Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Specializētās valstu tiesas

Anglija un Velsa

Šajā lapā ir sniegta informācija par dažām Anglijas un Velsas specializētajām tiesām, tostarp tribunāliem.

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

Administratīvās tiesas

Ar 2007. gada Tribunālu, tiesu un izpildes likumu tika izveidota vienota atsevišķa struktūra lielākajai daļai tribunālu, kas tika sadalīta Pirmā līmeņa tribunālā un Augstākajā tribunālā. Gan Pirmā līmeņa tribunālam, gan Augstākajam tribunālam ir atsevišķas palātas, kas izskata atšķirīgas lietas, bet tām ir līdzīgas jurisdikcijas. Sīkāka informācija par tribunāliem ir atrodama Viņas Majestātes Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

Pirmā līmeņa tribunāls

Pirmā līmeņa tribunāls ir vispārējs tribunāls. Tā galvenā funkcija ir valdības lēmumu pārsūdzību iztiesāšana vietās, kuras atrodas tribunāla jurisdikcijā. Atsevišķos gadījumos tā jurisdikcijā atrodas visa Apvienotā Karaliste. Pirmā līmeņa tribunāls pašlaik ir sadalīts sešās palātās:

 • Sociālo tiesību palāta;
 • Veselības, izglītības un sociālās aprūpes lietu palāta;
 • Kara pensiju un bruņoto spēku atlīdzības lietu palāta;
 • Nodokļu palāta;
 • Vispārīgā reglamentējošā palāta;
 • Imigrācijas un patvēruma lietu palāta;
 • Īpašuma lietu palāta.

Augstākais tribunāls

Augstākais tribunāls izspriež galvenokārt (bet ne tikai) pārsūdzības, kas izriet no Pirmā līmeņa tribunālā pieņemtiem lēmumiem. Tā ir augstākā lietvedības tiesa, kam ir arī pilnvaras konkrētos apstākļos izspriest pārskatīšanas lietas.

Augstākā tribunāla sastāvu veido:

 • Administratīvo apelāciju palāta;
 • Zemes lietu palāta;
 • Nodokļu lietu un kancelejas palāta;
 • Imigrācijas un patvēruma lietu palāta.

Raksturīga tribunālu iezīme ir to speciālās zināšanas par pārsūdzību priekšmetu. Saskaņā ar struktūru tribunālu tiesneši ir eksperti to jurisdikcijas tiesībās, savukārt locekļi, kas nav tiesneši, ir profesionāli kvalificēti vai ar kvalificētu pieredzi savā jomā. Palātas individuālu pārsūdzības veidu izskatīšanai ir dažādas atkarībā no pārsūdzības priekšmeta.

Darba strīdu tribunāls un Darba strīdu apelācijas tribunāls

Darba strīdu tribunāls un Darba strīdu apelācijas tribunāls ir ārpus vienotās tribunālu struktūras, bet tos atbalsta HMCTS. Tribunāls veic administratīvos uzdevumus, kas nepieciešami, lai varētu noteikt prasības darba strīdu tribunāliem un vēlākas apelācijas Darba strīdu apelācijas tribunālam.

Anglijā un Velsā Administratīvās tiesas darbs ietver administratīvo tiesību jurisdikciju Anglijā un Velsā, kā arī uzraudzības jurisdikciju zemākas instances tiesās un tribunālos.

Specializētās tiesas

Anglijā un Velsā ir vairākas specializētās tiesas:

 • krimināltiesas, kurās izmeklētājs (dažreiz kopā ar zvērinātajiem) izmeklē vardarbīgas, nedabīgas un aizdomīgas vai pēkšņas nāves gadījumus, kad nāves cēlonis nav zināms;
 • Aizbildniecības tiesa pieņem lēmumus par tiesībnespējīgu un rīcībnespējīgu pieaugušo (un dažos gadījumos arī bērnu) īpašumu un lietām, veselības aprūpi un personīgo labklājību. Tiesai arī ir tiesības paziņot par to, vai kāda persona ir spējīga pieņemt konkrētu lēmumu. Tā ir augstākā lietvedības tiesa, kas var noteikt precedentus;
 • kara tiesas, kuras atbilstoši militārajām tiesībām izskata pret bruņoto spēku locekļiem ierosinātas lietas;
 • baznīcas tiesas, kuras izlemj jautājumus, kas skar Anglijas Baznīcu un baznīcas tiesības;
 • komerctiesas, kuras izskata komerciālus jautājumus;
 • tehnoloģiju un būvniecības tiesas, kas izskata ar būvdarbiem vai IT līgumiem saistītus jautājumus.

Saistītas saites

Viņas Majestātes Tiesu un tribunālu dienests

Lapa atjaunināta: 28/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.