Specializētās valstu tiesas

Dānija

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par specializēto tiesu organizāciju Dānijā.

Saturu nodrošina
Dānija

Specializētās tiesas

Jūras un komerclietu tiesa (Sø- og Handelsretten)

Kopš tiesas izveides 1862. gadā Jūras un komerclietu tiesa iztiesā lietas par jūras un komerciāliem jautājumiem visas valsts mērogā.

Jūras un komerclietu tiesas kompetence pakāpeniski tikusi paplašināta; šobrīd tiesa iztiesā lietas, kuras saistītas ar Dānijas Likumu par preču zīmēm, Likumu par dizainparaugu aizsardzību, Likumu par mārketinga praksi, Konkurences likumu, starptautiskiem tirdzniecības noteikumiem un citiem komerciāliem jautājumiem.

Turklāt bankrota nodaļa iztiesā bankrota, atlikto maksājumu, obligātās parāda nomaksas un parāda atmaksas grafika maiņas lietas Kopenhāgenā.

Zemes reģistrācijas tiesa (Tinglysningsretten)

Zemes reģistrācijas tiesa tika izveidota 2007. gada 1. janvārī. Tās piekritība ir visā Dānijā.

Tiesa pakāpeniski pārņems reģistrācijas lietas no rajonu tiesām. Tā iztiesās zemes īpašuma tiesību, hipotēku un citas prasības, ar laulību līgumiem saistītus jautājumus utt.

Zemes reģistrācijas tiesa izšķir strīdus, kas radušies saistībā ar reģistrāciju. Pastāv apelācijas tiesības Rietumdānijas Augstajā tiesā.

Īpašā disciplinārlietu tiesa (Den Særlige Klageret)

Īpašā disciplinārlietu tiesa nodarbojas ar tādu disciplinārlietu izskatīšanu, kas saistītas ar tiesnešiem vai citiem juridisko profesiju pārstāvjiem, kurus nodarbina tiesas, tostarp Farēru salu un Grenlandes tiesas un Apelāciju padome. Turklāt tiesa var atsākt krimināllietas izskatīšanu un atstādināt aizstāvības advokātu krimināllietās.

Īpašo disciplinārlietu tiesu veido Augstākās tiesas tiesnesis, augstās tiesas tiesnesis, rajona tiesas tiesnesis, advokāts un zinātnes jomā praktizējošs advokāts.

Administratīvās tiesas

Dānijas tiesu sistēmā nav administratīvās tiesas.

Lapa atjaunināta: 04/05/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.