Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Griekenland

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Griekenland.

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Rekenkamer

De rekenkamer (Ελεγκτικό Συνέδριο), die bij artikel 98 van de Griekse grondwet is ingesteld, is een hoge rechterlijke instantie met een tweeledig karakter, in die zin dat zij zowel rechterlijke als administratieve taken heeft. Bij de uitoefening van haar administratieve taken behoudt de rekenkamer haar rechterlijke aard. De samenstelling van de rekenkamer is vergelijkbaar met die van de raad van state. De rekenkamer oefent haar rechterlijke bevoegdheden uit in plenaire vergadering (Ολομέλεια), drie afdelingen (τμήματα) en eenheden (κλιμάκια).

Haar belangrijkste bevoegdheden zijn:

  • het controleren van de uitgaven van de staat en de lokale bestuursorganen of andere publiekrechtelijke rechtspersonen;
  • het controleren van contracten van grote financiële waarde waarbij de staat of een persoon met een gelijkwaardige status als tegenpartij optreedt;
  • het controleren van rekeningen van openbare rekenplichtigen en lokale bestuursorganen of andere publiekrechtelijke rechtspersonen;
  • het uitbrengen van adviezen over wetsvoorstellen inzake pensioenen of de inaanmerkingneming van dienstjaren voor pensioenrechten;
  • het opstellen en indienen bij het parlement van een verslag over de ontvangsten en uitgaven en de balans van de regering;
  • het behandelen van geschillen over de toekenning van pensioenen;
  • het behandelen van zaken betreffende de aansprakelijkheid van burgerlijke of militaire ambtenaren voor aan de staat toegebrachte schade, ongeacht of deze schade opzettelijk of uit nalatigheid is veroorzaakt.

De uitspraken van de rekenkamer vallen niet onder de jurisdictie van de raad van state.

Andere gespecialiseerde rechtbanken

Krijgsraden voor de landmacht (στρατοδικεία), de zeemacht (ναυτοδικεία) en de luchtmacht (αεροδικεία)

Dit zijn speciale strafrechtbanken. Alle delicten die door militair personeel van de landmacht, de zeemacht of de luchtmacht worden gepleegd, vallen zonder uitzondering onder de jurisdictie van die rechtbanken.

Bijzonder hooggerechtshof

Het bijzonder hooggerechtshof (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) is een gespecialiseerde rechtbank, vergelijkbaar met een grondwettelijk hof, aangezien de meeste geschillen die onder zijn bevoegdheid vallen van grondwettelijke aard zijn. Het bijzonder hooggerechtshof is ingesteld bij artikel 100 van de Griekse grondwet en is belast met de beoordeling van de geldigheid van parlementsverkiezingen, het ontheffen van parlementsleden uit hun ambt of het oplossen van conflicten tussen de drie hoogste rechterlijke instanties van Griekenland. Arresten van het bijzonder hooggerechtshof zijn onherroepelijk en zijn niet vatbaar voor hoger beroep.

Het bijzonder hooggerechtshof is samengesteld uit de voorzitter van de raad van state, de voorzitter van het hooggerechtshof (Άρειος Πάγος), de voorzitter van de rekenkamer, plus vier raadsleden van de raad van state en vier raadsleden van het hooggerechtshof (die om de twee jaar bij loting worden aangewezen).

Het bijzonder hooggerechtshof wordt voorgezeten door de langstzittende voorzitter van de raad van state of van het hooggerechtshof. Bij de behandeling van zaken waarbij conflicten of geschillen moeten worden opgelost over de grondwettigheid of de interpretatie van wettelijke bepalingen, wordt het bijzonder hooggerechtshof uitgebreid met twee vast aangestelde hoogleraren van de rechtenfaculteit van Griekse universiteiten.

Bijzondere rechtbank voor verhaal op de rechter

De bijzondere rechtbank voor verhaal op de rechter (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας) is ingesteld bij artikel 99 van de grondwet en wet nr. 693/1977 en behandelt zaken waarbij verhaal is ingesteld tegen justitieambtenaren. Deze rechtbank is samengesteld uit de voorzitter van de raad van state, die als voorzitter fungeert, een raadslid van de raad van state, een raadslid van het hooggerechtshof, een raadslid van de rekenkamer, twee vast aangestelde hoogleraren van de rechtenfaculteit van Griekse universiteiten en twee advocaten (leden van de hoge tuchtraad die bij loting worden aangewezen).

Bijzondere rechtbank voor de aansprakelijkheid van ministers

De bijzondere rechtbank voor de aansprakelijkheid van ministers (Ειδικό Δικαστήριο Ευθύνης Υπουργών) is ingesteld bij artikel 86 van de grondwet.

Zij wordt voor specifieke zaken bijeengeroepen en is samengesteld uit zes leden van de raad van state en zeven leden van het hooggerechtshof, die bij loting worden gekozen door de voorzitter van het parlement nadat een gerechtelijke procedure is ingeleid. De zittingen vinden plaats in de vorm van een openbare zitting van het parlement en worden voorgezeten door de leden van de twee bovengenoemde hoge rechterlijke instanties. Deze leden moeten tot hun huidige functie zijn benoemd of bevorderd voordat er een voorstel tot inleiding van een gerechtelijke procedure is ingediend. Het lid met de hoogste positie van de bij loting aangewezen leden van het hooggerechtshof zit de zitting voor. Wanneer meerdere leden een positie op hetzelfde niveau bekleden, fungeert de langstzittende als voorzitter. Een lid van het openbaar ministerie van het hooggerechtshof of zijn plaatsvervanger fungeert als openbaar aanklager (beiden aangewezen bij loting).

Deze bijzondere rechtbank is belast met het behandelen van delicten die ministers en staatssecretarissen tijdens hun ambtsperiode hebben begaan; een dergelijke zaak kan alleen door het parlement naar de rechtbank worden verwezen.

Bijzondere rechtbank voor geschillen over de bezoldiging van justitieambtenaren

De bijzondere rechtbank voor geschillen over de bezoldiging van justitieambtenaren (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) is ingesteld bij artikel 88 van de grondwet.

Zij bestaat uit de leden van de in artikel 99 van de grondwet bedoelde bijzondere rechtbank, met deelname van een extra hoogleraar met vaste aanstelling en een extra advocaat.

Deze bijzondere rechtbank is belast met de behandeling van geschillen over (alle soorten) bezoldigingen en pensioenen van justitieambtenaren wanneer de beslissing over de betrokken juridische kwestie van invloed kan zijn op het salaris, het pensioen of de belastingstatus van een grotere groep ambtenaren.

Juridische gegevensbanken

Op de website van de rekenkamer staat de samenvatting van een indicatief aantal arresten.

Links

Rekenkamer

Laatste update: 29/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.