Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Letland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de gespecialiseerde rechtbanken in Letland.

Inhoud aangereikt door
Letland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Constitutioneel Hof van de Republiek Letland (Satversmes tiesa)

Overeenkomstig de grondwet van de Republiek Letland heeft Letland een Constitutioneel Hof. Dit is een onafhankelijke rechterlijke instantie die toetst of in zaken die onder haar bevoegdheid vallen, de wet in overeenstemming is met de grondwet en die ook andere zaken die haar rechtens zijn toegewezen, behandelt. Het Constitutioneel Hof kan wetten en andere juridische instrumenten geheel of gedeeltelijk nietig verklaren.

Overeenkomstig artikel 16 van de Wet inzake het Constitutioneel Hof behandelt het Constitutioneel Hof zaken met betrekking tot:

 1. de grondwettigheid van wetten;
 2. de grondwettigheid van internationale overeenkomsten die door Letland zijn ondertekend of gesloten (voor- of nadat die overeenkomsten door de Saeima (het parlement) zijn aangenomen);
 3. de mate waarin wet- en regelgeving, of delen daarvan, in overeenstemming zijn met hogere rechtsregels;
 4. de mate waarin andere rechtshandelingen van de Saeima, het kabinet, de president, de parlementsvoorzitter of de premier (met uitzondering van bestuurlijke handelingen) in overeenstemming zijn met de wet;
 5. de mate waarin ministeriële besluiten tot opschorting van beslissingen van een gemeenteraad in overeenstemming zijn met de wet;
 6. de mate waarin bepalingen van nationaal Lets recht in overeenstemming zijn met door Letland gesloten internationale overeenkomsten die niet strijdig zijn met de grondwet.

Het Constitutioneel Hof bestaat uit zeven rechters die door een meerderheid van de parlementsleden moeten worden goedgekeurd (d.w.z. ten minste 51 stemmen). Drie van de rechters worden goedgekeurd op voordracht van ten minste tien parlementsleden, twee op voordracht van het kabinet en nog eens twee op voordracht van het voltallige Hooggerechtshof. De door het Hooggerechtshof voorgedragen kandidaten moeten worden gekozen uit de rechters van Letland.

Het Constitutioneel Hof kan niet op eigen initiatief een procedure initiëren; het neemt zaken uitsluitend in behandeling op verzoek van personen die over de daarvoor vereiste wettelijke bevoegdheid beschikken.

De onderstaande personen en organen kunnen een verzoek indienen tot het instellen van een procedure met betrekking tot de grondwettigheid van internationale overeenkomsten die door Letland zijn ondertekend of gesloten (voor- of nadat die overeenkomsten door de Saeima zijn aangenomen), of met betrekking tot de mate waarin wet- en regelgeving, of delen daarvan, in overeenstemming zijn met hogere rechtsregels, of met betrekking tot de mate waarin bepalingen van nationaal Lets recht in overeenstemming zijn met door Letland gesloten internationale overeenkomsten die niet strijdig zijn met de grondwet:

 1. de president;
 2. de Saeima;
 3. een groep van ten minste twintig parlementsleden;
 4. het kabinet;
 5. de procureur-generaal;
 6. de Raad van de Rekenkamer (Valsts kontroles padome);
 7. een gemeenteraad;
 8. de Ombudsman (tiesībsargs), indien de instelling of functionaris die de betwiste handeling heeft uitgevaardigd, de vastgestelde gebreken niet binnen een door de Ombudsman gestelde termijn heeft verholpen;
 9. een gerecht dat een civiel-, straf- of bestuursrechtelijke zaak in behandeling heeft;
 10. een rechter bij een kadaster, bij de registratie van onroerende goederen en aanverwante rechten in het kadaster;
 11. elke persoon van wie de constitutionele grondrechten zijn geschonden;
 12. de Raad voor de Rechtspraak (Tieslietu padome), binnen zijn wettelijke mandaat.

De onderstaande personen en organen kunnen een verzoek indienen tot toetsing van de rechtmatigheid van andere rechtshandelingen van de Saeima, het kabinet, de president, de parlementsvoorzitter of de premier (met uitzondering van bestuurlijke handelingen);

 1. de president
 2. de Saeima;
 3. een groep van ten minste twintig parlementsleden;
 4. het kabinet;
 5. de Raad voor de Rechtspraak, binnen zijn wettelijke mandaat.

De bevoegdheid om een verzoek in te dienen tot toetsing van de rechtmatigheid van een ministerieel besluit tot opschorting van een beslissing van een gemeenteraad berust bij de betreffende gemeenteraad.

Zaken met betrekking tot de grondwettigheid van wetten, kabinetsverordeningen en andere rechtshandelingen van het kabinet, de mate waarin bepalingen van nationaal Lets recht in overeenstemming zijn met door Letland gesloten internationale overeenkomsten die niet strijdig zijn met de grondwet, en de grondwettigheid van internationale overeenkomsten die door Letland zijn ondertekend of gesloten (voor- of nadat die overeenkomsten door de Saeima zijn aangenomen) en van wet- en regelgeving, of delen daarvan, worden behandeld door het Constitutioneel Hof in voltallige zitting. Overige zaken worden behandeld door een panel van drie rechters, tenzij het Constitutioneel Hof anders beslist.

De beslissing van het Constitutioneel Hof is definitief en wordt van kracht zodra ze is gegeven. Een beslissing van het Constitutioneel Hof en de uitleg die daarin wordt gegeven van een betwiste bepaling, is bindend voor alle centrale en plaatselijke overheden (met inbegrip van gerechten) en functionarissen, alsmede voor natuurlijke en rechtspersonen.

Een bepaling die krachtens een beslissing van het Constitutioneel Hof strijdig is met een hogere rechtsregel, wordt geacht nietig te zijn met ingang van de datum waarop die beslissing van het Constitutioneel Hof wordt bekendgemaakt, tenzij het Constitutioneel Hof anders beslist. Indien het Constitutioneel Hof verklaart dat een door Letland ondertekende of gesloten internationale overeenkomst ongrondwettig is, dan moet het kabinet onmiddellijk stappen ondernemen om die overeenkomst te wijzigen, op te zeggen of op te schorten dan wel om zich uit die overeenkomst terug te trekken.

Juridische gegevensbanken

Naam en URL van de gegevensbank

Zaken voor het Constitutioneel Hof (zoekfunctie)

Is de toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Beknopte beschrijving van de inhoud van de gegevensbank

De gegevensbank bevat beslissingen van het Constitutioneel Hof van de Republiek Letland.

Aanvullende informatie

De zoekinterface van de gegevensbank en de uitspraken zijn beschikbaar in het Lets en het Engels.

Links

Constitutioneel Hof van de Republiek Letland

Laatste update: 20/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.