Specializētās valstu tiesas

Grieķija

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par Grieķijas specializēto tiesu organizāciju.

Saturu nodrošina
Grieķija

Revīzijas palāta

Revīzijas palāta (Ελεγκτικό Συνέδριο), kas paredzēta Grieķijas Konstitūcijas 98. pantā, ir divējādas nozīmes augstā tiesa, jo tai ir gan tiesas, gan administratīvie pienākumi. Administratīvo pilnvaru pildīšanas laikā tā turpina ievērot tiesu varas principus. Revīzijas palātas sastāvs ir tāds pats kā Valsts padomei. Savas tiesu varas pilnvaras Revīzijas palāta īsteno plenārsēžu (Ολομέλεια), trīs sekciju (τμήματα) un nodaļu (κλιμάκια) formā.

Tās galvenās pilnvaras ir šādas:

  • revidēt valsts un pašvaldību vai citu publisko tiesību subjektu izdevumus;
  • revidēt līgumus, kam ir ievērojama finansiāla vērtība un kuros līgumslēdzēja puse ir valsts vai struktūra, kurai ir līdzvērtīgs statuss;
  • revidēt valsts grāmatvežu un pašvaldību vai citu publisko tiesību subjektu kontus;
  • sniegt atzinumus par tiesību aktu priekšlikumiem par pensijām vai dienesta atzīšanu attiecībā uz tiesībām saņemt pensiju;
  • izstrādāt un iesniegt ziņojumu parlamentam par valdības cieņēmumu un izdevumu pārskatu un bilanci;
  • izskatīt lietas par pensiju piešķiršanu;
  • izskatīt lietas par civildienesta un militārā dienesta ierēdņu atbildību saistībā ar zaudējumiem, kas tīši vai nolaidības dēļ radīti valstij.

Uz Revīzijas palātas spriedumiem neattiecas Valsts padomes tiesu varas jurisdikcija.

Citas specializētās tiesas

Militārie tribunāli (στρατοδικεία), jūras spēku tiesas (ναυτοδικεία) un gaisa spēku tiesas (αεροδικεία)

Tās ir speciālas krimināltiesas. Militāro tiesu jurisdikcijā (bez izņēmumiem) ietilpst visi nodarījumi, ko izdarījušas sauszemes spēku, jūras spēku vai gaisa spēku militārpersonas.

Augstākā speciālā tiesa

Augstākā speciālā tiesa (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) ir specializēta tiesa, līdzīga Konstitucionālajai tiesai, jo lielākā daļa tās jurisdikcijā esošo strīdu pēc būtības ir konstitucionāli. Šī tiesa ir paredzēta Grieķijas Konstitūcijas 100. pantā, un tās pienākums ir spriest par parlamenta vēlēšanu spēkā esību un parlamenta locekļu atbrīvošanu no amata vai izšķirt konfliktus starp trim Grieķijas augstajām tiesām. Augstākās speciālās tiesas spriedumi ir galīgi un nav pārsūdzami.

Tiesas sastāvā ir Valsts padomes priekšsēdētājs, Augstākās tiesas (Άρειος Πάγος) priekšsēdētājs, Revīzijas palātas priekšsēdētājs, četri Valsts padomes padomnieki un četri Augstākās tiesas padomnieki (tos izraugās lozējot ik pēc diviem gadiem).

Tiesas priekšsēdētājs ir Valsts padomes vai Augstākās tiesas priekšsēdētājs, kas visilgāk ieņēmis šo amatu. Izskatot lietas, kas saistītas ar konfliktu vai strīdu izšķiršanu saistībā ar tiesību normu konstitucionalitāti vai interpretāciju, Tiesas sastāvā ir divi pastāvīgi profesori no Grieķijas universitāšu juridiskajām fakultātēm.

Speciālā tiesa kļūdainu/netaisnīgu spriedumu pārskatīšanai

Speciālā tiesa kļūdainu/netaisnīgu spriedumu pārskatīšanai (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας) ir paredzēta Konstitūcijas 99. pantā un Likumā Nr. 693/1977, un tā izskata prasības pret tiesu amatpersonām par kļūdaini/netaisnīgi iztiesātām lietām. Tiesas sastāvā ir Valsts padomes priekšsēdētājs, kurš darbojas kā tiesas priekšsēdētājs, Valsts padomes padomnieks, Augstākās tiesas padomnieks, Revīzijas palātas padomnieks, divi pastāvīgie profesori no Grieķijas universitāšu juridiskajām fakultātēm, kā arī divi advokāti (izlozes kārtībā iecelti Augstās advokātu disciplinārās padomes biedri).

Speciālā tiesa ministru atbildības jautājumu izskatīšanai

Speciālā tiesa ministru atbildības jautājumu izskatīšanai (Ειδικό Δικαστήριο Ευθύνης Υπουργών) ir paredzēta Konstitūcijas 86. pantā.

Šo tiesu sasauc katras konkrētās lietas izskatīšanai, un tās sastāvā ir seši Valsts padomes locekļi un septiņi Augstākās tiesas locekļi, kurus pēc prasības iesniegšanas izlozes kārtībā izvēlas parlamenta priekšsēdētājs. Izskatīšanas forma ir publiska parlamenta sēde, kuru vada abu iepriekš minēto augsto tiesu pārstāvji. Šiem pārstāvjiem jābūt ieceltiem vai paaugstinātiem amatā, pirms ticis iesniegts pieprasījums uzsākt tiesvedību. Tiesu vada viens no atlasītajiem Augstākās tiesas pārstāvjiem, kuram ir visaugstākā amata pakāpe. Ja vairāk nekā vienam tiesnesim ir vienādas amata pakāpes, sēdi vada no tiem amatā visilgāk bijušais. Augstākās tiesas prokuratūras pārstāvis vai viņa aizvietotājs, kurus abus atlasa izlozes kārtībā, pilda prokurora pienākumus.

Šī speciālā tiesa ir atbildīga par valdības ministru un ministru vietas izpildītāju noziedzīgu nodarījumu izskatīšanu, ja lietu izskatīšanai šajā tiesā ir nodevis parlaments.

Speciālā tiesa ar tiesu amatpersonu atalgojumu saistītu strīdu izskatīšanai

Speciālā tiesa ar tiesu amatpersonu atalgojumu saistītu strīdu izskatīšanai (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) ir paredzēta Konstitūcijas 88. pantā.

Tās sastāvā ir Konstitūcijas 99. pantā noteiktās speciālās tiesas pārstāvji, piedaloties vēl vienam pastāvīgajam profesoram un vienam advokātam.

Tiesas pienākums ir izskatīt strīdus par tiesu amatpersonu (visu veidu) atalgojumu un pensijām, ja juridisko jautājumu izšķiršana var ietekmēt lielāka amatpersonu skaita algas, pensijas vai nodokļu statusu.

Juridiskās datubāzes

Revīzijas palātas tīmekļa vietnē ir iekļauts zināma skaita spriedumu kopsavilkums.

Saistītas saites

Revīzijas palāta

Lapa atjaunināta: 29/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.