Specializētās valstu tiesas

Rumānija

Šajā lapā ir sniegta informācija par Rumānijas specializētajām tiesām.

Saturu nodrošina
Rumānija

Specializētās tiesas

Brašovas Bērnu un ģimenes lietu tribunāls (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Brašovā esošais Bērnu un ģimenes lietu tribunāls izskata lietas, kas ir saistītas ar nodarījumiem, kurus izdarījuši nepilngadīgie vai kuri izdarīti pret nepilngadīgajiem. Pirms šā specializētā tribunāla izveides šādas lietas bija Brašovas Tribunāla piekritībā.

Specializētie tribunāli

Rumānijā ir trīs specializētie tribunāli (bijušie komerclietu tribunāli):

 • Klužas specializētais tribunāls (Tribunalul Specializat Cluj);
 • Murešas specializētais tribunāls (Tribunalul Specializat Mureș);
 • Argešas specializētais tribunāls (Tribunalul Specializat Argeș).

Tie izskata lietas, kurās ir iesaistīti komersanti. Par komersantu uzskata ikvienu personu, kura veic komercdarbību.

Militārās tiesas

Militāro tiesu kompetenci nosaka Kriminālprocesa kodekss. Katrai militārajai tiesai ir karaspēka vienības statuss.

Militāro tiesu hierarhija ir šāda:

 • četri militārie tribunāli (Bukarestē, Kluža-Napokā, Jasi un Timišoarā);
 • Bukarestes Teritoriālais militārais tribunāls;
 • Bukarestes Militārā apelācijas tiesa.

Militāro tiesu sastāvu veido militārie tiesneši, ierēdņi, arhīva darbinieki un citi darbinieki.

Militārie tribunāli

Rumānijā ir četri militārie tribunāli, kas atrodas:

 • Bukarestē;
 • Kluža-Napokā;
 • Jasi;
 • Timišoarā.

Militārais tribunāls kā augstākā pirmās instances tiesa var iztiesāt lietas, kas saistītas ar visu veidu nodarījumiem, kurus izdara militārais personāls, līdz pat pulkveža pakāpei ieskaitot, un citas lietas, kas īpaši paredzētas tiesību aktos.

Bukarestes Militārā apelācijas tiesa

Bukarestes Militārā apelācijas tiesa:

 • kā pirmās instances tiesa iztiesā lietas, kas saistītas ar nodarījumiem pret valsts drošību — valsts nodevību, valsts nodevību, izpaužot valsts noslēpuma izlūkdatus, valsts nodevību, atbalstot ienaidnieku, darbībām pret konstitucionālo kārtību, naidīgām darbībām pret valsti, spiegošanu, uzbrukumu, kas apdraud valsts drošību, uzbrukumu pret kopienu, maldinošām darbībām, nepatiesas informācijas sniegšanu, kara propagandu, valsts interešu kompromitējumu, informācijas izpaušanu, kas apdraud valsts drošību, nodarījumiem pret personām, kurām piemēro starptautisko aizsardzību, tādu pret valsts drošību vērstu nodarījumu nepaziņošanu, kurus izdara militārais personāls, nodarījumiem saistībā ar Rumānijas valsts drošību, kuri noteikti īpašos tiesību aktos un kurus izdara militārais personāls, nodarījumiem, ko izdara militāro tribunālu tiesneši un militārie prokurori no militārajām prokuratūrām, kuras piesaistītas šīm tiesām, nodarījumiem, kurus izdara ģenerāļi, maršali un admirāļi, — un izskata pieteikumus par pārvietošanu, kā paredzēts tiesību aktos;
 • kā pārskatīšanas tiesa iztiesā pieteikumus par tādu spriedumu pārskatīšanu, kurus pieņēmuši militārie tribunāli pirmās instances līmenī;
 • izlemj par jurisdikcijas kolīziju starp militārajiem tribunāliem, kas atrodas tās teritoriālajā jurisdikcijā, un pārsūdzībām par spriedumiem, ko pieņēmuši šādi tribunāli, kā noteikts tiesību aktos.

Administratīvās tiesas

Rumānijā nav administratīvo tiesu. Administratīvās lietas tiek izskatītas specializētās tiesu administratīvajās nodaļās.

Citas specializētās tiesas

Konstitucionālā tiesa

Konstitucionālās tiesas sastāvā ir deviņi tiesneši, kurus ieceļ amatā uz deviņiem gadiem, un šo termiņu nevar pagarināt vai atjaunot. Trīs tiesnešus ieceļ Pārstāvju palāta, trīs — Senāts un trīs — Rumānijas prezidents. Konstitucionālās tiesas tiesneši aizklātā balsojumā uz trim gadiem ievēl tiesas priekšsēdētāju. Reizi trīs gados ir jānomaina viena trešā daļa Konstitucionālās tiesas tiesnešu.

Saskaņā ar Rumānijas Konstitūcijas 146. pantu Konstitucionālajai tiesai ir šādas pilnvaras:

 • tā izvērtē likumu atbilstību Konstitūcijai pirms to izsludināšanas, ja to pieprasa Rumānijas prezidents, vienas vai otras Parlamenta palātas priekšsēdētājs, valdība, Augstākā kasācijas tiesa, ombuds, vismaz 50 deputāti vai vismaz 25 senatori, vai arī ex officio attiecībā uz ierosinājumiem veikt grozījumus Konstitūcijā;
 • tā izskata līgumu un citu starptautisko nolīgumu atbilstību Konstitūcijai, ja to pieprasa vienas vai otras Parlamenta palātas priekšsēdētājs, vismaz 50 deputāti vai vismaz 25 senatori;
 • tā izskata Parlamenta reglamenta atbilstību Konstitūcijai, ja to pieprasa vienas vai otras Parlamenta palātas priekšsēdētājs, parlamentārā grupa, vismaz 50 deputāti vai vismaz 25 senatori;
 • tā izskata protestus par likumu un rīkojumu neatbilstību Konstitūcijai, kas iesniegti vispārējas piekritības tiesās vai komerclietu šķīrējtiesās; protestu par neatbilstību Konstitūcijai var izvirzīt arī ombuds;
 • tā risina konstitucionāla rakstura juridiskus strīdus starp valsts iestādēm pēc Rumānijas prezidenta, vienas vai otras Parlamenta palātas priekšsēdētāja, premjerministra vai Tiesnešu augstākās padomes pieprasījuma;
 • tā pārrauga Rumānijas prezidenta ievēlēšanas kārtības ievērošanu un apstiprina vēlēšanu rezultātus;
 • tā sniedz konsultatīvus atzinumus attiecībā uz ierosinājumiem par Rumānijas prezidenta atstādināšanu no amata;
 • tā apstiprina, ka pastāv apstākļi, kas var būt par pamatu valsts vadītāja aizvietošanai, un ziņo par konstatētajiem faktiem Parlamentam un valdībai;
 • tā pārrauga referendumu organizēšanas un rīkošanas kārtības ievērošanu un apstiprina referendumu rezultātus;
 • tā pārbauda, vai pastāv apstākļi, lai pilsoņi īstenotu likumdošanas iniciatīvas tiesības;
 • tā izskata protestus par politisko partiju neatbilstību Konstitūcijai;
 • tā veic arī citus pienākumus, kas paredzēti tiesas darbību regulējošajā likumā (atkārtoti izdotais Likums Nr. 47/1992).

Juridiskās datubāzes

Internetā ir pieejamas šādas datubāzes:

Vai pieeja juridiskajai datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve datubāzei ir bez maksas.

Svarīgas saites

Tiesu jurisdikcija — Rumānija

Lapa atjaunināta: 24/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.