Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Polen

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Polen.

Inhoud aangereikt door
Polen

Gespecialiseerde rechtbanken

Er zijn verschillende speciale hoven en rechtbanken in Polen.

Hooggerechtshof (Sąd Najwyższy)

Het hooggerechtshof is de hoogste rechterlijke instantie. Het oefent gerechtelijk toezicht uit op de beslissingen van alle andere rechtbanken, en waarborgt daarmee de consistentie van juridische uitlegging en rechtspraktijk.

Het hooggerechtshof is geen gewone rechtbank. Het toetst zaken in cassatie en andere beroepen tegen gerechtelijke uitspraken. Daarnaast neemt het resoluties aan ter verduidelijking van wettelijke bepalingen waar twijfel over bestaat of die tot verschillen in de rechterlijke besluitvorming leiden. Verder neemt het resoluties aan om rechtsvragen te beantwoorden die in verband met specifieke zaken naar het hof zijn verwezen.

De uitspraken van het Poolse hooggerechtshof (Sąd Najwyższy) worden, met de bijbehorende motivering, gepubliceerd op de website van het Poolse hooggerechtshof, die ook in het Engels te raadplegen is.

Constitutioneel hof (Trybunał Konstytucyjny)

In het Poolse rechtsstelsel wordt het constitutioneel hof (Trybunał Konstytucyjny) niet als een gewone rechtbank beschouwd.

Het constitutioneel hof doet uitspraak over:

  • De grondwettigheid van nationale wetgeving en internationale verdragen
  • De verenigbaarheid van nationale wetgeving met geratificeerde internationale verdragen die geratificeerd moeten worden voordat ze door het parlement kunnen worden goedgekeurd
  • De verenigbaarheid met de grondwet van wetgeving die door centrale overheid is vastgesteld, geratificeerde internationale verdragen en wetgevingsbesluiten
  • De grondwettigheid van de doelstellingen of activiteiten van politieke partijen
  • Klachten over grondrechtenschending.

Alle uitspraken van het hof worden, met de bijbehorende motivering, gepubliceerd op de website van het constitutioneel hof van Polen, die ook in het Engels te raadplegen is.

Staatstribunaal (Trybunał Stanu)

Het staatstribunaal (Trybunał Stanu) berecht zaken waarin mensen die de hoogste staatsposities bekleden (of hebben bekleed) worden aangeklaagd wegens het schenden van de grondwet of andere wetgevingsbesluiten.

Meer informatie is te vinden op de website van het Poolse staatstribunaal.

Administratieve rechtbanken

Het stelsel van administratieve rechtbanken omvat het Administratief Hooggerechtshof (Naczelny Sąd Administracyjny) en regionale administratieve rechtbanken – één voor elke voivodeship of regio (wojewódzkie sądy administracyjne).

Het Administratief Hooggerechtshof

  • Beoordeelt of de besluiten van lokale overheidslichamen of de bestuursrechtelijke besluiten van voorlopige autoriteiten van het staatsbestuur (terenowe organy administracji publicznej) in overeenstemming zijn met de wet
  • Doet uitspraak over klachten tegen administratieve beschikkingen, over beschikkingen die in bestuursrechtelijke procedures zijn afgegeven naar aanleiding van klachten (of sluit deze procedures af), en over beschikkingen waartegen beroep kan worden aangetekend op grond van de merites van de zaak
  • Oordeelt over bepaalde beschikkingen van gemeentelijke autoriteiten of hun samenwerkingsverbanden
  • Beantwoordt rechtsvragen die beroepsorganen voor lokale overheden aan het hof hebben voorgelegd.

Het Administratief Hooggerechtshof publiceert sinds 1 oktober 2007 al zijn uitspraken en de bijbehorende motivering. Er worden nog steeds eerdere uitspraken aan de gegevensbank toegevoegd. De website van het hof is alleen in het Pools te raadplegen.

Het Administratief Hooggerechtshof (Naczelny Sąd Administracyjny) publiceert zijn uitspraken, met de bijbehorende motivering, op zijn website.

Laatste update: 10/12/2012

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.