Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Estland

Op deze pagina wordt informatie gegeven over administratieve en gespecialiseerde rechtbanken in het Estlandse rechtsstelsel.

Inhoud aangereikt door
Estland

Gespecialiseerde rechtbanken

De Estlandse grondwet bepaalt dat bij wet kan worden voorzien in de oprichting van gespecialiseerde rechtbanken die bevoegd zijn voor een specifiek rechtsgebied. De oprichting van noodrechtbanken is echter verboden.

In Estland zijn geen gespecialiseerde rechtbanken opgericht.

Grondwettelijk hof

Het Hooggerechtshof vervult tegelijkertijd de functie van hoogste rechterlijke instantie en grondwettelijk hof.

Als grondwettelijk hof behandelt het Hooggerechtshof:

 • verzoeken om grondwettigheidstoetsing van wetgeving van algemene toepassing of van de weigering een wetsinstrument van algemene toepassing uit te vaardigen;
 • verzoeken om toetsing van de overeenstemming tussen de internationale verdragen en de grondwet;
 • verzoeken om advies over de interpretatie van de grondwet in samenhang met de EU-wetgeving;
 • verzoeken en klachten betreffende de resoluties van het Estlandse parlement, het bureau van het parlement en de president van de republiek;
 • verzoeken om een lid van het parlement, de president van de republiek, de kanselier van Justitie of de auditeur-generaal voor langere tijd onbekwaam te verklaren om zijn functie uit te oefenen;
 • verzoeken om een lid van het parlement uit zijn bevoegdheid te ontzetten;
 • de kwestie van het al dan niet toestemming verlenen aan de voorzitter van het parlement om, optredend als president van de republiek, buitengewone parlementsverkiezingen te houden of te weigeren een wet af te kondigen;
 • verzoeken om de activiteiten van een politieke partij stop te zetten;
 • klachten en bezwaren tegen beslissingen en handelingen van verkiezingscommissies.

In Estland kunnen individuele personen geen verzoeken voor toetsing aan de grondwet indienen.

De contactgegevens van het Hooggerechtshof zijn te vinden op de website van het Hooggerechtshof.

De toetsing aan de grondwet is geregeld in de Wet gerechtelijke procedure grondwettelijke toetsing.

Administratieve rechtbanken

Administratieve rechtbanken zijn rechtbanken van eerste aanleg die administratieve zaken behandelen. In Estland handelen zij alleen in eerste aanleg als onafhankelijke gerechtelijke instanties.

Uitspraken van administratieve rechtbanken worden door arrondissementsrechtbanken, als rechtbanken van tweede aanleg, getoetst op basis van beroepen tegen deze uitspraken.

De bevoegdheid van de administratieve rechtbanken, de procedure voor het instellen van een vordering bij een administratieve rechtbank en de regels voor administratieve procedures zijn neergelegd in de Wet administratief procesrecht.

Administratieve rechtbanken

In Estland zijn er twee administratieve rechtbanken: die van Tallinn en die van Tartu.

De administratieve rechtbanken zetelen in meerdere gerechtsgebouwen.

De administratieve rechtbank van Tallinn zetelt in twee gerechtsgebouwen:

 • dat van Tallinn, en
 • dat van Pärnu

De administratieve rechtbank van Tartu zetelt in twee gerechtsgebouwen:

 • dat van Tartu, en
 • dat van Jõhvi

Arrondissementsrechtbanken

In Estland zijn er twee arrondissementsrechtbanken, die fungeren als rechtbanken van tweede aanleg:

 • de arrondissementsrechtbank van Tallinn
 • de arrondissementsrechtbank van Tartu

De contactgegevens van de rechtbanken zijn te vinden op de website van de rechterlijke organisatie. De gegevensbank is kosteloos te gebruiken.

Laatste update: 01/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.