Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

De Republiek Cyprus kent de volgende gespecialiseerde rechtbanken:

Gespecialiseerde rechtbanken

  • Administratieve rechtbank (Διοικητικό Δικαστήριο)

De administratieve rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van de beroepszaken die krachtens artikel 146 van de grondwet aanhangig worden gemaakt tegen enig besluit, handelen of nalaten van personen of organen die administratieve bevoegdheden uitoefenen. De administratieve rechtbank kan elke uitvoerbare administratieve handeling nietig verklaren wegens schending of misbruik van bevoegdheid of wegens strijdigheid met de wet of de grondwet. Wanneer het beroep betrekking heeft op een belastingkwestie of een internationale beschermingsprocedure, kan de rechtbank het besluit of de handeling in kwestie geheel of gedeeltelijk wijzigen.

  • Familierechtbank (Οικογενειακό Δικαστήριο)

De familierechtbank is bij uitsluiting bevoegd voor verzoeken tot echtscheiding, gezag over kinderen en alimentatie alsook voor eigendomsgeschillen tussen echtgenoten die lid zijn van de Grieks-orthodoxe kerk.

Indien de partijen tot een van de andere religieuze gemeenschappen van Cyprus behoren, namelijk tot de Armeense, de maronitische of de rooms-katholieke gemeenschap, vallen de voornoemde zaken onder de bevoegdheid van de familierechtbank voor religieuze gemeenschappen.

De Republiek Cyprus telt drie familierechtbanken, één voor Nicosia en Kyrenia, één voor Limassol en Paphos en één voor Larnaca en Famagusta. Voorts is er een familierechtbank voor religieuze gemeenschappen die in Nicosia is gevestigd en voor de gehele Republiek Cyprus bevoegd is.

Zaken die bij de familierechtbank aanhangig worden gemaakt, worden behandeld door één rechter, met uitzondering van echtscheidingsverzoeken, die behandeld worden door een kamer van drie rechters.

  • Rechtbank voor industriële geschillen (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

De rechtbank voor industriële geschillen is bij uitsluiting bevoegd voor alle industriële geschillen die verband houden met de beëindiging van arbeidsovereenkomsten, zoals de betaling van een vergoeding voor ongerechtvaardigd ontslag (met uitzondering van de gevallen waarin het gevorderde bedrag hoger is dan het equivalent van twee jaar salaris, aangezien die onder de bevoegdheid van de districtsrechtbank vallen), betaling van de opzeggingsvergoeding, afvloeiingsuitkeringen en vorderingen krachtens de arbeidsovereenkomst, zoals nog te betalen lonen, vakantiegeld, dertiende maand of bonussen. Zij is tevens bevoegd voor civiele zaken die verband houden met de Wet op de bescherming van het moederschap (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), gevallen van ongelijke behandeling en seksuele intimidatie op de werkplek alsmede geschillen tussen voorzieningsfondsen (Ταμεία Πρόνοιας) en hun leden.

De rechtbank voor industriële geschillen is samengesteld uit een voorzitter of een rechter, die lid is van de rechterlijke macht van de Republiek (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας), en twee lekenrechters die worden aangeduid op aanbeveling van de werkgevers- en werknemersorganisaties. De lekenrechters hebben een louter raadgevende functie.

In de Republiek zijn er thans drie rechtbanken voor industriële geschillen, die gevestigd zijn in Nicosia, Limassol en Larnaca.

  • Rechtbank voor huurgeschillen (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)

De rechtbank voor huurgeschillen is bevoegd om zaken te behandelen die betrekking hebben op de terugvordering van verhuurde onroerende goederen, het vaststellen van redelijke huurprijzen en enige andere bijbehorende of aanvullende zaken.

Elke rechtbank voor huurgeschillen is samengesteld uit een voorzitter, die lid is van de rechterlijke macht, en twee andere leden die worden benoemd door vertegenwoordigers van de huurders en de verhuurders. Deze leden hebben een louter raadgevende functie. De rechtbank heeft twee kamers.

  • Administratieve rechtbank voor internationale bescherming (Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας)

De administratieve rechtbank voor internationale bescherming is bij uitsluiting bevoegd om in eerste aanleg uitspraak te doen over asielverzoeken overeenkomstig de op grond van artikel 146 van de grondwet aangenomen vluchtelingenwet of over zaken van verzuim om te handelen uit hoofde van de vluchtelingenwet.

  • Militaire rechtbank (Στρατιωτικό Δικαστήριο)

De militaire rechtbank is bevoegd voor strafbare feiten die gepleegd zijn door leden van de krijgsmacht en een schending inhouden van het militaire strafwetboek (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), de wet op de nationale garde (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), het strafwetboek (Ποινικός Κώδικας) of enige andere wet, ongeacht de opgelegde straf. Bij wijze van uitzondering kunnen ook particulieren voor de militaire rechtbank worden gedaagd wanneer het militaire strafwetboek of enige andere wet daarin voorziet.

Indien de beschuldigde de rang van kolonel of hoger heeft, wordt de militaire rechtbank op dezelfde wijze samengesteld als het hof van assisen.

De voorzitter van de rechtbank is een rechter die tot de rechterlijke macht van de Republiek behoort. Er zijn twee rechter-bijzitters die militair zijn en zijn benoemd door de hoge raad voor de magistratuur.

Juridische gegevensbanken

Er bestaat nog geen officiële juridische gegevensbank. Er zijn enkele particuliere juridische gegevensbanken, waarvan sommige abonneediensten aanbieden en andere kosteloze toegang verlenen.

Zij bevatten informatie over rechterlijke uitspraken en primaire wetgeving.

Laatste update: 10/07/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.