Specializētās valstu tiesas

Igaunija

Šajā iedaļā sniegta informācija par administratīvajām un specializētajām tiesām Igaunijas tiesu sistēmā

Saturu nodrošina
Igaunija

Specializētās tiesas

Igaunijas Konstitūcijā ir noteikts, ka saskaņā ar tiesību aktiem drīkst izveidot īpašas piekritības specializētas tiesas. Nav atļauts veidot tiesas ārkārtas gadījumiem.

Igaunijā nav izveidotas specializētas tiesas.

Konstitucionālā tiesa

Augstākās tiesas pienākumos ietilpst gan augstākās tiesas instances, gan arī konstitucionālās uzraudzības tiesas funkcijas.

Veicot konstitucionālās uzraudzības tiesas funkcijas, Augstākā tiesa:

 • izskata prasības pārbaudīt vispārpiemērojamu tiesību aktu vai atteikuma pieņemt šādus tiesību aktus atbilstību Konstitūcijai;
 • izskata prasības pārbaudīt starptautisku līgumu atbilstību Konstitūcijai;
 • izskata prasības sniegt atzinumu par Konstitūcijas interpretāciju saistībā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem;
 • izskata prasības un sūdzības par Igaunijas parlamenta (Riigikogu), tā prezidija un Valsts prezidenta lēmumiem;
 • izskata prasības atzīt parlamenta deputātu, Valsts prezidentu, tieslietu kancleru vai valsts kontrolieri par nespējīgu veikt savus darba pienākumus ilgākā laika posmā;
 • izskata prasības izbeigt parlamenta deputāta pilnvaras;
 • lemj par piekrišanas sniegšanu parlamenta priekšsēdētājam (spīkeram), kurš aizstāj Valsts prezidentu, izsludināt parlamenta ārkārtas vēlēšanas vai atteikt likuma izsludināšanu;
 • izskata prasības izbeigt politiskas partijas darbību;
 • izskata sūdzības un protestus par vēlēšanu administrāciju darbībām un vēlēšanu komiteju lēmumiem un darbībām.

Privātpersonas nevar iesniegt konstitucionālās uzraudzības prasības.

Augstākās tiesas kontaktinformācija ir atrodama Augstākās tiesas tīmekļa vietnē.

Konstitucionālo uzraudzību veic saskaņā ar Konstitucionālās uzraudzības tiesas procesa likumu.

Administratīvās tiesas

Administratīvās tiesas (halduskohutpirmajā instancē izskata administratīvās lietas. Igaunijā tās kā neatkarīgas tiesu iestādes darbojas tikai pirmajā instancē.

Administratīvo tiesu spriedumus un lēmumus, pamatojoties uz apelācijas sūdzībām, otrajā instancē pārskata apgabaltiesas.

Administratīvo tiesu piekritība, prasības iesniegšanai piemērojamā kārtība un administratīvās tiesvedības process ir noteikts Administratīvo tiesu procesa likumā.

Administratīvās tiesas

Igaunijā darbojas divas administratīvās tiesas (halduskohut): Tallinas administratīvā tiesa un Tartu administratīvā tiesa.

Administratīvās tiesas ir iedalītas tiesu namos (kohtumaja).

Tallinas administratīvajā tiesā ir divi tiesu nami:

 • Tallinas tiesu nams;
 • Pērnavas tiesu nams.

Tartu administratīvajā tiesā ir divi tiesu nami:

 • Tartu tiesu nams;
 • Jehvi tiesu nams.

Apgabaltiesas

Igaunijā kā otrās instances tiesas darbojas divas apgabaltiesas (ringkonnakohut):

 • Tallinas apgabaltiesa (Tallinna Ringkonnakohus);
 • Tartu apgabaltiesa (Tartu Ringkonnakohus).

Igaunijas tiesu kontaktinformācija ir atrodama Tiesu tīmekļa vietnē. Piekļuve kontaktinformācijai ir bez maksas.

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.