Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Hongarije

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van gespecialiseerde rechtbanken in Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Gespecialiseerde rechtbanken

Administratieve/arbeidsrechtbanken

De Hongaarse grondwet omschrijft de rechterlijke organisatie als een meerlagige structuur en voorziet in de oprichting van gespecialiseerde rechtbanken voor bepaalde soorten zaken. Binnen deze organisatie fungeren administratieve/arbeidsrechtbanken (közigazgatási és munkaügyi bíróságok) als gespecialiseerde rechtbanken.

De administratieve/arbeidsrechtbanken zijn sinds 1 januari 2013 als zodanig actief. Voorheen werden hun taken uitgevoerd door arbeidsrechtbanken en algemene rechtbanken.

Als rechtbank van eerste aanleg behandelt een administratieve/arbeidsrechtbank zaken betreffende de rechterlijke toetsing van administratieve besluiten of betreffende arbeidsrelaties en soortgelijke rechtsbetrekkingen, naast andere zaken die op grond van de wet aan haar moeten worden voorgelegd. De algemene rechtbank of, in zaken van rechterlijke toetsing, het Hooggerechtshof (Kúria) fungeert als rechtbank van tweede aanleg.

Constitutioneel Hof (Alkotmánybíróság)

Het Constitutioneel Hof is een onafhankelijk orgaan dat buiten het rechtssysteem staat.

Het Hof, dat is gevestigd in Boedapest, is het voornaamste orgaan voor de bescherming van de grondwet.

Het Constitutioneel Hof bestaat uit vijftien leden die voor twaalf jaar worden gekozen door een tweederdemeerderheid van de leden van het Hongaarse parlement. De president wordt, eveneens door een tweederdemeerderheid van de parlementsleden, uit de leden van het Constitutioneel Hof gekozen. Het mandaat van de president duurt tot het einde van zijn/haar ambtstermijn als rechter van het Constitutioneel Hof. De leden van het Hof mogen geen lid zijn van politieke partijen of betrokken zijn bij politieke activiteiten. Nadere bijzonderheden omtrent de bevoegdheid, organisatie en werking van het Constitutioneel Hof zijn neergelegd in kardinale wetten.

  1. het toetsen van de grondwettigheid van wetgeving die is aangenomen, maar nog niet is afgekondigd;
  2. het toetsen, op initiatief van een rechter, van de grondwettigheid van wetsbesluiten die in een specifieke zaak moeten worden toegepast;
  3. het toetsen, naar aanleiding van een beroep de grondwet betreffende, van de grondwettigheid van wetsbesluiten die in een specifieke zaak moeten worden toegepast;
  4. het toetsen, naar aanleiding van een beroep de grondwet betreffende, van de grondwettigheid van rechterlijke beslissingen;
  5. het toetsen van de grondwettigheid van wetgeving op initiatief van de regering, een kwart van de leden van het parlement of de commissaris voor de grondrechten (alapvető jogok biztosa);
  6. het toetsen van de overeenstemming van wetgeving met internationale verdragen;
  7. het uitoefenen van andere bevoegdheden en verrichten van andere taken zoals bepaald in de grondwet of andere kardinale wetten.

Uit hoofde van zijn bevoegdheden zoals beschreven in de punten b), c) en d) schrapt het Constitutioneel Hof wetten en andere wetgevingsbesluiten die strijdig met de grondwet blijken te zijn;

uit hoofde van zijn bevoegdheid zoals beschreven in punt d) vernietigt het Hof rechterlijke beslissingen die strijdig met de grondwet blijken te zijn;

uit hoofde van zijn bevoegdheid zoals beschreven in punt f) kan het Hof wetten en andere wetgevingsbesluiten schrappen die strijdig met een internationaal verdrag blijken te zijn;

of legt het de bij kardinale wet vastgestelde rechtsgevolgen op.

Juridische gegevensbank

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Constitutioneel Hof van de Republiek Hongarije (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága).

Links

Officiële website van het Constitutioneel Hof van de Republiek Hongarije

Officiële website van de Hongaarse rechtbanken

Laatste update: 06/04/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.