti kā apgabaltiesām. Militārā apelācijas tiesa (viena tiesa) izskata apelācijas sūdzības (tostarp procesuālās apelācijas sūdzības) par visu militāro tiesu nolēmumiem Bulgārijā.

Specializētā krimināltiesa (Specializiran nakazatelen sad)

Specializētā krimināltiesa tika izveidota, izdodot tiesību aktu, ar kuru groza un papildina Likumu par tiesu sistēmu (izsludināts 2011. gada Valsts Oficiālajā Vēstnesī Nr. 1). Bulgārijas Republikā ir tikai viena specializētā krimināltiesa, kura atrodas Sofijā un kurai ir apgabaltiesas statuss. Tās jurisdikcija ir noteikta likumā. (Kriminālprocesa kodeksa 411.a pantā iekļauts izsmeļošs saraksts ar specializētās krimināltiesas jurisdikcijā esošiem noziegumiem, lielāko daļu no kuriem izdara vai pasūta organizētās noziedzības grupējumi.)

Specializētās krimināltiesas sastāvā ir tiesneši, kurus vada priekšsēdētājs.

Specializētā apelācijas krimināltiesa (Apelativen specializiran nakazatelen sad) pārskata apelācijas sūdzības (tostarp procesuālās apelācijas sūdzības) par Specializētās krimināltiesas nolēmumiem. Tās mītnesvieta atrodas Sofijā.

Specializētās apelācijas krimināltiesas sastāvā ir tiesneši, kurus vada priekšsēdētājs. Augstākā kasācijas tiesa (Varhoven kasatsionen sad) ir augstākā krimināltiesa, kas kasācijas kārtībā pārskata Specializētās apelācijas krimināltiesas izdotos nolēmumus.

Bulgārijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesa (BTRKŠ)

BTRKŠ izšķir civilstrīdus, tostarp strīdus, kas saistīti ar nepilnību novēršanu līgumos vai to noteikumu grozīšanu, kuri atspoguļo apstākļu maiņu, neatkarīgi no tā, vai vienas vai abu pušu dzīvesvieta atrodas Bulgārijas Republikā.

BTRKŠ ir nostiprinājusi savas pozīcijas kā Bulgārijas vadošā šķīrējtiesas institūcija un bauda sabiedrības uzticību, pateicoties tās īpaši profesionālajam darbam juridisko strīdu izšķiršanas jomā. BTRKŠ katru gadu izšķir 250–300 starptautiskus un iekšzemes strīdus (82% iekšzemes lietu tiek atrisināti 9 mēnešu laikā, un 66% starptautisko lietu — 12 mēnešu laikā).

Turklāt šī šķīrējtiesa ir aktīvi iesaistīta šķīrējtiesas tiesību aktu uzlabošanā. Vienīgie strīdi, kurus neizšķir šķīrējtiesā, skar lietu tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu, uzturlīdzekļu prasībām, tiesībām, kas izriet no darba attiecībām, kā arī netiek izskatīti strīdi par morālām tiesībām vai ģimenes tiesībām.

Juridiskā datubāze

Tiesu tīmekļvietnes

Visām Bulgārijas tiesām ir tīmekļvietnes, kurās sniegta informācija par tiesas struktūru un darbību, tostarp sāktām un izbeigtām lietām, kā arī cita noderīga informācija, kas pieejama sabiedrībai.

Augstākās tiesu padomes tīmekļvietnē sniegts sīki izstrādāts saraksts ar Bulgārijas tiesām, tostarp to adresēm un tīmekļvietnēm (pieejams tikai Bulgāru valodā).

Pēc pieņemšanas tiesas nolēmumus publicē izdevējtiesas tīmekļvietnē saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas Personas datu aizsardzības likumā un Klasificētas informācijas aizsardzības likumā.

Lēmumus lietās, kas ietekmē personu civilstāvokli vai veselības stāvokli, publicē bez to pamatojuma.

Plašāka informācija ir pieejama šādās tīmekļvietnēs:

Lapa atjaunināta: 29/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.