Qrati speċjalizzati nazzjonali

Greċja

Din it-taqsima tagħtik informazzjoni dwar l-organizzazzjoni ta’ qrati speċjalizzati fil-Greċja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja

Il-Qorti tal-Awditjar

Il-Qorti tal-Awditjar (Ελεγκτικό Συνέδριο), prevista fl-Artikolu 98 tal-Kostituzzjoni Griega, hija qorti għolja ta’ natura doppja, bi dmirijiet ġudizzjarji u amministrattivi. Hija żżomm in-natura ġudizzjarju tagħha meta teżerċita setgħat amministrattivi. Il-kompożizzjoni tal-Qorti tal-Awditjar hija ekwivalenti għal dik tal-Kunsill tal-Istat. Il-Qorti tal-Awditjar teżerċita s-setgħat ġudizzjarji tagħha fis-Sessjoni Plenarja (Ολομέλεια), tliet Sezzjonijiet (τμήματα) u Unitajiet (κλιμάκια).

Is-setgħat ewlenin tagħha huma:

  • in-nefqa tal-awditjar mill-Istat u l-gvernijiet lokali jew persuni ġuridiċi oħra rregolati mil-liġi pubblika;
  • il-kuntratti tal-awditjar ta’ valur finanzjarju kbir li għalihom l-Istat jew persuna bi status ekwivalenti hija kontroparti;
  • l-awditjar tal-kontijiet ta’ uffiċjali tal-kontabilità pubblika u gvernijiet lokali jew persuni ġuridiċi oħra rregolati mil-liġi pubblika;
  • l-għoti ta’ opinjonijiet dwar proposti leġiżlattivi dwar il-pensjonijiet jew ir-rikonoxximent tas-servizz għall-intitolamenti tal-pensjoni;
  • l-abbozzar u l-preżentazzjoni ta’ rapport lill-Parlament dwar id-dħul u l-infiq tal-gvern u l-karta tal-bilanċ;
  • is-smigħ ta’ litigazzjoni dwar l-għoti ta’ pensjonijiet;
  • is-smigħ ta’ kawżi relatati mar-responsabbiltà ta’ uffiċjali ċivili jew militari għal kwalunkwe dannu kkawżat lill-Istat, kemm jekk intenzjonalment kif ukoll jekk b’negliġenza.

Is-sentenzi tal-Qorti tal-Awditjar mhumiex soġġetti għall-awtorità ġudizzjarja tal-Kunsill tal-Istat.

Qrati speċjalizzati oħra

Qrati marzjali (στρατοδικεία), qrati navali (ναυτοδικεία) u qrati tal-forza tal-ajru (αεροδικεία)

Dawn huma qrati speċjali kriminali. Ir-reati kollha mwettqa minn persunal militari fl-armata, fil-flotta jew fil-forza tal-ajru (mingħajr eċċezzjoni) huma soġġetti għall-ġuriżdizzjoni tal-qrati msemmija hawn fuq.

Qorti Suprema Speċjali

Il-Qorti Suprema Speċjali (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) hija qorti speċjalizzata, simili għal Qorti Kostituzzjonali fis-sens li l-biċċa l-kbira tat-tilwim fil-ġuriżdizzjoni tagħha huwa ta’ natura kostituzzjonali. Il-Qorti hija prevista fl-Artikolu 100 tal-Kostituzzjoni Griega u hija responsabbli biex tiddeċiedi dwar il-validità tal-elezzjonijiet parlamentari, tneħħi l-Membri tal-Parlament mill-kariga jew issolvi kunflitti bejn it-tliet qrati għolja tal-Greċja. Is-sentenzi tal-Qorti Suprema Speċjali huma finali u ma jistgħux jiġu appellati.

Il-Qorti hija magħmula mill-President tal-Kunsill tal-Istat, il-President tal-Qorti Suprema (Άρειος Πάγος), il-President tal-Qorti tal-Awditjar, erba’ Kunsillieri tal-Kunsill tal-Istat u erba’ Kunsillieri tal-Qorti Suprema (maħtura bix-xorti kull sena oħra).

Il-Qorti hija ppreseduta mill-President li jkollu l-itwal mandat fi ħdan il-Kunsill tal-Istat jew il-Qorti Suprema. Meta tisma’ kawżi li jinvolvu r-riżoluzzjoni ta’ kunflitti u tilwim dwar il-kostituzzjonalità jew l-interpretazzjoni ta’ dispożizzjonijiet legali, il-Qorti tinkludi żewġ professuri stabbiliti ta’ skejjel tad-dritt tal-universitajiet Griegi.

Qorti Speċjali għal Każijiet bi Proċess Terminat u Dikjarat Null

Il-Qorti Speċjali għal Każijiet bi Proċess Terminat u Dikjarat Null (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας) hija prevista fl-Artikolu 99 tal-Kostituzzjoni u l-Liġi 693/1977 u tisma’ każijiet bi proċess terminat u dikjarat null kontra uffiċjali ġudizzjarji. Il-Qorti hija komposta mill-President tal-Kunsill tal-Istat, li jaġixxi bħala President, Kunsillier tal-Kunsill tal-Istat, Kunsillier tal-Qorti Suprema, Kunsillier tal-Qorti tal-Awditjar, żewġ professuri stabbiliti ta’ skejjel tad-dritt tal-universitajiet Griegi u żewġ avukati (membri tal-Bord tad-Dixxiplina Suprema tal-avukati, maħtura bix-xorti).

Qorti Speċjali li Tiġġudika dwar ir-Responsabbiltà tal-Ministri

Il-Qorti Speċjali li Tiġġudika dwar ir-Responsabbiltà tal-Ministri (Ειδικό Δικαστήριο Ευθύνης Υπουργών) hija prevista fl-Artikolu 86 tal-Kostituzzjoni.

Hija stabbilita għal każijiet speċifiċi u hija komposta minn sitt membri tal-Kunsill tal-Istat u seba’ membri tal-Qorti Suprema, magħżula bix-xorti mill-Ispeaker tal-Parlament wara li jinbdew proċedimenti legali. Is-seduti ta’ smigħ jieħdu l-forma ta’ sessjoni pubblika tal-Parlament u huma ppreseduti mill-membri taż-żewġ qrati superjuri msemmija hawn fuq. Dawn il-membri jridu jkunu nħatru jew ġew promossi għall-grad attwali tagħhom qabel ma tiġi ppreżentata proposta biex jinbdew proċedimenti legali. Jippresjiedi l-membru bl-ogħla klassifikazzjoni fost il-membri tal-Qorti Suprema magħżul(a) bil-polza. Jekk aktar minn membru wieħed ikollu l-istess grad, il-membru bl-itwal karriera bejniethom jippresjiedi. Membru tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tal-Qorti Suprema jew viċi, it-tnejn li huma magħżula bix-xorti, jaġixxi bħala Prosekutur Pubbliku.

Din il-Qorti Speċjali hija responsabbli biex tipproċessa reati kriminali mwettqa minn ministri tal-gvern u segretarji parlamentari ministri waqt li kienu fil-kariga, dment li l-każijiet ikunu ġew riferuti lill-Qorti mill-Parlament.

Qorti Speċjali għat-Tilwim dwar ir-Remunerazzjoni ta’ Uffiċjali Ġudizzjarji

Il-Qorti Speċjali għal Tilwim dwar ir-Remunerazzjoni tal-Uffiċjali Ġudizzjarji (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) hija prevista fl-Artikolu 88 tal-Kostituzzjoni.

Hija ffurmata mill-membri tal-Qorti Speċjali previsti fl-Artikolu 99 tal-Kostituzzjoni, bil-parteċipazzjoni ta’ professur stabbilit addizzjonali u avukat addizzjonali.

Il-Qorti hija responsabbli biex tisma’ tilwim dwar (it-tipi kollha ta’) remunerazzjoni u pensjonijiet ta’ uffiċjali ġudizzjarji jekk ir-riżoluzzjoni tal-kwistjonijiet legali x’aktarx li tinfluwenza s-salarju, il-pensjoni jew l-istatus tat-taxxa ta’ numru akbar ta’ uffiċjali.

Bażijiet tad-data legali

Is-sit web tal-Qorti tal-Awdituri fih sommarju ta’ għadd indikattiv ta’ sentenzi.

Links relatati

Il-Qorti tal-Awditjar

L-aħħar aġġornament: 16/01/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.