Specializētās valstu tiesas

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

Specializētās tiesas

Čehijas Republikā nav specializēto tiesu, lai gan vispārējās tiesās ir specializētas palātas (darba tiesību lietās).

Citas specializētās tiesas

Konstitucionālā tiesa

Konstitucionālā tiesa ir tiesu iestāde, kuras uzdevums ir konstitucionālās kārtības aizsardzība.

Konstitucionālā tiesa izskata lietas vai nu plenārsēdēs, vai četrās kolēģijās trīs tiesnešu sastāvā.

Tikai plēnums pilnā sastāvā ir tiesīgs pieņemt lēmumus saistībā ar valstiski un tiesiski svarīgiem jautājumiem. Šādi jautājumi ir, piemēram, parlamenta likuma atcelšana, Republikas Prezidenta atcelšana no amata vai atzīšana par darbnespējīgu, vai politiskas partijas likvidēšana.

Pilns plēnums sastāv no visiem tiesnešiem, no kuriem desmit tiesnešiem ir jāpiedalās lēmuma pieņemšanā. Deviņu tiesnešu balsu vairākums ir nepieciešams šādos jautājumos: parlamenta likuma atcelšana, lēmums attiecībā uz Republikas Prezidenta atcelšanu no amata vai atzīšanu par darbnespējīgu un nolēmuma pieņemšana, kas pamatots uz tādu juridisko interpretāciju, kura atšķiras no tiesas iepriekš pieņemta nolēmuma.

Trīs tiesnešu kolēģija izskata visas pārējās lietas. Šādas lietas ir, piemēram, personu vai iestāžu konstitucionālās sūdzības, strīdi attiecībā uz vēlēšanu tiesībām vai tiesībām tikt ievēlētam un strīdi par pilnvarām starp centrālajām valsts iestādēm un vietējām autonomām iestādēm.

Konstitucionālā tiesa sastāv no 15 tiesnešiem. Tiesnešus uz desmit gadiem ieceļ Republikas Prezidents ar Senāta piekrišanu. Nav ierobežojumu tikt atkārtoti ieceltam.

Tiesas administrāciju vada priekšsēdētājs un divi priekšsēdētāja vietnieki. Katram tiesnesim(-ei) palīdz viņa(-as) juridisko palīgu personāls un sekretārs.

Papildu informācija atrodama Konstitucionālās tiesas tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 15/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.