Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Litouwen

Op deze pagina vindt u informatie over de gespecialiseerde rechtbanken in Litouwen.

Inhoud aangereikt door
Litouwen

Gespecialiseerde rechtbanken

Het Constitutioneel Hof van de Republiek Litouwen (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas) waarborgt de suprematie van de grondwet binnen het rechtsstelsel. Het is verantwoordelijk voor beslissingen in zaken van constitutionele rechtspraak en bepaalt of wetten en andere juridische instrumenten die door het parlement worden aangenomen in overeenstemming zijn met de grondwet en of de juridische instrumenten van de president of de regering van de republiek in overeenstemming zijn met de grondwet en de wetgeving.

Administratieve rechtbanken

Er zijn zes administratieve rechtbanken in Litouwen:

  • het Administratieve Hooggerechtshof van Litouwen (Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas);
  • vijf regionale administratieve rechtbanken.

Administratief Hooggerechtshof

Het Administratieve Hooggerechtshof (Vyriausiasis administracinis teismas) is het gerecht van eerste en laatste instantie voor administratieve zaken die hem bij wet zijn toegewezen. Het behandelt beroepen tegen beschikkingen, uitspraken en bevelen van de regionale administratieve rechtbanken en tegen beschikkingen van de districtsrechtbanken in zaken met betrekking tot inbreuken door bestuursorganen.

Het Administratieve Hooggerechtshof is eveneens bevoegd voor verzoeken om de heropening van afgesloten administratieve zaken, met inbegrip van zaken betreffende administratieve misdrijven op bij wet vastgestelde gebieden. Het Administratieve Hooggerechtshof heeft een uniforme rechterlijke praktijk ontwikkeld voor de uitlegging en toepassing van wetten en andere juridische instrumenten.

Regionale administratieve rechtbanken (apygardų administraciniai teismai)

Regionale administratieve rechtbanken zijn rechtbanken met een bijzondere bevoegdheid. Ze zijn verantwoordelijk voor de behandeling van klachten (verzoekschriften) over administratieve handelingen en administratief handelen in verband met doen of nalaten (taakverzuim) door overheidsinstellingen.

Regionale administratieve rechtbanken zijn bevoegd voor geschillen van openbaar bestuur, voor kwesties die betrekking hebben op de wettigheid van regelgevende administratieve besluiten, belastinggeschillen, enzovoort.

Voordat een zaak bij een administratieve rechtbank aanhangig wordt gemaakt, kunnen bij wet aangeduide individuele rechtsbesluiten of -handelingen van overheidsinstellingen in de pre-contentieuze procedure worden aangevochten. In dat geval worden geschillen onderzocht door gemeentelijke bestuursgeschillencommissies, regionale bestuursgeschillencommissies en de hoofd-bestuursgeschillencommissie (Vyriausioji administracinių ginčų komisija).

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.