Specializētās valstu tiesas

Itālija

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par specializēto tiesu organizāciju Itālijā.

Saturu nodrošina
Itālija

Specializētās tiesas — Ievads

Itālijas tiesu sistēma tiek pārvaldīta Itālijas tautas vārdā, un saskaņā ar Itālijas Konstitūciju tiesas reglamentē tikai likums. Saskaņā ar Konstitūcijas 102. pantu tiesu varu īsteno parastās tiesas, kas izveidotas un tiek reglamentētas ar noteikumiem par tiesu sistēmu; tas nozīmē, ka nevar izveidot ārkārtas vai īpašas tiesas (izņemot tādas, kas ir skaidri paredzētas). Var izveidot tikai specializētas parasto tiesu palātas, piedaloties arī kvalificētiem pilsoņiem, kuri nav tiesu varas pārstāvji. Tomēr Konstitūcijā ir paredzētas tiesas, kas nav tiesu sistēmas daļa (parastās tiesas).

Specializētās tiesas

Attiecībā uz civiltiesību lietām (šā jēdziena plašākajā nozīmē) Itālijas tiesas ir sadalītas “parastajās” un “administratīvajās” tiesās. Administratīvo tiesu jurisdikcijā ir aizsargāt likumīgās intereses un — konkrētās tiesību aktos noteiktās jomās — individuālās tiesības pret valdības departamentiem — administratīvās tiesas ir Administratīvā apgabaltiesa (Tribunale Amministrativo Regionale — TAR), kas ir pirmās instances tiesa, un Valsts Padome (Consiglio di Stato), kas ir apelācijas tiesa. Parastajām tiesām ir jurisdikcija lietās, kas saistītas ar “individuālajām tiesībām”; administratīvajām tiesām ir jurisdikcija lietās, kas saistītas ar “likumīgajām interesēm”. Administratīvās tiesas kodekss (codice di giustizia amministrativa), kurā arī uzskaitīti jurisdikcijas veidi, ir ietverts Likumdošanas dekrētā Nr. 104/2010 (decreto legislativo n. 104 del 2010). Administratīvās tiesas kodekss (CGA) ir pieejams bez maksas franču, angļu un vācu valodā.

Cita tiesas iestāde ir Revīzijas palāta (Corte dei conti). Tai ir jurisdikcija lietās, kas saistītas ar valsts uzskaiti, un citās tiesību aktos noteiktās lietās. Grāmatvedības tiesas kodekss (codice di giustizia contabile) ir ietverts Likumdošanas dekrētā Nr. 174/2016 (decreto legislativo n. 174 del 2016).

Itālijā ir arī nodokļu tiesas, un to reglaments ir noteikts Likumdošanas dekrētā Nr. 546/1992 (decreto legislativo n. 546 del 1992). Jurisdikcija nodokļu lietās ir provinču nodokļu tiesām (Commissioni Tributarie Provinciali — CTP), kas ir pirmās instances tiesas, un nodokļu apgabaltiesām (Commissioni Tributarie Regionali — CTR), kas ir apelācijas tiesas. Nodokļu tiesu jurisdikcijā ir izskatīt visus strīdus saistībā ar nodokļiem neatkarīgi no to raksturojuma vai nosaukuma, tostarp reģionāliem, provinču un municipāliem nodokļiem un iemaksām, ko veic Itālijas Veselības valsts dienestam (Servizio sanitario nazionale), virsnodokļiem un papildu nodokļiem, saistītajām sankcijām, kā arī procentu maksājumiem un jebkādām citām papildu nodevām.

Specializēto tiesu spriedumus var pārsūdzēt, iesniedzot pārsūdzību Augstākajā kasācijas tiesā (Corte Suprema di Cassazione) (Konstitūcijas 111. pants).

Lapa atjaunināta: 18/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.