Specializētās valstu tiesas

Slovēnija

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par specializēto tiesu organizāciju Slovēnijā.

Saturu nodrošina
Slovēnija

Darba tiesas un pirmās instances sociālo lietu tiesa (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

Darba tiesām ir piekritība izskatīt individuālus un kolektīvus darba strīdus, bet sociālo lietu tiesām ir piekritība izskatīt sociālos strīdus saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.

Darba tiesas un pirmās instances sociālo lietu tiesa izskata lietas pirmajā instancē. Augstā darba un sociālo lietu tiesa (Višje delovno in socialno sodišče) izskata pārsūdzības par darba tiesu un pirmās instances sociālo lietu tiesu nolēmumiem, savukārt Slovēnijas Republikas Augstākā tiesa izskata pārsūdzības par Augstās darba un sociālo lietu tiesas nolēmumiem un pieteikumus tos pārskatīt.

Darba tiesai ir piekritība izskatīt šādus individuālus darba strīdus:

 • par darba attiecību uzsākšanu, pastāvēšanu, ilgumu un izbeigšanu,
 • par tiesībām, saistībām un pienākumiem, kas izriet no darba attiecībām starp darba devējiem un darbiniekiem vai viņu tiesību pārņēmējiem,
 • par tiesībām un saistībām, kas izriet no attiecībām starp darbiniekiem un vadītājiem, kuru pakļautībā saskaņā ar vienošanos tiem jāstrādā,
 • starp darba devējiem un kandidātiem saistībā ar darbā pieņemšanas procesu,
 • par rūpnieciskā īpašuma tiesībām un saistībām, kas rodas starp darba devēju un darbiniekiem, pamatojoties uz darba tiesiskajām attiecībām,
 • par darbu, ko veic bērni, kas nav sasnieguši 15 gadu vecumu, mācekļi, skolnieki un studenti,
 • par uzņēmuma stipendijām starp darba devējiem un skolniekiem vai studentiem,
 • par brīvprātīgu pārbaudes laiku,
 • citus likumā noteiktus strīdus.

Darba tiesai piekritīgs ir arī jautājums par to, vai apdrošināšanas sabiedrība ir līdzatbildētājs strīdā par zaudējumu atlīdzību, kas ir piekritīgs darba tiesai.

Darba tiesai ir piekritība izskatīt šādus kolektīvus darba strīdus:

 • starp koplīguma pusēm vai starp līguma pusēm un trešām personām par koplīguma spēkā esamību un izpildi,
 • par kompetenci piedalīties sarunās par koplīgumiem,
 • par koplīgumu atbilstību likumam, atbilstību citiem koplīgumiem, darba devēja vispārējo darbību atbilstību likumam un koplīgumiem,
 • par streiku un citu protesta akciju likumību,
 • par darbinieku līdzdalību uzņēmuma pārvaldē,
 • par arodbiedrību pilnvarām darba tiesiskajās attiecībās,
 • saistībā ar lēmumiem par arodbiedrību pārstāvības izveidi,
 • citus likumā noteiktus strīdus.

Sociālo lietu tiesai ir piekritība izskatīt šādus sociālos strīdus.

1. Pensijas un darbnespējas apdrošināšanas jomā:

 • par tiesībām uz obligāto pensijas un invaliditātes apdrošināšanu un no tās izrietošām tiesībām,
 • par tiesībām uz obligāto papildu pensijas apdrošināšanu un no tās izrietošām tiesībām,
 • par obligātās pensijas un invaliditātes apdrošināšanas, un obligātās papildu pensijas apdrošināšanas iemaksu veikšanu,
 • par to amatu noteikšanu vai izbeigšanu, attiecībā uz kuriem dalība papildu pensijas apdrošināšanas shēmā ir obligāta,
 • par brīvprātīgu dalību obligātajā pensijas un invaliditātes apdrošināšanā un iemaksām šajā apdrošināšanā,
 • par apdrošināšanas perioda atzīšanu un papildus iemaksām,
 • par tiesībām uz valsts pensiju,
 • saistībā ar oficiālo reģistru.

2. Veselības apdrošināšanas jomā:

 • par tiesībām uz obligāto veselības apdrošināšanu un no tās izrietošām tiesībām un iemaksām šajā apdrošināšanas fondā.

3. Bezdarba apdrošināšanas un darbā pieņemšanas jomā:

 • par tiesībām uz obligāto bezdarba pabalstu un no tā izrietošām tiesībām un iemaksām šajā apdrošināšanas fondā,
 • par brīvprātīgu iekļaušanos obligātajā bezdarba pabalsta sistēmā un iemaksām šajā apdrošināšanas fondā,
 • par stipendijām, kuru piešķiršanai izšķiroša ir aktīvu pārbaude, un stipendijām talantīgām personām,
 • par studiju maksas aizdevumiem, pamatojoties uz garantijām un subsidētajām procentu likmēm, kuru piešķiršanai izšķiroša ir aktīvu pārbaude;

4. Vecāku aizsardzības un ģimenes pabalstu jomā:

 • par tiesībām uz vecāku aizsardzības apdrošināšanu un no tās izrietošām tiesībām un iemaksām šajā apdrošināšanas fondā,
 • par tiesībām uz ģimenes pabalstu.

5. Sociālo pabalstu jomā:

 • par sociālā nodrošinājuma pabalstiem,
 • par tiesībām uz dažādiem sociālajiem pabalstiem, ja šie pabalsti paredzēti, lai atrisinātu jautājumu par prasītāja sociālo nodrošinājumu, un, ja aktīvu pārbaude ir izšķiroša, lai atzītu tiesības uz šādu pabalstu.

Tiesai iepriekš minētajās jomās ir jurisdikcija izlemt arī šādus sociālā nodrošinājuma strīdus:

 • par netaisni iegūtu finanšu līdzekļu atgriešanu,
 • par zaudējumu atlīdzību, ko radījusi oficiāla valsts iestāde vai valsts pilnvarotais apdrošinātai personai vai sociālā nodrošinājuma prasītājam, vai par zaudējumu atlīdzību, ko apdrošināta persona radījusi iestādei saistībā ar apdrošināšanas attiecībām vai saistībā ar tiesību īstenošanu saskaņā ar sociālo nodrošinājumu.

Sociālo lietu tiesai ir piekritība arī izskatīt citus likumā noteiktos sociāla rakstura strīdus.

Slovēnijas Republikas pirmās instances tiesas ir :

 • Ceļes Darba lietu tiesa, atrodas Ceļē, ar piekritību Ceļes tiesu apgabala teritorijā;
 • Koperas Darba lietu tiesa, atrodas Koperā, ar piekritību Koperas un Novo Goricas tiesu apgabalu teritorijā;
 • Ļubļanas Darba lietu un sociālo lietu tiesa, atrodas Ļubļanā, ar piekritību izskatīt darba strīdus Kranjas, Krško, Ļubļanas un Novo mesto tiesu apgabalu teritorijā un sociālos strīdus Slovēnijas Republikas teritorijā;
 • Mariboras Darba lietu tiesa, atrodas Mariborā, ar piekritību Mariboras, Murska Sobotas, Ptujas un Slovenj Gradecas tiesu apgabala teritorijā.

Pirmās instances tiesas izskata darba strīdus tiesas mītnes vietā, ja vien nav norādīts, ka šie strīdi jāizskata ārējās nodaļās.

Darba un sociālajos strīdos pirmās instances tiesa lemj koleģiāli šādā sastāvā – tiesnesis kolēģijas priekšsēdētājs un divi piesēdētāji kā kolēģijas locekļi, vienu no tiem ievēl no darbinieku un apdrošināto personu kandidātu saraksta, un otru – no darba devēju un iestāžu kandidātu saraksta.

Viena tiesneša sastāvā tiek izskatīti individuāli darba un sociālie strīdi attiecībā uz materiāltiesiskajiem prasījumiem, ja prasības priekšmeta vērtība nepārsniedz 40 000 eiro. Neatkarīgi no prasības priekšmeta vērtības tiesnesis vienpersoniski izskata atsevišķas svarīgas lietas, piemēram, individuālus darba strīdus saistībā ar darba līguma apturēšanu, pārbaudes laiku, virsstundām, pārtraukumiem, atpūtu un atvaļinājumu un citu darba prombūtni, pienākumu veikt darbu izņēmuma apstākļos, disciplinārajām sankcijām, pagaidu atstādināšanu no darba disciplinārās procedūras uzsākšanas rezultātā un pagaidu norīkošanu citā amatā; sociālos strīdus par tiesībām uz apmeklējuma pabalstu, tiesībām uz invaliditātes pabalstu veselības pasliktināšanās rezultātā un tiesībām uz SPA procedūrām.

Augstā darba un sociālo lietu tiesa (Višje delovno in socialno sodišče)

Augstā darba un sociālo lietu tiesa izskata pārsūdzības par darba tiesu un pirmās instances sociālo lietu tiesu nolēmumiem. Slovēnijas Republikas Augstākā tiesa (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) izskata pārsūdzības par Augstās darba un sociālo lietu tiesas nolēmumiem un pieteikumus tos pārskatīt

Augstā darba un sociālo lietu tiesa atrodas Ļubļanā.

Darba un sociālo lietu augstā tiesa izskata lietas koleģiāli trīs tiesnešu sastāvā.

Slovēnijas Republikas Administratīvā tiesa (Upravno sodišče Republike Slovenije)

Slovēnijas Republikas Administratīvā tiesa ir kompetenta izskatīt administratīvos strīdus saskaņā ar metodēm un procedūrām, kas noteiktas Administratīvo strīdu likumā.

Administratīvā strīdā tiesa nodrošina privāttiesību fizisko un juridisko personu tiesību un priekšrocību aizsardzību attiecībā pret valsts iestāžu, vietējo pašvaldību un valsts pilnvarotu subjektu lēmumiem un darbībām saskaņā ar minēto likumu.

Administratīvajā strīdā tiesa:

 • lemj par tādu galīgu administratīvo aktu likumību, kas aizskar sūdzības iesniedzēja tiesisko stāvokli,
 • lemj par tādu individuālu aktu un darbību likumību, kas aizskar cilvēktiesības un indivīda pamatbrīvības, ja vien nav garantēts cita veida pienācīgs process,
 • lemj par valsts iestāžu pieņemto aktu likumību, ja tie pieņemti noteikumu veidā un reglamentē individuālas attiecības,
 • likumā noteiktos gadījumos vai gadījumos, kad saskaņā ar konstitūciju vai likumu nepastāv cita veida process strīda izskatīšanai, lemj par publisko tiesību strīdiem starp valsti un vietējām pašvaldībām, vietējo pašvaldību starpā vai starp vietējām pašvaldībām un publiskā pilnvarojuma turētājiem,
 • likumā paredzētos gadījumos lemj par citu aktu tiesiskumu.

Slovēnijas Republikas Administratīvā tiesa administratīvos strīdus izskata pirmajā instancē. Tomēr par sūdzību pret pirmās instances lēmumu administratīvajā strīdā vai par pārskatīšanas pieteikumu lemj Slovēnijas Republikas Augstākā tiesa.

Slovēnijas Republikas Administratīvās tiesas galvenais birojs atrodas Ļubļanā.

Administratīvā tiesa lietas izskata tās galvenajā birojā un šādās nodaļās:

 • Ceļes departamentā teritorijā, kas ietilpst Ceļes augstās tiesas piekritībā,
 • Nova Goricas departamentā teritorijās, kas ietilpst Koperas augstās tiesas piekritībā,
 • Mariboras departamentā teritorijā, kas ietilpst Mariboras augstās tiesas piekritībā.

Administratīvā tiesa izskata lietas koleģiāli trīs tiesnešu sastāvā, izņemot atsevišķas likumā noteiktas lietas, ko izskata tiesnesis vienpersoniski.

Augstākā tiesa viena tiesneša sastāvā lemj par procesa pieļaujamību; pārsūdzības un pārskatīšanas pieteikumus tā izskata koleģiāli trīs tiesnešu sastāvā; Strīdos par lietas piekritību starp administratīvo tiesu un vispārīgās kompetences tiesu vai specializēto tiesu lietu izskata koleģiāli trīs tiesnešu sastāvā. Strīdos par lietas piekritību starp administratīvo tiesu un augstāko tiesu lietu izskata koleģiāli piecu tiesnešu sastāvā.

Juridiskās datu bāzes

Papildu informāciju par tiesām Slovēnijā var atrast Slovēnijas Republikas Augstākās tiesas tīmekļa vietnē.

Saites:

Darba tiesas

Slovēnijas Republikas administratīvā tiesa

Lapa atjaunināta: 27/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.