Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Ierland

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Ierland onder verwijzing naar de organisatie van de rechtbanken in het algemeen. Zie ook de pagina's Organisatie van justitie en Gewone rechtbanken voor gedetailleerde informatie over de rechtbanken in het algemeen.

Inhoud aangereikt door
Ierland

Gespecialiseerde rechtbanken

Small Claims Court

De procedure voor geringe vorderingen is een goedkope en informele procedure voor de beslechting van consumentengeschillen, waarbij vertegenwoordiging in rechte niet is vereist. Het Small Claims Court (rechtbank voor geringe vorderingen) maakt deel uit van het District Court (districtsrechtbank). Deze procedure is beschikbaar voor vorderingen van maximaal 2 000 EUR van consumenten die goederen of diensten hebben gekocht, beperkte schade aan hun eigendom hebben opgelopen of een huurwaarborg terugvorderen. Indien de vordering niet wordt betwist, dienen de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. Indien de vordering wordt betwist en geen buitengerechtelijke regeling kan worden bereikt, wordt de zaak behandeld door een rechter van het District Court (districtsrechtbank). Tegen zijn beslissing kan beroep worden ingesteld bij het Circuit Court (arrondissementsrechtbank).

Commercial Court

Het Commercial Court (handelsrechtbank) is een gespecialiseerde afdeling van het High Court (hof van beroep). Zij onderscheidt zich door de snelle behandeling van de zaken waarvoor zij bevoegd is. Zij past daartoe eigen procedures toe, die zijn bedoeld om de behandeling van de zaken die onder haar bevoegdheid vallen te bespoedigen. Op deze procedures is Order 63A of the Rules of the Superior Courts van toepassing.

De rechtbank behandelt zaken die krachtens Order 63A, r1, als "handelsgeschillen" moeten worden aangemerkt. Het gaat met name om geschillen die betrekking hebben op het vennootschapsrecht, het insolventierecht, intellectuele eigendom, de bouw, het bestuursrecht en het constitutioneel recht. Om door de rechtbank krachtens Order 63A, r1, a), ontvankelijk te kunnen worden verklaard, moet de vordering of tegenvordering ten minste 1 000 000 EUR bedragen. Er geldt geen limiet voor zaken die ontvankelijk worden verklaard krachtens rule 1 b), waarbij de beslissing wordt overgelaten aan de rechter van het Commercial Court.

Drug Treatment Court

Het Drug Treatment Court (rechtbank voor de behandeling van drugszaken – DTC) maakt deel uit van de districtsrechtbank. Deze rechtbank biedt drugsverslaafden die veroordeeld zijn voor niet-gewelddadige misdrijven de gelegenheid om aan de spiraal van drugs, geweld en gevangenis te ontsnappen. Motivatie om aan het programma deel te nemen is een belangrijk criterium om te worden toegelaten.

Andere rechtbanken

Er zijn een aantal andere rechtbanken, die bevoegd zijn voor beroepen inzake inkomstenbelastingen, sociale uitkeringen, vorderingen op grond van de wetgeving inzake discriminatie, immigratievergunningen, stadsplanning en werkgelegenheid. Deze rechtbanken worden niet voorgezeten door rechters, maar wel door ter zake bevoegde specialisten. Tegen hun beslissingen kan beroep of hogere voorziening worden ingesteld bij het Circuit Court of het High Court.

Laatste update: 18/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.