Specializētās valstu tiesas

Luksemburga

Šajā sadaļā pieejams pārskats par specializēto tiesu organizāciju Luksemburgā.

Saturu nodrošina
Luksemburga

Specializētās tiesas vispārējās jurisdikcijas tiesu sistēmā

Sociālās apdrošināšanas arbitrāžas padome un Sociālās apdrošināšanas apelācijas padome

Visus strīdus sociālās apdrošināšanas jomā, kas attiecas uz dalību apdrošināšanas sistēmā vai pienākumu tikt apdrošinātam, iemaksām, soda naudām un izmaksām, izņemot tos, kuri minēti Sociālās apdrošināšanas likuma (Code des assurances sociales) 317. pantā vai kuri attiecas uz šā likuma 147. un 148. pantu, izskata Sociālās apdrošināšanas arbitrāžas padome (Conseil arbitral des assurances sociales) un apelācijas kārtībā — Sociālās apdrošināšanas apelācijas padome (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Lēmumus, kurus pēdējā instancē pieņem Arbitrāžas padome, kā arī Apelācijas padomes spriedumus var pārsūdzēt atbilstīgi tiesiskajām normām Kasācijas tiesā (Cour de cassation).

Administratīvo tiesu iestāžu sistēma

Administratīvā tiesa

Ja likumā nav noteikts citādi, apelācijas sūdzības par nolēmumiem, kurus pieņēmis Administratīvais tribunāls (Tribunal administratif), pildot tā funkciju atcelt individuālus administratīvos aktus vai reglamentējošus administratīvos aktus, var iesniegt Administratīvajā tiesā (Cour administrative), kura atrodas Luksemburgā. Administratīvā tiesa apelācijas kārtībā un pēc būtības piedalās arī tiesvedībā, kurā apstrīd citu administratīvo tiesu nolēmumus, kuras ir izskatījušas pieteikumus par tiesas nolēmumu atcelšanu, ja šī jurisdikcija attiecīgajām tiesām ir piešķirta ar īpašiem tiesību aktiem.

Visiem advokātiem, kuriem ir tiesības īstenot pārstāvību Luksemburgas Lielhercogistes tribunālos, ir arī tiesības pārstāvēt personu Administratīvajā tiesā. Tomēr tikai advokātu kolēģiju (conseils des ordres des avocats) ik gadu sagatavotajā “I sarakstā reģistrētajiem advokātiem” ir tiesības veikt sagatavošanas un procesuālos pasākumus (tiesisko pārstāvību).

Administratīvajā tiesā valsti pārstāv valsts amatpersona vai advokāts.

Administratīvais tribunāls

Administratīvais tribunāls (Tribunal administratif), kas atrodas Luksemburgā, izskata sūdzības, kas saistītas ar kompetences trūkumu, pilnvaru pārsniegšanu un amata pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, privāto interešu aizsardzībai paredzēto normatīvo aktu pārkāpumiem vai formas prasību neievērošanu, kā arī par visiem administratīvajiem lēmumiem, attiecībā uz kuriem likumi un noteikumi neparedz citu tiesību aizsardzības līdzekli, un par reglamentējoša rakstura administratīvajiem aktiem neatkarīgi no iestādes, kura tos ir izdevusi. Tas parasti izskata arī strīdus par tiešajiem nodokļiem un pašvaldību nodokļiem un nodevām.

Administratīvā tribunāla nolēmumus apelācijas kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.

Administratīvais tribunāls pēc būtības izskata sūdzības par Tiešo nodokļu pārvaldes (Administration des contributions directes) direktora lēmumiem gadījumos, kad attiecīgajos likumos paredzēts šāds tiesību aizsardzības līdzeklis.

Citas specializētās tiesas

Konstitucionālā tiesa

Konstitucionālā tiesa (Cour Constitutionnelle), pasludinot spriedumus, lemj par likumu atbilstību Konstitūcijai; izņēmums ir likumi, ar kuriem apstiprina starptautiskos līgumus.

Kad kāda puse vispārējās jurisdikcijas tiesā vai administratīvā tiesu iestādē ierosina jautājumu par kāda likuma atbilstību Konstitūcijai, minētajai tiesai ir pienākums vērsties Konstitucionālajā tiesā, izņemot gadījumus, kad tā uzskata, ka: a) lēmums par ierosināto jautājumu nav nepieciešams sprieduma pasludināšanai attiecīgajā lietā, b) jautājumam trūkst pamatojuma, c) Konstitucionālā tiesa jau ir lēmusi par šādu jautājumu.

Konstitucionālās tiesas sastāvā ir Augstākās tiesas (Cour supérieure de justice) priekšsēdētājs, Administratīvās tiesas priekšsēdētājs, divi Kasācijas tiesas padomnieki un pieci tiesneši, ko lielhercogs ieceļ pēc Augstākās tiesas un Administratīvās tiesas kopēja priekšlikuma. Konstitucionālajā tiesā ir viena palāta ar pieciem tiesnešiem.

Juridiskās datubāzes par šiem jautājumiem

Skatīt sadaļu par tiesu iestādēm Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē.

Vai piekļuve datu bāzēm ir bezmaksas?

Jā, piekļuve datu bāzēm ir bez maksas.

Īss satura apraksts

Skatīt Sociālās apdrošināšanas arbitrāžas padomes un apelācijas padomes tīmekļvietni.

Skatīt administratīvo tiesu iestāžu tīmekļvietni.

Skatīt Konstitucionālās tiesas tīmekļvietni.

Saites

Tieslietu ministrija

Lapa atjaunināta: 20/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.