Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Malta

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Malta.

Inhoud aangereikt door
Malta

Gespecialiseerde rechtbanken

Constitutional Court

Tweede aanleg

Beroep

Het Constitutional Court (grondwettelijk hof) doet uitspraak in beroepsprocedures met betrekking tot beweerde schendingen van de mensenrechten, interpretaties van de grondwet en nietigheid van wetten. Het Constitutional Court is ook bevoegd om in eerste aanleg uitspraak te doen over kwesties met betrekking tot leden van het House of Representatives (Parlement) en over naar het hof verwezen zaken in verband met de verkiezing van leden van het House of Representatives.

Voorgezeten door de Chief Justice en twee andere rechters

First Hall of the Civil Court

Eerste aanleg

De First Hall of the Civil Court (eerste kamer van de burgerlijke rechtbank) behandelt eveneens zaken met betrekking tot beweerde schendingen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden die worden beschermd door de grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Voorgezeten door een rechter

Industrial tribunal

Eerste aanleg

De Industrial Tribunal (arbeidsrechtbank) behandelt zaken die verband houden met onterecht ontslag en discriminerende of anderszins onwettige behandeling op het werk.

Voorgezeten door een rechter-voorzitter

Rent Regulation Board

Eerste aanleg

De Rent Regulation Board (regelgevingsraad voor huur) behandelt zaken die verband houden met de wijziging van huurvoorwaarden, waaronder huurverhoging en huurbeëindiging. Het moet daarbij gaan om huurcontracten die vóór 1 juni 1995 zijn gesloten.

Voorgezeten door een magistraat

Land Arbitration Board

Eerste aanleg

De Land Arbitration Board (arbitrageraad voor grondaangelegenheden) behandelt zaken betreffende de classificatie van onteigende grond, het publieke oogmerk van onteigening en de aan de eigenaar verschuldigde schadeloosstelling.

Voorgezeten door een magistraat

Rural Lease Control Board

Eerste aanleg

De Rural Lease Control Board (raad voor de controle van pachtovereenkomsten) behandelt zaken betreffende de pacht van grond en vorderingen van eigenaren in verband met pachtbeëindiging.

Voorgezeten door een magistraat

Administrative Review Tribunal

Eerste aanleg

De Administrative Review Tribunal (rechtbank voor administratieve toetsing) is belast met de toetsing van administratieve handelingen.

Voorgezeten door een rechter of een magistraat

Partition of Inheritances Tribunal

Eerste aanleg

De Partition of Inheritances Tribunal (rechtbank voor de verdeling van nalatenschappen) doet uitspraak over zaken die verband houden met de verdeling van eigendommen die gemeenschappelijke eigendom zijn van de erfgenamen van een overleden persoon.

Voorgezeten door een arbiter

Competition and Consumer Appeals Tribunal

Beroep

De Competition and Consumer Appeals Tribunal (rechtbank voor beroepsprocedures inzake mededinging en consumentenzaken) doet uitspraak in beroepsprocedures die zijn ingesteld tegen besluiten, bevelen of maatregelen van de directeur-generaal voor mededinging en de directeur-generaal voor consumentenzaken. De beslissingen van deze rechtbank zijn definitief, behoudens enkele uitzonderlijke gevallen waarin hoger beroep kan worden ingesteld, dat evenwel beperkt moet zijn tot rechtsvragen.

Voorgezeten door een rechter en twee leden

Court of Revision of Notarial Acts

Eerste aanleg

De Court of Revision of Notarial Acts (rechtbank voor de controle van notariële akten) is een gespecialiseerde rechtbank die toezicht houdt op alle notarissen, de notariële archieven en het openbare register. De rechtbank is bevoegd over te gaan tot het bezoeken en inspecteren van de notariële archieven, het openbare register en notariskantoren, en tot het opleggen van disciplinaire maatregelen. De rechtbank heeft ook de bevoegdheid opdracht te geven tot het corrigeren van verkeerde inschrijvingen in het openbare register.

Samengesteld uit leden, die Visitors (inspecteurs) worden genoemd

Administratieve rechtbanken

Rechterlijke toetsing is het proces waarbij een besluit van een overheidsorgaan wordt getoetst en mogelijk kan worden ingetrokken, indien het wordt geacht onrechtmatig te zijn.

Eenieder die zich benadeeld voelt door een overheidsbesluit dat hem aangaat, kan om een rechterlijke toetsing verzoeken. Artikel 469A van hoofdstuk 12 van de Laws of Malta geeft de rechtbanken deze rechtsmacht. Maar ook zonder deze bepaling in de wetgeving is rechterlijke toetsing op te vatten als een inherente bevoegdheid van de rechtbanken op grond van het beginsel van de scheiding van machten, dat algemeen wordt toegepast door democratische staten.

De gewone rechtbanken (in het bijzonder de First Hall of the Civil Court) zijn bevoegd in dergelijke zaken, waarbij beroep kan worden aangetekend bij het Court of Appeal.

De Administrative Justice Act (wet administratieve rechtspraak) werd op 1 januari 2009 van kracht en voorzag in de instelling van de Administrative Review Tribunal (rechtbank voor administratieve toetsing). Deze onafhankelijke en onpartijdige rechtbank toetst bestuurshandelingen die aan haar worden voorgelegd door zich benadeeld voelende personen en beslecht ook geschillen die aan haar worden voorgelegd. De rechtbank wordt voorgezeten door een persoon die in Malta rechter of magistraat is of is geweest. Tegen de beslissingen van deze rechtbank kan beroep worden aangetekend bij het Court of Appeal.

Andere gespecialiseerde rechtbanken

Plaatselijke rechtbanken

Plaatselijke rechtbanken vormen een integraal onderdeel van het rechtssysteem in Malta. Ze kunnen worden gezien als een aanvulling op de rechtbanken en ze behandelen strafbare feiten die weliswaar niet zwaar zijn, maar die wel als heel vervelend worden ervaren door het algemene publiek. Plaatselijke rechtbanken worden voorgezeten door een Commissioner for Justice, die voor een periode van twee jaar wordt benoemd en die op dezelfde wijze en om dezelfde redenen uit de functie wordt ontheven als andere leden van de rechterlijke macht.  Dit garandeert dat iedere burger de mogelijkheid heeft om bepaalde grieven te uiten, terwijl er tegelijk ook voor wordt gezorgd dat het recht op een eerlijke procesgang wordt geëerbiedigd. Er zijn negen plaatselijke rechtbanken die alle bevoegd zijn voor meerdere gemeenten.

Juridische gegevensbanken

Zie de Maltese pagina "Organisatie van justitie in de lidstaten - Malta" voor meer gedetailleerde informatie over en links naar de desbetreffende gegevensbanken.

Links

Ministerie van Justitie, cultuur en lokaal bestuur

Court Services (gerechtelijke diensten)

Court Services - Judgments Online (uitspraken online)

Court Services - (gerechtelijke procedures)

Court Services - Hall Usage (gebruik rechtszalen)

Court Services – Statistics (statistieken)

Court Services - Judicial Sales by Auction (gerechtelijke veilingen)

Court Services - Civil Forms (formulieren in civiele zaken - in het Maltees)

Legal Services (juridische diensten) (Laws of Malta)

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.