Specializētās valstu tiesas

Malta

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par specializēto tiesu organizāciju Maltā.

Saturu nodrošina
Malta

Specializētās tiesas

Konstitucionālā tiesa

Otrā instance

Pārsūdzība

Šī tiesa izskata apelācijas sūdzības saistībā ar iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, Konstitūcijas interpretāciju un tiesību aktu spēkā neesamību. Tai ir arī sākotnējā jurisdikcija pieņemt lēmumus par jautājumiem saistībā ar Pārstāvju palātas locekļiem un par visiem tai iesniegtajiem pieteikumiem saistībā ar balsošanu Pārstāvju palātas vēlēšanās.

Sastāvs: galvenais tiesnesis un vēl divi tiesneši

Civiltiesas pirmā palāta

Pirmā instance

Civiltiesas pirmā palāta izskata arī lietas par Konstitūcijā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijā aizsargāto cilvēktiesību un pamatbrīvību iespējamiem pārkāpumiem.

Sastāvs: tiesnesis

Rūpniecības tribunāls

Pirmā instance

Šis tribunāls izskata lietas saistībā ar prettiesisku atbrīvošanu no darba un diskriminējošu vai cita veida nelikumīgu attieksmi darba vietā.

Sastāvs: priekšsēdētājs

Īres regulācijas padome

Pirmā instance

Īres regulācijas padome izskata lietas saistībā ar izmaiņām īres noteikumos, tai skaitā īres maksas paaugstināšanu un īres līguma izbeigšanu. Šīm lietām ir jāattiecas uz īres līgumiem, kas noslēgti pirms 1995. gada 1. jūnija.

Sastāvs: miertiesnesis

Zemes šķīrējtiesas padome

Pirmā instance

Šī padome izskata lietas saistībā ar piespiedu kārtā atsavinātas zemes klasifikāciju, atsavināšanas publisko mērķi, atsavināšanas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām un kompensācijas apjomu īpašniekam.

Sastāvs: miertiesnesis

Lauksaimniecības zemes nomas kontroles padome

Pirmā instance

Šī padome izskata lietas saistībā ar lauksaimniecības zemes nomu un īpašnieku iesniegtās sūdzības par zemes nomas līgumu izbeigšanu.

Sastāvs: miertiesnesis

Administratīvo aktu pārbaudes tribunāls

Pirmā instance

Šis tribunāls ir pilnvarots pārskatīt administratīvos aktus.

Sastāvs: tiesnesis vai miertiesnesis

Mantojuma dalīšanas tribunāls

Pirmā instance

Šis tribunāls izskata lietas un pieņem lēmumus saistībā ar mirušas personas mantinieku kopīpašumā esoša īpašuma dalīšanu.

Sastāvs: šķīrējtiesnesis

Konkurences un patērētāju sūdzību tribunāls

Pārsūdzība

Šis tribunāls izskata apelācijas sūdzības, kuras iesniegtas par Konkurences ģenerāldirektora un Patērētāju lietu ģenerāldirektora lēmumiem, rīkojumiem vai pasākumiem. Tribunāla lēmumi ir galīgi, izņemot dažus ārkārtas gadījumus, kuros nolēmumus var pārsūdzēt. Šāda pārsūdzība gan iespējama tikai par tiesību jautājumiem.

Sastāvs: tiesnesis un vēl divi locekļi

Notariālo aktu pārbaudes tiesa

Pirmā instance

Šī ir specializēta tiesa, kura pārrauga visus notārus, notāru arhīvus un valsts reģistrus. Tā ir pilnvarota apmeklēt un pārbaudīt notāru arhīvu, valsts reģistru un notāru birojus un uzlikt disciplinārsodus. Šai tiesai ir arī pilnvaras pieprasīt valsts reģistrā iekļautas nepareizas informācijas labošanu.

Sastāvs: locekļi, kurus sauc par "vizitoriem" (viżitaturi).

Administratīvās tiesas

Pārbaude tiesā ir process, saskaņā ar kuru iespējams pārskatīt un atcelt ministrijas, valsts iestādes vai aģentūras lēmumu, ja tiesas konstatē, ka tas ir nelikumīgs.

To var uzsākt ikviens, kuru neapmierina pārvaldes lēmums vai rīcība, kas viņu skar. Šādas pilnvaras tiesām ir piešķirtas saskaņā ar Maltas tiesību aktu (Laws of Malta) 12. nodaļas 469. A pantu. Tomēr, pat ja šādas tiesību normas nebūtu, pamatojoties uz demokrātiskās valstīs vispārpieņemto doktrīnu par varas dalīšanu, pārbaudi tiesā varētu uzskatīt arī par pašsaprotamām tiesas pilnvarām.

Šādas lietas ir vispārējās piekritības tiesu, proti, Civiltiesas pirmās palātas, jurisdikcijā; apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas nolēmumiem iesniedzama Apelācijas tiesā.

Administratīvo tiesu akts stājās spēkā 2009. gada 1. janvārī, un tajā tika noteikta Administratīvo aktu pārbaudes tribunāla izveide. Šis neatkarīgais un objektīvais tribunāls pārbauda administratīvos aktus, par kuriem pieteikumus iesniegušas personas, kuru tiesības ar šiem aktiem ir aizskartas, un izskata tam iesniegtos strīdus. To vada priekšsēdētājs, kas Maltā ieņem vai agrāk ir ieņēmis tiesneša vai miertiesneša amatu. Tribunāla lēmumus var pārsūdzēt Apelācijas tiesā.

Citas specializētās tiesas

Vietējie tribunāli

Vietējie tribunāli ir Maltas tiesu sistēmas neatņemama sastāvdaļa. Tos var uzskatīt par tiesu sistēmas paplašinājumu un tajos izskata pārkāpumus, kuri, lai gan ir šķietami nenozīmīgi, tomēr var ievērojami traucēt sabiedrisko mieru un kārtību. Vietējos tribunālus vada tieslietu komisārs, kuru ieceļ uz diviem gadiem un atceļ tādā pašā kārtībā un tādu pašu iemeslu dēļ, kā jebkuru citu miertiesnesi.  Tādējādi katram pilsonim tiek dota iespēja izklāstīt savas sūdzības, vienlaikus nodrošinot lietu taisnīgas izskatīšanas pamatprincipu ievērošanu. Maltā ir deviņi vietējie tribunāli, kas apvieno vairākas vietējās padomes.

Juridiskās datubāzes

Lūdzu, skatiet vietni “Tiesu sistēmas organizācija dalībvalstīs – Malta”, kur atradīsiet sīkāku informāciju par attiecīgajām datubāzēm un saites uz tām.

Saistītās saites

Tieslietu, kultūras un vietējās pārvaldes ministrija

Tiesu pakalpojumi

Tiesu pakalpojumi – spriedumi tiešsaistē

Tiesu pakalpojumi – tiesvedība

Tiesu pakalpojumi – sēžu grafiks

Tiesu pakalpojumi – statistika

Tiesu pakalpojumi – tiesu izsoles

Tiesu pakalpojumi – civilprocesa veidlapas (maltiešu valodā)

Juridiskie pakalpojumi (Maltas normatīvie akti)

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.