Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Roemenië

Op deze pagina vindt u informatie over de gespecialiseerde rechtbanken in Roemenië.

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Gespecialiseerde rechtbanken

Rechtbank voor jeugd- en familiezaken Braşov (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

De rechtbank voor jeugd- en familiezaken te Braşov behandelt zaken in verband met overtredingen door of tegen kinderen. Voordat deze gespecialiseerde rechtbank was opgericht, werden dergelijke zaken behandeld door het tribunaal van Braşov.

Gespecialiseerde tribunalen

Er zijn drie gespecialiseerde tribunalen (de voormalige handelstribunalen):

 • gespecialiseerd tribunaal Cluj (Tribunalul Specializat Cluj);
 • gespecialiseerd tribunaal Mures (Tribunalul Specializat Mureș);
 • gespecialiseerd tribunaal Arges (Tribunalul Specializat Argeș).

Deze behandelen zaken met betrekking tot beroepsbeoefenaren. Iedereen met een onderneming wordt beschouwd als beroepsbeoefenaar.

Militaire rechtbanken

De bevoegdheid van de militaire rechtbanken wordt bepaald in het wetboek van strafvordering. Iedere militaire rechtbank heeft de status van een militaire basis.

De hiërarchische organisatie van de militaire rechtbanken is als volgt:

 • vier militaire tribunalen (in Boekarest, Cluj-Napoca, Iași en Timișoara);
 • de militaire rechtbank Boekarest;
 • het militair beroepsgerecht Boekarest.

De militaire rechtbanken hebben militaire rechters, griffiers, archivarissen en overig personeel.

Militaire tribunalen

Er zijn vier militaire tribunalen in Roemenië, in de volgende steden:

 • Boekarest;
 • Cluj-Napoca;
 • Iași;
 • Timișoara.

Als hoogste rechtbank van eerste aanleg kan het militaire tribunaal zaken behandelen in verband met alle overtredingen van militair personeel tot en met de rang van kolonel, evenals andere specifiek bij wet bepaalde zaken.

Militair beroepsgerecht Boekarest

Het militair beroepsgerecht Boekarest behandelt:

 • als rechtbank van eerste aanleg zaken in verband met overtredingen tegen de nationale veiligheid: verraad, verraad door het doorspelen van staatsgeheimen, verraad door het helpen van de vijand, handelingen tegen de grondwettelijke orde, vijandige handelingen tegen de staat, spionage, aanvallen die de nationale veiligheid in gevaar brengen, aanvallen op de gemeenschap, rechtsomlegging, misleiding, oorlogspropaganda, in het gedrang brengen van staatsbelangen, bekendmaking van informatie die de nationale veiligheid in het gevaar brengt, overtredingen tegen personen die internationale bescherming genieten, niet aangeven van overtredingen van militair personeel tegen de nationale veiligheid, overtredingen van militair personeel die verband houden met de nationale veiligheid van Roemenië, zoals bepaald in speciale wetten, overtredingen van rechters van militaire tribunalen en van militaire aanklagers van het militair parket bij deze rechtbanken, overtredingen van generaals, maarschalken en admiraals, en verzoeken om ontheemding, zoals bij wet bepaald;
 • als toetsingsinstantie verzoeken om toetsing aan vonnissen van militaire tribunalen in eerste aanleg;
 • jurisdictiegeschillen tussen militaire tribunalen in hun rechtsgebied en beroepen tegen de vonnissen van deze tribunalen, zoals bij wet bepaald.

Administratieve rechtbanken

Er zijn geen administratieve rechtbanken in Roemenië. De speciale administratieve afdeling van een rechtbank is bevoegd om administratieve zaken te behandelen.

Overige bijzondere rechtbanken

Het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof heeft negen rechters, die voor een termijn van negen jaar worden aangesteld, die niet kan worden verlengd of vernieuwd. Drie daarvan worden benoemd door de Kamer van Afgevaardigden, drie door de senaat en drie door de president van Roemenië. De rechters van het Grondwettelijk Hof kiezen de voorzitter van het Grondwettelijk Hof via geheime stemming, voor een termijn van drie jaar. Elke drie jaar wordt een derde van de rechters van het Grondwettelijk Hof vervangen.

Op grond van artikel 146 van de Roemeense grondwet heeft het Grondwettelijk Hof de volgende bevoegdheden:

 • het beslist over de grondwettelijkheid van wetten voordat deze worden afgekondigd, op verzoek van de president van Roemenië, de voorzitter van een van de twee kamers van het parlement, de regering, het Hof van Cassatie, de Ombudsman, of ten minste 50 afgevaardigden of 25 senatoren, en ambtshalve, bij voorstellen tot herziening van de grondwet;
 • het beslist over de grondwettelijkheid van verdragen of andere internationale overeenkomsten, op verzoek van de president, de kamers van het parlement of ten minste 50 afgevaardigden of 25 senatoren;
 • het beslist over de grondwettelijkheid van verordeningen van het parlement, op verzoek van de president, de kamers van het parlement, een parlementaire groep of ten minste 50 afgevaardigden of 25 senatoren;
 • het beslist over bezwaren inzake de ongrondwettelijkheid van wetten en bevelen die bij rechtbanken of arbitragerechtbanken voor handelszaken worden ingediend; een dergelijk bezwaar kan ook rechtstreeks bij de Ombudsman worden ingediend;
 • het beslist over juridische geschillen met een grondwettelijk karakter tussen overheidsinstanties, op verzoek van de president van Roemenië, de voorzitter van een van de kamers van het parlement, de premier of de voorzitter van de Hoge Raad van de magistratuur;
 • het ziet toe op de naleving van de procedure voor de verkiezing van de president van Roemenië en bevestigt de verkiezingsuitslagen;
 • het geeft adviezen over voorstellen om de president van Roemenië te schorsen;
 • het bevestigt het bestaan van omstandigheden die de aanwezigheid van een waarnemend staatshoofd rechtvaardigen, en brengt verslag uit van zijn bevindingen aan het parlement en de regering;
 • het ziet toe op de naleving van de procedure voor het organiseren en houden van een referendum, en bevestigt de uitslagen daarvan;
 • het controleert of burgers aan de voorwaarden voldoen voor het nemen van een wetgevingsinitiatief;
 • het beslist over bezwaren met betrekking tot de ongrondwettelijkheid van een politieke partij;
 • het vervult alle andere taken die het middels de organieke wet van het Hof (Wet nr. 47/1992 (opnieuw bekendgemaakt)) opgelegd heeft gekregen.

Juridische gegevensbanken

De volgende juridische gegevensbanken zijn online toegankelijk:

Is de toegang tot de juridische gegevensbank kosteloos?

Ja, de toegang tot de gegevensbank is kosteloos.

Relevante links

Bevoegdheid van rechtbanken – Roemenië

Laatste update: 25/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.