Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Luxemburg

Op deze pagina vindt u een overzicht van de gespecialiseerde rechtbanken in Luxemburg.

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Rechtbanken van de rechterlijke orde

Arbitrageraad voor de Sociale zekerheid en Hoge Raad voor de Sociale zekerheid

Alle geschillen in verband met de sociale zekerheid, zoals aansluiting en verzekeringsplicht, bijdragen, administratieve boeten en uitkeringen, met uitzondering van de in artikel 317 bedoelde geschillen of geschillen in verband met de artikelen 147 en 148 van het Wetboek Sociale Verzekeringen (Code des assurances sociales), worden behandeld door de Arbitrageraad voor de Sociale zekerheid (Conseil arbitral de la sécurité sociale) en, bij beroepsprocedures, door de Hoge Raad voor de Sociale zekerheid (Conseil supérieur de la sécurité sociale). Tegen de beslissingen van de Arbitrageraad die in laatste aanleg zijn gegeven en tegen de arresten van de Hoge Raad kan er cassatieberoep worden ingesteld.

Rechtbanken van de bestuurlijke orde

Administratief Hof

Tenzij in de wet anders is bepaald, kan er bij het Administratief Hof (Cour Administrative), dat in Luxemburg is gevestigd, beroep worden ingesteld tegen beslissingen die de Administratieve Rechtbank (Tribunal Administratif) heeft gegeven in verband met de nietigverklaring van individuele bestuurlijke besluiten en bestuurlijke handelingen van reglementaire aard. Voorts is het Administratief Hof als feitenrechter bevoegd voor beroepszaken die worden aangespannen tegen beslissingen van andere administratieve rechtscolleges in verband met bezwaarschriften waarvoor deze rechtscolleges uit hoofde van bijzondere wetten bevoegd zijn.

Alle advocaten die mogen pleiten voor de rechtbanken van het Groothertogdom Luxemburg mogen ook pleiten voor het Administratief Hof. Maar alleen de "advocaten die zijn ingeschreven op lijst I" van de tabellen die jaarlijks worden opgesteld door de raden van de orden van advocaten mogen onderzoeks- en procedurehandelingen stellen (ministère d'avocat à la Cour).

De staat mag zich voor het Administratief Hof laten vertegenwoordigen door een regeringsafgevaardigde of door een advocaat.

Administratieve Rechtbank

De Administratieve Rechtbank is in Luxemburg gevestigd en doet uitspraak over beroepszaken die op grond van onbevoegdheid, misbruik van bevoegdheid, of schending van de wet of van vormvoorschriften ter bescherming van private belangen, worden aangespannen tegen alle bestuurlijke besluiten waartegen uit hoofde van de wetten en reglementen geen ander beroep mogelijk is, en tegen bestuurlijke handelingen van reglementaire aard, ongeacht welke overheid het besluit heeft genomen. De Administratieve Rechtbank is in beginsel eveneens bevoegd voor geschillen in verband met directe belastingen en gemeentebelastingen en -taksen.

Tegen de beslissingen van de Administratieve Rechtbank kan er beroep worden ingesteld bij het Administratief Hof.

De Administratieve Rechtbank behandelt als feitenrechter beroepszaken tegen besluiten van de directeur van het Bestuur van directe belastingen, indien de wetten ter zake in die mogelijkheid voorzien.

Andere gespecialiseerde rechtbanken

Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof (Cour Constitutionnelle) doet bij arrest uitspraak over de verenigbaarheid van wetten met de grondwet, met uitzondering van de wetten waarbij verdragen worden goedgekeurd.

Wanneer een partij voor een rechtbank van de rechterlijke orde of de bestuurlijke orde de verenigbaarheid van een wet met de grondwet in twijfel trekt, moet de rechtbank de vraag aan het Grondwettelijk Hof voorleggen, behalve wanneer de rechtbank van oordeel is dat: a) zij geen antwoord op de vraag behoeft om uitspraak te kunnen doen; b) de vraag kennelijk elke grond mist, of c) het Grondwettelijk Hof over die vraag reeds uitspraak heeft gedaan.

Het Grondwettelijk Hof is samengesteld uit de voorzitter van het Hooggerechtshof (Cour Supérieure de Justice), de voorzitter van het Administratief Hof, twee rechters van het Hof van Cassatie (Cour de Cassation) en vijf rechters die worden benoemd door de Groothertog op gezamenlijk advies van het Hooggerechtshof en het Administratief Hof. Het Grondwettelijk Hof bestaat uit een kamer met vijf rechters.

Specifieke juridische gegevensbanken

Zie de rubriek over de rechtbanken van de website van het ministerie van Justitie.

Is de toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de toegang tot de gegevensbank is kosteloos.

Korte beschrijving van de inhoud

Zie de website van de Arbitrageraad voor de Sociale zekerheid en van de Hoge Raad voor de Sociale zekerheid

Zie de website van de rechtbanken van de bestuurlijke orde.

Zie de website van het Grondwettelijk Hof .

Links

Ministerie van Justitie

Laatste update: 20/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.