Specializētās valstu tiesas

Somija

Šajā iedaļā ir sniegta informācija par Somijas specializētajām tiesām.

Saturu nodrošina
Somija

Specializētās tiesas

Somijā ir vairākas specializētās tiesas, kuru pienākumi ir noteikti īpašos likumos. Specializētās tiesas tika izveidotas noteikta veida lietu izskatīšanai, kuras nevar izskatīt vispārējās piekritības tiesas vai administratīvās tiesas, jo to izskatīšanai nepieciešamas īpašas zināšanas. Specializēto tiesu sastāvs parasti atspoguļo attiecīgajai jomai atbilstošās īpašās zināšanas. Specializētās tiesas ir:

  • Darba tiesa;
  • Tirgus tiesa;
  • Apdrošināšanas tiesa un
  • Augstā atstādināšanas tiesa.

Darba tiesa

Darba tiesa izskata un izšķir strīdus saistībā ar Likuma par darba līgumiem, Likuma par valsts civildienesta ierēdņu darba līgumiem un Likuma par pašvaldības ierēdņu darba līgumiem interpetāciju, kā arī saistībā ar likumiem, kurus piemēro Evaņģēliski luteriskās baznīcas nodarbināto personu darba līgumiem. Tā izskata arī strīdus, kas attiecas uz Valsts civildienesta ierēdņu līgumiem un darba koplīgumiem.

Tirgus tiesa

Tirgus tiesa ir specializētā tiesa konkurences un izpildes, intelektuālā īpašuma un tirdzniecības likumu jautājumos.

Apdrošināšanas tiesa

Apdrošināšanas tiesa ir specializētā tiesa sociālā nodrošinājuma jautājumos. Jautājumi, ar kuriem nodarbojas Apdrošināšanas tiesa, cita starpā ietver personu tiesības uz nodarbinātības pensiju, valsts pensijas un bezdarbnieku pabalstus, kompensācijas par nelaimes gadījumiem darbā, arodslimības, noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīto kaitējumu, invaliditāti militārajā dienestā vai nelaimes gadījumus militārajā dienestā.

Augstā atstādināšanas tiesa

Augstā atstādināšanas tiesa ir īpaša tiesa, kura izskata lietas par amatpersonu nelikumīgu darbību, kas skar Somijas valdības locekļus, Augstākās tiesas un Augstākās administratīvās tiesas tiesnešus un noteiktus augstāka ranga ierēdņus. Atstādināšanas tiesa sanāk tikai tad, kad tas nepieciešams.

Papildu informācija

Somijas tiesu tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par Somijas tiesu sistēmu. Tas ir portāls, kurā vienuviet atrodama informācija par tiesām, prokuroriem, izpildes iestādēm un juridisko palīdzību.

Tajā, piemēram, ir atrodama jaunākā apelācijas tiesu un administratīvo tiesu judikatūra un saites uz visu tiesu tīmekļa vietnēm.

Lapa atjaunināta: 02/02/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.