Specializētās valstu tiesas

Lietuva

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par Lietuvas specializētajām tiesām.

Saturu nodrošina
Lietuva

Specializētās tiesas

Lietuvas Republikas Konstitucionālā tiesa (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas) nodrošina Konstitūcijas ievērošanu tiesību sistēmā. Tiesa izskata jautājumus saistībā ar atbilstību Konstitūcijai, lemjot, vai parlamenta akti un citi normatīvie akti atbilst Konstitūcijai un vai Republikas Prezidenta vai valdības pieņemtie tiesību akti atbilst Konstitūcijai.

Administratīvās tiesas

Lietuvā ir sešas administratīvās tiesas:

  • Lietuvas Augstākā administratīvā tiesa (Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas),
  • piecas reģionālās administratīvās tiesas.

Augstākā administratīvā tiesa

Augstākā administratīvā tiesa (Vyriausiasis administracinis teismas) ir pirmā un galīgā instance administratīvām lietām, kas ietilpst tās jurisdikcijā saskaņā ar likumu. Tiesas izskata apelācijas sūdzības, kas iesniegtas pret administratīvo apgabaltiesu lēmumiem, nolēmumiem un pavēlēm, un pret reģionālo tiesu nolēmumiem lietās, kuras saistītas ar administratīviem pārkāpumiem.

Augstākā administratīvā tiesa arī izskata lūgumus vēlreiz caurskatīt pabeigtas administratīvas lietas, to skaitā administratīvo pārkāpumu lietas likumā noteiktajās jomās. Augstākā administratīvā tiesa ir izstrādājusi vienotu praksi likumu un citu normatīvo aktu interpretēšanai un piemērošanai.

Reģionālās administratīvās tiesas (apygardų administraciniai teismai)

Reģionālās administratīvās tiesas ir īpašas jurisdikcijas tiesas. Tās izskata sūdzības (prasības) par valsts un vietējās administrācijas iestāžu darbību, pārkāpumiem vai nolaidību (pienākumu nepildīšanu).

Reģionālās administratīvās tiesas izskata strīdus valsts pārvaldes jomā un nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar regulējošo administratīvo dokumentu tiesiskumu, nodokļu strīdiem u.tml.

Pirms vēršanās administratīvajā tiesā atsevišķus valsts pārvaldes institūciju izdotus juridiskus dokumentus vai veiktos pasākumus var izskatīt pirmstiesas kārtībā. Šādā gadījumā strīdus izskata attiecīgo pašvaldību valsts administratīvo strīdu komisijas, rajona administratīvo strīdu komisijas un Galvenā administratīvo strīdu komisija (Vyriausioji administracinių ginčų komisija).

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.