Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Griekenland

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Griekenland.

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Raad van State

De Raad van State (Συμβούλιο της Επικρατείας), die overeenkomstig artikel 95 van de Griekse grondwet is georganiseerd, is de hoogste administratieve rechtbank en oefent zijn rechtsbevoegdheid uit in plenaire vergaderingen (Ολομέλεια) of in afdelingen (τμήματα). In plenaire vergadering is de Raad samengesteld uit de voorzitter, ten minste tien raadsleden (σύμβουλοι), twee assistent-raadsleden (πάρεδροι) en een griffier (γραμματέας).

Er zijn zes afdelingen: I, II, III, IV, V en VI.

De eerste vier afdelingen (I, II, III en IV) oefenen de gerechtelijke bevoegdheden van de Raad uit en houden openbare zittingen. Bij de zittingen zijn onder meer de voorzitter van de afdeling (vicevoorzitter van de Raad van State), twee raadsleden, twee assistent-raadsleden en een griffier aanwezig (vijf leden).

Elke afdeling kan, aangevuld met twee raadsleden, een college van zeven leden vormen. Dit gebeurt evenwel alleen bij zaken die aan een afdeling van zeven leden zijn voorgelegd door de voorzitter van de rechtbank of die door een afdeling van vijf leden daarnaar zijn doorverwezen.

Afdeling V is belast met de beoordeling van besluiten en de uitoefening van disciplinaire bevoegdheden. Deze afdeling bestaat uit een voorzitter (vicevoorzitter van de Raad van State), ten minste één raadslid, één assistent-raadslid (wiens stem beslissend is) en een griffier.

Afdeling VI is belast met de rechterlijke toetsing (nietigverklaring) van uitspraken met betrekking tot het wetboek van belastinginning (Κώδικας Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων) en met betrekking tot schadevorderingen die voortkomen uit administratieve geschillen. Deze afdeling heeft dezelfde samenstelling als de eerste vier afdelingen.

De hoofdtaken van de Raad van State zijn vastgesteld in artikel 95, lid 1, van de grondwet en worden uitgevoerd zoals bepaald in de wet.

De Raad van State is onder meer bevoegd voor:

 • het, op verzoek, vernietigen van uitvoerbare overheidsbesluiten van administratieve instanties wegens machtsmisbruik of wetsovertredingen;
 • het, op verzoek, herzien van onherroepelijke uitspraken van gewone administratieve rechtbanken, zoals bij wet gedefinieerd;
 • het behandelen van aanzienlijke administratieve geschillen die krachtens de grondwet en de wetgeving naar de Raad van State zijn doorverwezen;
 • het behandelen van alle besluiten van regelgevende aard.

Autoriteiten moeten de door de Raad van State genomen beslissingen tot nietigverklaring naleven. Doet een bevoegde autoriteit dat niet, dan kan zij overeenkomstig de wet aansprakelijk worden gesteld.

Rekenkamer

De Rekenkamer (Ελεγκτικό Συνέδριο), die overeenkomstig artikel 98 van de Griekse grondwet is georganiseerd, is een hooggerechtshof met een tweeledig karakter, in de zin dat zij zowel gerechtelijke als administratieve taken heeft. Bij de uitoefening van administratieve bevoegdheden behoudt de Rekenkamer zijn gerechtelijke bevoegdheden. De Rekenkamer heeft dezelfde samenstelling als de Raad van State. De Rekenkamer oefent haar gerechtelijke bevoegdheden uit in plenaire vergadering (Ολομέλεια), drie afdelingen (τμήματα) en eenheden (κλιμάκια).

Haar belangrijkste bevoegdheden zijn:

 • het controleren van de uitgaven van de staat en de lokale bestuursorganen of andere publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • het controleren van contracten van grote economische waarde waarbij de staat of een entiteit met gelijkwaardige status partij is;
 • het controleren van rekeningen van openbare rekenplichtigen en lokale bestuursorganen of andere publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • het verlenen van advies over wetsvoorstellen met betrekking tot pensioenen of de inaanmerkingneming van tewerkstelling voor pensioenrechten;
 • het opstellen en indienen van een verslag aan het parlement over het inkomsten- en uitgavenverslag (απολογισμός) en de balans (ισολογισμός) van de regering;
 • het behandelen van geschillen met betrekking tot het toekennen van pensioenen;
 • het behandelen van geschillen met betrekking tot de aansprakelijkheid van burgerlijke of militaire ambtenaren voor schade die de staat opzettelijk of uit nalatigheid is toegebracht.

De uitspraken van de Rekenkamer vallen niet onder de jurisdictie van de Raad van State.

Overige gespecialiseerde rechtbanken

Krijgsraden voor de landmacht (στρατοδικεία), de zeemacht (ναυτοδικεία) en de luchtmacht (αεροδικεία)

Dit zijn bijzondere strafrechtbanken. Alle delicten die door militair personeel van de landmacht, de zeemacht of de luchtmacht worden gepleegd, vallen zonder uitzondering onder de jurisdictie van de militaire rechtbanken.

Bijzonder Hooggerechtshof

Het Bijzonder Hooggerechtshof (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) is een gespecialiseerde rechtbank die in zoverre vergelijkbaar is met een grondwettelijk hof dat de meeste geschillen binnen zijn rechtsgebied betrekking hebben op de grondwet. Het Hof is georganiseerd overeenkomstig artikel 100 van de Griekse grondwet en is belast met de beoordeling van de geldigheid van parlementsverkiezingen, het uit het ambt zetten van parlementsleden of het oplossen van conflicten tussen de drie Griekse hoogste rechterlijke instanties. Vonnissen van het Bijzondere Hooggerechtshof zijn onherroepelijk en kunnen niet in hoger beroep worden bestreden.

Het Hof is samengesteld uit de voorzitter van de Raad van State, de voorzitter van het Hooggerechtshof (Άρειος Πάγος), de voorzitter van de Rekenkamer, plus vier raadsleden van de Raad van State en vier raadsleden van het Hooggerechtshof (die om de twee jaar bij loting worden aangewezen).

Het Hof wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van State of de voorzitter van het Hooggerechtshof, afhankelijk van wie het oudst is. Bij de behandeling van zaken waarbij conflicten of geschillen moeten worden opgelost over de grondwettelijkheid of de interpretatie van wettelijke bepalingen, wordt de samenstelling van het Hof uitgebreid met twee gewoon hoogleraren van de rechtenfaculteit van Griekse universiteiten.

Bijzondere Rechtbank voor verhaal op de rechter

De Bijzondere Rechtbank voor verhaal op de rechter (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας) is overeenkomstig artikel 99 van de grondwet en wet nr. 693/1977 georganiseerd en behandelt rechtszaken waarbij tegen justitieambtenaren verhaal op de rechter is ingesteld. Deze rechtbank is samengesteld uit de voorzitter van de Raad van State, die als voorzitter fungeert, een raadslid van de Raad van State, een raadslid van het Hooggerechtshof, een raadslid van de Rekenkamer, twee gewoon hoogleraren van de rechtenfaculteit van Griekse universiteiten en twee advocaten (leden van de Hoge Tuchtraad die bij loting worden aangewezen).

Bijzondere Rechtbank voor de aansprakelijkheid van ministers

De Bijzondere Rechtbank voor de aansprakelijkheid van ministers (Ειδικό Δικαστήριο Ευθύνης Υπουργών) is georganiseerd overeenkomstig artikel 86 van de grondwet.

Zij komt voor elke zaak bijeen en is samengesteld uit zes leden van de Raad van State en zeven leden van het Hooggerechtshof, die bij loting worden gekozen door de voorzitter van het parlement nadat een rechtszaak is ingesteld. De zittingen hebben de vorm van een openbare vergadering van het parlement en worden voorgezeten door de leden van de twee bovengenoemde hoogste rechtscolleges, die in hun functie moeten zijn benoemd of gepromoveerd voordat het voorstel tot instelling van de gerechtelijke procedure is ingediend. Het lid met de hoogste positie van de gekozen leden van het Hooggerechtshof zit de vergadering voor. Wanneer meerdere leden dezelfde positie bekleden, fungeert de oudste als voorzitter. Een lid van het openbaar ministerie van het Hooggerechtshof of zijn of haar plaatsvervanger fungeert als openbaar aanklager (beide aangewezen bij loting).

Deze Bijzondere Rechtbank is belast met het behandelen van strafbare feiten die ministers en staatssecretarissen tijdens de uitoefening van hun ambt hebben begaan. Een dergelijk proces kan evenwel alleen op initiatief van het parlement plaatsvinden.

Bijzondere Rechtbank voor geschillen over de bezoldiging van justitieambtenaren

De Bijzondere Rechtbank voor geschillen over de bezoldiging van justitieambtenaren (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) is georganiseerd overeenkomstig artikel 88 van de grondwet.

Zij bestaat uit de leden van de in artikel 99 van de grondwet voorziene Bijzondere Rechtbank, aangevuld met een extra gewoon hoogleraar en een extra advocaat.

De rechtbank is belast met de behandeling van geschillen over (alle soorten) bezoldigingen en pensioenen van justitieambtenaren wanneer de schikking van de juridische kwesties die in het geding zijn, waarschijnlijk van invloed zal zijn op het salaris, het pensioen of de belastingstatus van een grotere groep ambtenaren.

Juridische gegevensbanken

 1. Op de website van de Raad van State staan meer dan 250 000 besluiten.

Deze gegevensbank is gratis toegankelijk.

 1. Hieronder staan de websites van de belangrijkste Griekse administratieve rechtbanken van eerste aanleg (διοικητικά εφετεία):

Op de website van de administratieve rechtbank van eerste aanleg te Athene zijn de volgende diensten beschikbaar:

 • zoekmogelijkheden voor jurisprudentie;
 • jurisprudentiebulletins.

De volgende diensten zijn in aanbouw:

 • afgifte van verklaringen;
 • volgen van rechtszaken;
 • indienen van juridische documenten.

Op de websites van alle andere rechtbanken zijn de volgende diensten beschikbaar:

 • elektronisch aanvragen van verklaringen;
 • volgen van rechtszaken.

Naast informatie over de bevoegdheden van de rechtbanken bevatten de meeste bovengenoemde websites ook informatie over de geschiedenis van de rechtbank, het reglement van orde, een organigram, dienstdoende rechters enz.

De toegang is over het algemeen gratis. Voor gebruik van de juridische gegevensbank is echter speciale software en een toegangscode nodig, die alleen aan rechters worden verstrekt.

 1. Hieronder staan de websites van de belangrijkste Griekse administratieve hoven van beroep (διοικητικά εφετεία):

De volgende diensten zijn beschikbaar:

 • zittingsagenda;
 • elektronisch aanvragen van verklaringen;
 • volgen van rechtszaken.

De toegang is over het algemeen gratis. Voor gebruik van de juridische gegevensbank is echter speciale software en een toegangscode nodig, die alleen aan rechters worden verstrekt.

Gerelateerde links

Raad van State

Rekenkamer

Laatste update: 25/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.