Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

De gespecialiseerde rechtbanken zijn de handelsrechtbanken (trgovački sudovi) en de administratieve rechtbanken (upravni sudovi) als rechtbanken van eerste aanleg, en de hoge politierechtbank van de Republiek Kroatië (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske), de hoge handelsrechtbank van de Republiek Kroatië (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) en de hoge administratieve rechtbank van de Republiek Kroatië (Visoki upravni sud Republike Hrvatske) als rechtbanken van tweede aanleg.

Bevoegdheden

Handelsrechtbanken

Er zijn negen handelsrechtbanken in de Republiek Kroatië (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar, Pazin en Dubrovnik),

die zijn belast met de volgende taken:

 1. uitspraak doen over contentieuze en niet-contentieuze zaken wanneer een specifieke wet daarin voorziet;
 2. het verrichten van inschrijvingen in en het bijhouden van gerechtelijke registers;
 3. beslissen over verzoeken in verband met de vestiging, de werking en de stopzetting van een onderneming;
 4. beslissen over voorstellen tot inleiding van een faillissementsprocedure en tot voortzetting van de procedure van surseance van betaling en van de faillissementsprocedure;
 5. beslissen over verzoeken om inschrijving in het scheepsregister, voor zover de behandeling daarvan in het wetboek van zeerecht aan de handelsrechtbanken is toegewezen, verzoeken tot aansprakelijkheidsbeperking van scheepseigenaren en klachten tegen de grondslag voor de verrekening van averij-grosse, tenzij in de wet voor specifieke gevallen anders is bepaald;
 6. het voeren van procedures over de erkenning van in het buitenland gegeven rechterlijke en scheidsrechterlijke beslissingen in handelsgeschillen;
 7. het veiligstellen van bewijs voor procedures die onder hun bevoegdheid vallen;
 8. het opleggen van bewarende maatregelen in/met betrekking tot procedures die onder hun bevoegdheid vallen;
 9. het verlenen van internationale rechtshulp bij bewijsgaring in handelszaken;
 10. andere in de wet genoemde taken.

De hoge handelsrechtbank van de Republiek Kroatië

Administratieve rechtbanken

Er zijn vier administratieve rechtbanken in de Republiek Kroatië (Zagreb, Split, Rijeka en Osijek), die zijn belast met de volgende taken:

 1. het behandelen van beroepen tegen individuele besluiten van publiekrechtelijke instellingen;
 2. het behandelen van beroepen tegen handelingen van publiekrechtelijke instellingen;
 3. het behandelen van beroepen tegen publiekrechtelijke instellingen wegens verzuim om individuele besluiten vast te stellen en wegens overschrijding van wettelijke termijnen;
 4. het behandelen van beroepen tegen administratieve contracten en de tenuitvoerlegging van administratieve contracten;
 5. het behandelen van andere zaken die hen bij wet zijn toegewezen.

Administratieve rechtbanken van de Republiek Kroatië

De hoge politierechtbank van de Republiek Kroatië

 1. behandelt gewone rechtsmiddelen tegen beslissingen van de gemeentelijke rechtbanken in delictzaken en beslissingen van publiekrechtelijke instellingen die in eerste aanleg een delictprocedure voeren, wanneer een specifieke wet daarin voorziet;
 2. behandelt bevoegdheidsgeschillen tussen gemeentelijke rechtbanken in delictzaken;
 3. behandelt buitengewone rechtsmiddelen tegen definitieve en bindende uitspraken over delicten wanneer zulks in een specifieke wet is vastgesteld;
 4. behandelt beroepen inzake internationale justitiële samenwerking met de lidstaten van de EU bij delicten die onder hun bevoegdheid vallen;
 5. houdt toezicht op het correcte gedrag van de rechters die delictzaken behandelen;
 6. verricht andere in de wet genoemde taken.

De hoge politierechtbank van de Republiek Kroatië
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb

Telefoon: +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91

E-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

De hoge handelsrechtbank van de Republiek Kroatië

 1. behandelt beroepen tegen in eerste aanleg genomen beslissingen van de handelsrechtbanken;
 2. beslecht geschillen over de territoriale bevoegdheid van de handelsrechtbanken en beslist over de doorverwijzing van zaken naar handelsrechtbanken;
 3. verricht andere in de wet genoemde taken.

De hoge handelsrechtbank van de Republiek Kroatië
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb

Telefoon: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29

http://www.vtsrh.hr/

De hoge administratieve rechtbank van de Republiek Kroatië

 1. behandelt beroepen tegen uitspraken van administratieve rechtbanken en tegen voor beroep vatbare besluiten;
 2. oordeelt over de rechtmatigheid van algemene handelingen;
 3. beslecht bevoegdheidsconflicten tussen administratieve rechtbanken;
 4. behandelt andere zaken die haar bij wet zijn toegewezen.

De hoge administratieve rechtbank van de Republiek Kroatië
Frankopanska 16
10 000 Zagreb

Telefoon: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28

http://www.upravnisudrh.hr/

Laatste update: 20/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.