Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Finland

Op deze pagina vindt u informatie over de gespecialiseerde rechtbanken in Finland.

Inhoud aangereikt door
Finland

Gespecialiseerde rechtbanken

In Finland zijn er verschillende gespecialiseerde rechtbanken. Hun taken zijn vastgesteld in specifieke wetten. De gespecialiseerde rechtbanken zijn opgericht om zaken te behandelen die niet door de algemene of administratieve rechtbanken kunnen worden behandeld omdat ze bijzondere deskundigheid vereisen. De samenstelling van de gespecialiseerde rechtbanken is doorgaans een afspiegeling van de deskundigheid die de desbetreffende bevoegdheidssfeer vereist. Tot de gespecialiseerde rechtbanken behoren:

  • de arbeidsrechtbank
  • het hof voor marktzaken
  • de verzekeringsrechtbank en
  • het hoge hof voor impeachment.

De arbeidsrechtbank

De arbeidsrechtbank behandelt en beslecht geschillen betreffende de uitlegging van de wet op de arbeidsovereenkomsten, de wet op de arbeidsovereenkomsten van staatsambtenaren, de wet op de arbeidsovereenkomsten van gemeenteambtenaren en de wet ter reglementering van de overeenkomsten van ambtenaren in dienst van de Evangelisch-Lutherse Kerk. Zij behandelt tevens geschillen betreffende overeenkomsten van staatsambtenaren en collectieve arbeidsovereenkomsten van werknemers.

Het hof voor marktzaken

Het hof voor marktzaken is de gespecialiseerde rechtbank voor mededinging en tenuitvoerlegging, intellectuele eigendom en marktrecht.

De verzekeringsrechtbank

De verzekeringsrechtbank is de bijzondere rechtbank voor sociale zekerheidszaken. Zij behandelt onder meer geschillen betreffende het recht van een persoon op een werknemerspensioen, een nationaal pensioen en een werkloosheidsuitkering en een vergoeding op grond van een arbeidsongeval, een beroepsziekte, schade veroorzaakt door een misdrijf, militaire invaliditeit of een militair ongeval.

Het hoge hof voor impeachment

Het hoge hof voor impeachment is een gespecialiseerde rechtbank die kennis neemt van zaken waarbij leden van de Finse regering, het hooggerechtshof of het administratief hooggerechtshof en bepaalde hogere ambtenaren beschuldigd worden van onwettig gedrag in de uitoefening van hun ambt. Het hoge hof voor impeachment wordt slechts bijeengeroepen indien dat noodzakelijk is.

Aanvullende informatie

De website van de Finse rechtscolleges bevat informatie over het Finse rechtssysteem. Het is een portaal dat als één loket fungeert voor wie op zoek is naar informatie over rechtbanken, handhavingsinstanties en rechtsbijstand.

Zij bevat onder meer recente jurisprudentie van de hoven van beroep en de administratieve rechtbanken en links naar de websites van alle rechtbanken.

Laatste update: 02/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.