Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Specializētās valstu tiesas

Grieķija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par Grieķijas specializēto tiesu organizāciju.

Saturu nodrošina
Grieķija

Valsts padome

Valsts padome (Συμβούλιο της Επικρατείας), kas paredzēta Grieķijas Konstitūcijas 95. pantā, ir augstākā administratīvā tiesa, un tā īsteno savu jurisdikciju plenārsēdēs (Ολομέλεια) vai sekcijās (τμήματα). Plenārsēdes sastāvu veido priekšsēdētājs, vismaz desmit padomnieki (σύμβουλοι), divi asociētie padomnieki (πάρεδροι) un sekretārs.

Kopumā ir sešas sekcijas: I, II, III, IV, V un VI sekcija.

Pirmās četras sekcijas (I, II, III un IV sekcija) īsteno Padomes tiesvedības pilnvaras un organizē atklātas sanāksmes. Sekciju sastāvā ir sekcijas priekšsēdētājs (Valsts padomes priekšsēdētāja vietnieks), divi padomnieki, divi asociētie padomnieki un sekretārs (pieci locekļi).

Katra sekcija var tikties arī septiņu locekļu sastāvā, piedaloties diviem papildu padomniekiem. Šādā kolēģijā lietas var izskatīt tikai gadījumos, kad tiesas priekšsēdētājs ir nosūtījis lietu izskatīšanai septiņu locekļu sastāvā vai arī lietu ir pārsūtījusi piecu locekļu kolēģija.

V sekcija ir atbildīga par dekrētu apstrādi un disciplināro pilnvaru īstenošanu. Šajā sekcijā ir sekcijas priekšsēdētājs (Valsts padomes priekšsēdētāja vietnieks), vismaz viens padomnieks, viens asociētais padomnieks (kuram ir izšķirošā balss) un sekretārs.

VI sekcija ir atbildīga par spriedumu juridisko kontroli (atcelšanu), ja spriedums ir saistīts ar Valsts Ieņēmumu iekasēšanas kodeksu (Κώδικας Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων) un zaudējumiem, kas radušies administratīvo strīdu dēļ. Sekcijas sastāvs ir tāds pats kā pirmajās četrās sekcijās.

Konstitūcijas 95. panta 1. punkts nosaka Valsts padomes galvenos pienākumus, kas tai jāveic saskaņā ar likumu.

Valsts padomes jurisdikcijā ir:

 • pēc pieprasījuma atcelt izpildāmus administratīvu iestāžu aktus par pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu vai likuma pārkāpumiem;
 • pēc pieprasījuma izskatīt vispārējas piekritības administratīvo tiesu galīgos spriedumus, kā noteikts likumā;
 • izskatīt būtiskus administratīvus strīdus, kas tai nodoti saskaņā ar Konstitūciju un likumu;
 • izskatīt visus normatīvos dekrētus.

Iestādēm jāizpilda Valsts padomes spriedumi par atcelšanu. Jebkura kompetentā iestāde, kas definēta likumā, var tikt saukta pie atbildības, ja tas netiek darīts.

Revīzijas palāta

Revīzijas palāta (Ελεγκτικό Συνέδριο), kas paredzēta Grieķijas Konstitūcijas 98. pantā, ir divējādas nozīmes augstā tiesa, jo tai ir gan tiesas, gan administratīvie pienākumi. Administratīvo pilnvaru pildīšanas laikā tā ievēro tiesu varas principus. Revīzijas palātas sastāvs ir tāds pats kā Valsts padomei. Savas tiesvedības pilnvaras Revīzijas palāta īsteno plenārsēžu (Ολομέλεια), trīs sekciju (τμήματα) un nodaļu (κλιμάκια) formā.

Tās galvenās pilnvaras ir šādas:

 • revidēt valsts un pašvaldību vai citu publisko tiesību subjektu izdevumus;
 • revidēt līgumus, kam ir ievērojama finansiāla vērtība un kas noslēgti ar valsti vai struktūru, kurai ir līdzvērtīgs statuss;
 • revidēt valsts grāmatvežu un pašvaldību vai citu publisko tiesību subjektu kontus;
 • sniegt atzinumus attiecībā uz tiesību aktu priekšlikumiem par pensijām vai pensijas tiesību atzīšanu;
 • izstrādāt un iesniegt ziņojumu Parlamentam par valdības ieņēmumu un izdevumu pārskatu (απολογισμός) un bilanci (ισολογισμός);
 • izskatīt lietas par pensiju piešķiršanu;
 • izskatīt lietas par civildienesta un militārā dienesta ierēdņu atbildību saistībā ar zaudējumiem, kas tīši vai nolaidības dēļ radīti valstij.

Uz Revīzijas palātas spriedumiem neattiecas Valsts padomes jurisdikcija.

Citas specializētās tiesas

Sauszemes spēku tiesas (στρατοδικεία), jūras spēku tiesas (ναυτοδικεία) un gaisa spēku tiesas (αεροδικεία)

Šīs ir speciālas krimināltiesas. Militāro tiesu jurisdikcijā (bez izņēmumiem) ietilpst visi pārkāpumi, ko izdarījušas militārpersonas sauszemes spēkos, jūras spēkos vai gaisa spēkos.

Augstākā speciālā tiesa

Augstākā speciālā tiesa (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) ir specializēta tiesa, līdzīga Konstitucionālajai tiesai, jo lielākā daļa tās jurisdikcijā esošo strīdu ir konstitucionāli. Šī tiesa ir paredzēta Grieķijas Konstitūcijas 100. pantā, un tās pienākums ir spriest par Parlamenta vēlēšanu spēkā esamību un Parlamenta locekļu atbrīvošanu no amata vai izšķirt konfliktus starp trim Grieķijas augstajām tiesām. Augstākās speciālās tiesas spriedumi ir galīgi un nav pārsūdzami.

Šīs tiesas sastāvu veido Valsts padomes priekšsēdētājs, Augstākās tiesas (Άρειος Πάγος) priekšsēdētājs, Revīzijas palātas priekšsēdētājs, četri Valsts padomes padomnieki un četri Augstākās tiesas padomnieki (kurus ieceļ izlozes kārtībā katru otro gadu).

Tiesu vada Valsts padomes vai Augstākās tiesas vecākais priekšsēdētājs. Izskatot lietas, kas saistītas ar konfliktu vai strīdu izšķiršanu saistībā ar tiesību normu konstitucionalitāti vai interpretāciju, Tiesa piesaista divus pastāvīgus tiesību profesorus no Grieķijas universitātēm.

Speciālā tiesa kļūdainu/netaisnīgu spriedumu pārskatīšanai

Speciālā tiesa kļūdainu/netaisnīgu spriedumu pārskatīšanai (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας) ir paredzēta Konstitūcijas 99. pantā un Likumā Nr. 693/1977, un tā izskata prasības pret tiesu amatpersonām par kļūdaini/netaisnīgi iztiesātām lietām. Tiesas sastāvā ir Valsts padomes priekšsēdētājs, kurš darbojas kā tiesas priekšsēdētājs, Valsts padomes padomnieks, Augstākās tiesas padomnieks, Revīzijas palātas padomnieks, divi pastāvīgie tiesību profesori no Grieķijas universitātēm, kā arī divi advokāti (izlozes kārtībā iecelti Augstās advokātu disciplinārās padomes biedri).

Speciālā tiesa ministru atbildības jautājumu izskatīšanai

Speciālā tiesa ministru atbildības jautājumu izskatīšanai (Ειδικό Δικαστήριο Ευθύνης Υπουργών) ir paredzēta Konstitūcijas 86. pantā.

Šo tiesu sasauc katras konkrētās lietas izskatīšanai, un tās sastāvā ir seši Valsts padomes locekļi un septiņi Augstākās tiesas locekļi, kurus pēc prasības iesniegšanas izlozes kārtībā izvēlas Parlamenta priekšsēdētājs. Izskatīšanas forma ir publiska Parlamenta sēde, kuru vada abu iepriekš minēto augsto tiesu pārstāvji, ar nosacījumu, ka šie pārstāvji ir iecelti vai paaugstināti amatā pirms tam, kad tiek iesniegts pieprasījums uzsākt tiesvedību. Tiesu vada viens no atlasītajiem Augstākās tiesas pārstāvjiem, kuram ir visaugstākā amata pakāpe; ja vairākiem pārstāvjiem ir vienādas amata pakāpes, vadīšana tiek uzticēta vecākajam no tiem. Augstākās tiesas prokuratūras pārstāvis vai viņa aizvietotājs, kurus abus atlasa izlozes kārtībā, pilda prokurora pienākumus.

Šī speciālā tiesa ir atbildīga par valdības ministru un ministru vietas izpildītāju noziedzīgu nodarījumu izskatīšanu, ja lietu izskatīšanai ir nodevis Parlaments.

Speciālā tiesa ar tiesu amatpersonu atalgojumu saistītu strīdu izskatīšanai

Speciālā tiesa ar tiesu amatpersonu atalgojumu saistītu strīdu izskatīšanai (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) ir paredzēta Konstitūcijas 88. pantā.

Tās sastāvā ir Konstitūcijas 99. pantā noteiktās speciālās tiesas pārstāvji, piedaloties vēl vienam pastāvīgajam profesoram un vienam advokātam.

Tiesas pienākums ir izskatīt strīdus par tiesu amatpersonu (visu veidu) atalgojumu un pensijām, ja juridisko jautājumu izšķiršana var ietekmēt lielāka amatpersonu skaita algas, pensijas vai nodokļu statusu.

Juridiskās datubāzes

 1. Valsts padomes tīmekļa vietnē ir pieejami vairāk nekā 250 000 nolēmumu.

Piekļuve datubāzei ir bez maksas.

 1. Lielāko Grieķijas administratīvo pirmās instances tiesu (διοικητικά πρωτοδικεία) tīmekļa vietnes ir šādas:

Atēnu Pirmās instances administratīvās tiesas tīmekļa vietnē pieejami šādi pakalpojumi:

 • judikatūras meklēšana;
 • judikatūras biļeteni.

Veidošanas procesā šobrīd ir šādi pakalpojumi:

 • sertifikātu izsniegšana;
 • lietu uzraudzība;
 • juridisku dokumentu iesniegšana.

Visu pārējo tiesu tīmekļa vietnēs ir pieejami šādi pakalpojumi:

 • elektroniska sertifikātu pieprasīšana;
 • lietu uzraudzība.

Lielākajā daļā iepriekš norādīto saišu ir pieejama arī informācija par tiesu jurisdikciju, vēsturi, reglamentiem, organizatoriskajām shēmām, amatā esošajiem tiesnešiem u. c.

Piekļuve pārsvarā ir bez maksas. Tomēr juridisko datubāzu izmantošana ir pieejama tikai tiesnešiem un piekļuvei ir nepieciešama īpaša lietotājprogrammatūra un identifikācijas kodi.

3.     Lielāko Grieķijas administratīvo apelācijas tiesu (διοικητικά εφετεία) tīmekļa vietnes ir šādas:

Ir pieejami šādi pakalpojumi:

 • ikdienas sēžu grafiki;
 • elektroniska sertifikātu pieprasīšana;
 • lietu uzraudzība.

Piekļuve pārsvarā ir bez maksas. Tomēr juridisko datubāzu izmantošana ir pieejama tikai tiesnešiem, un piekļuvei ir nepieciešama īpaša lietojumprogrammatūra un identifikācijas kodi.

Saistītās saites

Valsts padome

Revīzijas palāta

Lapa atjaunināta: 25/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.