Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Engeland en Wales

Op deze pagina vindt u informatie over een aantal gespecialiseerde rechtbanken in Engeland en Wales, inclusief tribunals.

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Administratieve rechtbanken

Bij de Tribunals Courts and Enforcement Act 2007 (wet van 2007 betreffende rechtbanken en tenuitvoerlegging) is voor de meeste tribunals één enkele, uniforme structuur tot stand gebracht, die bestaat uit het First-tier Tribunal (lagere rechtbank) en het Upper Tribunal (hogere rechtbank). Het First-tier Tribunal en het Upper Tribunal hebben elk eigen kamers voor verschillende onderwerpen, waarin vergelijkbare zaken worden behandeld. Informatie over de tribunals is te vinden op de website van Her Majesty's Courts and Tribunals service.

First-tier tribunal (lagere rechtbank)

Het First-tier Tribunal is een tribunal met algemene bevoegdheid. De belangrijkste taak ervan is de behandeling van beroepszaken tegen besluiten van de overheid op de gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen. Voor sommige zaken is een tribunal bevoegd voor het gehele Verenigd Koninkrijk. Het First-tier Tribunal is momenteel onderverdeeld in zeven kamers:

 • de Social Entitlement Chamber (sociale uitkeringen);
 • de Health, Education and Social Care Chamber (gezondheidszorg, onderwijs en welzijn);
 • de War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (oorlogspensioenen en schadevergoedingen voor de strijdkrachten);
 • de Tax Chamber (belastingzaken);
 • de General Regulatory Chamber (regelgevingskwesties);
 • de Immigration and Asylum Chamber (immigratie- en asielzaken);
 • de Property Chamber (eigendomsgerelateerde zaken).

Upper Tribunal (hogere rechtbank)

Het Upper Tribunal beslist voornamelijk, maar niet uitsluitend, over beroepszaken tegen beslissingen van het First-tier Tribunal. Het is een superior Court of Record (hogere rechtbank die alle procedurestukken bewaart) en is onder bepaalde omstandigheden ook bevoegd om over te gaan tot een juridische toetsing.

Het Upper Tribunal bestaat uit:

 • de Administrative Appeals Chamber (administratieve beroepszaken);
 • de Lands Chamber (grondaangelegenheden);
 • de Tax and Chancery Chamber (belastingzaken);
 • de Immigration and Asylum Chamber (immigratie- en asielzaken).

Kenmerkend voor de tribunals is hun kennis over de onderwerpen waarop de beroepszaken betrekking hebben. De structuur is van dien aard dat de rechters deskundig zijn op de desbetreffende gebieden en dat ook de niet-juristen beschikken over de relevante beroepskwalificaties of -ervaring. De samenstelling van de kamers voor de verschillende soorten beroepsprocedures is afhankelijk van het onderwerp van de betrokken zaak.

Employment Tribunal en Employment Appeal Tribunal

Het Employment Tribunal (arbeidsrechtbank) en het Employment Appeal Tribunal (het hof van beroep voor arbeidszaken) maken geen deel uit van de uniforme structuur van de tribunals, maar worden ondersteund door Her Majesty's Courts and Tribunals service. Hun taak bestaat erin de administratieve werkzaamheden te verrichten die nodig zijn om vorderingen te kunnen instellen bij de Employment Tribunals en vervolgens eventueel beroepsprocedures bij het Employment Appeal Tribunal.

In Engeland en Wales is het Administrative Court (administratieve rechtbank) bevoegd voor het bestuursrecht en houdt het voorts toezicht op lagere rechtbanken en tribunals.

Gespecialiseerde rechtbanken

In Engeland en Wales zijn er meerdere gespecialiseerde rechtbanken:

 • in de Coroners' Courts (rechtbanken van instructie) stellen coroners (rechters van instructie), soms samen met een jury, een onderzoek in naar de oorzaken van gewelddadige, onnatuurlijke of verdachte sterfgevallen, of plotselinge sterfgevallen met een onbekende oorzaak;
 • het Court of Protection (voogdijrechtbank) neemt beslissingen over de eigendommen, de belangen, de gezondheidszorg en het welzijn van handelingsonbekwame volwassenen (en soms kinderen). Het is ook bevoegd een verklaring op te stellen over de vraag of een persoon bekwaam is om een bepaalde beslissing te nemen. Het is een superior court of record en kan precedenten scheppen;
 • de Courts Martial (militaire rechtbanken) behandelen onder het militair recht vallende zaken tegen leden van de krijgsmacht;
 • de Ecclesiastical Courts (kerkelijke rechtbanken) nemen beslissingen in zaken met betrekking tot de Church of England en het kerkelijk recht;
 • de Commercial/Mercantile Courts (handelsrechtbanken) behandelen handelsrechtelijke zaken;
 • de Technology and Construction Courts (rechtbanken voor technologie- en bouwzaken) behandelen kwesties in verband met bouwwerken of informatietechnologie-contracten.

Links

Her Majesty's Courts and Tribunals Service

Laatste update: 28/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.