Specializētās valstu tiesas

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

Specializētās tiesas ir komerctiesas un administratīvās tiesas kā pirmās instances tiesas un Horvātijas Republikas Augstā likumpārkāpumu tiesa, Horvātijas Republikas Augstā komerctiesa un Horvātijas Republikas Augstā administratīvā tiesa kā otrās instances tiesas.

Specializēto tiesu tiesvedības jomas

Komerctiesas

Horvātijas Republikā ir deviņas komerctiesas (Zagrebā, Splitā, Rijekā, Osijekā, Bjelovarā, Varaždinā, Zadarā, Pazinā un Dubrovnikā),

kuras:

 1. lemj par civiltiesiskiem un bezstrīdus jautājumiem, kad to paredz īpašs likums;
 2. veic reģistrāciju un uztur tiesas reģistrus;
 3. lemj par pieteikumiem saistībā ar uzņēmuma dibināšanu, darbību un likvidēšanu;
 4. lemj par bankrota procedūras pieteikumiem un veic procedūras pirms maksātnespējas un bankrota procedūras;
 5. lemj par ierakstiem Kuģu un jahtu reģistrā tajās lietās, kas komerctiesas jurisdikcijā deleģētas saskaņā ar Jūras kodeksu, par kuģu īpašnieku atbildības ierobežošanu un sūdzībām attiecībā uz vispārējas avārijas likvidācijas pēdējo posmu, ja vien attiecīgajā gadījumā likumā nav paredzēts citādi;
 6. veic procedūras saistībā ar ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšanu, kā arī šķīrējtiesu nolēmumiem attiecībā uz komercstrīdiem;
 7. nodrošina pierādījumus procedūrās, kuras ietilpst to jurisdikcijā;
 8. piemēro aizsardzības pasākumus procedūrās un saistībā ar procedūrām, kuras ietilpst to jurisdikcijā;
 9. sniedz starptautisko tiesisko palīdzību pierādījumu vākšanā komerclietās;
 10. pilda citus likumā noteiktos pienākumus.

Komerctiesas Horvātijas Republikā

Administratīvās tiesas

Horvātijas Republikā ir četras administratīvās tiesas – Zagrebā, Splitā, Rijekā un Osijekā, kuras:

 1. izskata prasības pret iestāžu – publisko tiesību subjektu individuāliem lēmumiem;
 2. izskata prasības pret iestāžu – publisko tiesību subjektu darbību;
 3. izskata prasības par nespēju pieņemt individuālus lēmumu un/vai iestādes – publisko tiesību subjekta bezdarbību likumā noteiktajā termiņā;
 4. izskata prasības pret administratīviem nolīgumiem un administratīvo nolīgumu izpildi;
 5. izskata citus likumā noteiktos gadījumus.

Administratīvās tiesas Horvātijas Republikā

Horvātijas Republikas Augstā likumpārkāpumu tiesa

 1. lemj par vispārējiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem pret vietējo tiesu lēmumiem likumpārkāpumu lietās un publisko tiesību subjektu lēmumiem pirmās instances likumpārkāpumu procedūrās, kad to paredz īpašs likums;
 2. risina jurisdikcijas kolīzijas starp vietējām tiesām likumpārkāpumu lietās;
 3. lemj par ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļiem attiecībā uz galējiem un saistošiem lēmumiem par likumpārkāpumu, kad to paredz īpašs likums;
 4. lemj par apelācijas sūdzībām likumpārkāpumu lietās, kas ir tās jurisdikcijā, starptautiskās tiesu iestāžu sadarbības ietvaros ar Eiropas Savienības dalībvalstīm;
 5. pārrauga, vai likumpārkāpumu lietu tiesneši pienācīgi pilda savus pienākumus;
 6. pilda citus likumā noteiktos pienākumus.

Horvātijas Republikas Augstā likumpārkāpumu tiesa
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb

Tālr.: +385 1 480 75 10
fakss: +385 1 461 12 91

e-pasts: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Horvātijas Republikas Augstā komerctiesa

 1. lemj par apelācijas sūdzībām pret lēmumiem, kurus pirmajā instancē pieņēmušas komerctiesas;
 2. risina teritoriālās jurisdikcijas kolīzijas starp komerctiesām un lemj par jurisdikcijas nodošanu starp komerctiesām;
 3. pilda citus likumā noteiktos pienākumus.

Horvātijas Republikas Augstā komerctiesa
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb

Tālr.: +385 1 489 68 88
fakss: +385 1 487 23 29

http://www.vtsrh.hr/

Horvātijas Republikas Augstā administratīvā tiesa

 1. lemj par apelācijas sūdzībām pret administratīvo tiesu spriedumiem un pārsūdzamiem lēmumiem;
 2. lemj par vispārējo tiesību aktu likumību;
 3. lemj par jurisdikcijas kolīzijām starp administratīvajām tiesām;
 4. lemj citos likumā noteiktos gadījumos.

Horvātijas Republikas Augstā administratīvā tiesa
Frankopanska 16
10 000 Zagreb

Tālr.: +385 1 480 78 00
fakss: +385 1 480 79 28

http://www.upravnisudrh.hr/

Lapa atjaunināta: 20/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.