Specializētās valstu tiesas

Vairākās dalībvalstīs ir specializētas tiesas, kas izskata īpašas lietas. Parasti šīs tiesas izskata ar administratīviem jautājumiem saistītus strīdus, bet dažkārt privātpersonu vai uzņēmumu strīdus.

Vairākās dalībvalstīs ir specializētas tiesas, kas izskata administratīvās lietas, t. i., ar administratīviem jautājumiem saistītus valsts iestāžu un privātpersonu vai uzņēmumu strīdus par valsts pārvaldes iestāžu pieņemtajiem lēmumiem, piemēram, strīdus par būvatļaujām, uzņēmējdarbības atļaujām vai nodokļu paziņojumiem.

Dažās dalībvalstīs ir specializētas tiesas, kas izskata ar nodarbinātības jautājumiem saistītus privātpersonu un/vai uzņēmumu strīdus (civillietas).

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.