Specializētās valstu tiesas

Īrija

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par specializēto tiesu organizāciju Īrijā atsaucoties uz vispārīgo informāciju par tiesu organizāciju. Lai gūtu vispārīgu pārskatu par tiesām, lūdzam skatīt lapas par Tiesu sistēmas organizāciju un Vispārējās piekritības tiesām.

Saturu nodrošina
Īrija

Specializētās tiesas

Maza apmēra prasību tiesa

Maza apmēra prasību procedūra paredz lētu un neformālu veidu, kā atrisināt patērētāju prasības, neparedzot nevienas puses juridisku pārstāvību. Maza apmēra prasību tiesa darbojas apgabaltiesā. Procedūru var izmantot attiecībā uz prasījumiem, kuru vērtība nepārsniedz € 2000 un kuri attiecas uz patērētāja veiktu preču vai pakalpojumu iegādi, īpašumam radītiem neliela apmēra zaudējumiem vai īres/nomas garantijas iemaksas atgūšanu. Bezstrīdus prasībās nav nepieciešams piedalīties tiesas sēdē. Ja attiecībā uz prasību pastāv strīds un nav iespējams panākt vienošanos ārpustiesas kārtībā, lietu izskata apgabaltiesas tiesnesis, kura nolēmumu var pārsūdzēt Iecirkņa tiesā.

Komerctiesa

Komerctiesa faktiski ir Augstās tiesas specializēta nodaļa. Viena no tās galvenajām iezīmēm ir spēja ātri iztiesāt lietas. Šim nolūkam tai ir savas procedūras, kas paredzētas, lai paātrinātu sarakstā esošo lietu iztiesāšanu. Šīs procedūras regulē Noteikumu par augstākajām tiesām 63A sadaļa.

Tiesa iztiesā lietas, kas saskaņā ar šo noteikumu 63A sadaļas 1. noteikumu atbilst kategorijai “komercstrīdu iztiesāšana”. Tas ietver tādu strīdu izskatīšanu, kas saistīti ar uzņēmumu tiesībām, maksātnespēju, intelektuālā īpašuma tiesībām un būvniecības tiesībām, kā arī administratīvās un konstitucionālās tiesības. Lai lietu pieņemtu tiesā saskaņā ar Noteikumu par augstākajām tiesām 63A sadaļas 1. noteikuma a) punktu, prasībai vai pretprasībai lietā jābūt vismaz € 1 000 000 vērtībā. Nav noteikts vērtības slieksnis lietās, kuras pieņemtas saskaņā ar 1. noteikuma b) punktu, kas ļauj Komerctiesas tiesnesim pieņemt lēmumu pēc saviem ieskatiem.

Narkotiku tiesa

Tiesas nesodošu pasākumu programma narkomāniem (DTC) darbojas Apgabaltiesā. Narkomāniem, kas nav apsūdzēti vardarbīgos noziegumos, tā piedāvā iespēju izkļūt no narkotiku, noziegumu un ieslodzījuma cikla. Piemērotus kandidātus novērtē, balstoties uz viņu motivāciju iesaistīties programmā.

Citas tiesas

Pastāv vairākas tiesas, kuras izskata pārsūdzības par ienākumu nodokli, strīdus par tiesībām sociālās labklājības jomā, prasības saskaņā ar līdztiesības tiesisko regulējumu, strīdus par imigrācijas pieteikumiem, pilsētplānošanas un nodarbinātības jautājumiem. Šajās tiesās lietas izskata nevis tiesneši, bet gan kvalificēti speciālisti, un to nolēmumus var pārsūdzēt vai pārskatīt Iecirkņa tiesās vai Augstākajā tiesā.

Lapa atjaunināta: 18/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.